نقش سنجش مبتنی بر فعالیت‌های یادگیری همیارانه بر رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی: سنجش به مثابه یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران

10.22034/emes.2022.546386.2338

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سنجش مبتنی بر فعالیت‌های یادگیری همیارانه بر رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته با طرح تبیینی بود که در بخش کمی از روش پیمایشی و شبه آزمایشی و در بخش کیفی از روش مطالعه­ی موردی استفاده شد. جامعه­ی آماری 124 نفر از دانشجویان درس رادیو-تلویزیون آموزشی رشته­ی علوم تربیتی در سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه بوعلی سینا بودند که 62 نفر به عنوان نمونه با روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی جایگذاری شدند. در قسمت کیفی هم مشارکت­کنندگان شامل 10 دانشجو بود که به‌طور هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و در بخش کیفی از راهبرد مصاحبه استفاده شد. تحلیل داده­های کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل داده­های کیفی با روش تحلیل مضمون انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کمی نشان داد، سنجش مبتنی بر فعالیت‏های یادگیری همیارانه بر رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد که این تأثیر با مضامین حاصل از یافته‌های بخش کیفی همچون افزایش تعاملات عاطفی-شناختی، احساس شایستگی و یادگیری معنادار، ارزیابی عادلانه، بهبود نگرش، احساس لذت یادگیری، کاهش استرس و اضطراب، ارزشمندی همتا، ارزشیابی اصیل، و بهبود مهارت‌های تفکر سطح بالا، پایداری یادگیری، توان انتقال یادگیری، کسب مهارت‌های طراحی و توسعه‌ی آموزشی، یادگیری همتایان، بازده‌های یادگیری سطح بالا، شبکه‌های یادگیری و نهایتاً یادگیری سازنده‌گرایانه تبیین شد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته­های حاصل از این پژوهش می­توان نتیجه گرفت در صورتی که رویکرد طراح آموزش و مدرس، سنجش به مثابه­ی یادگیری باشد و به خوبی در راهبرد آموزشی همیارانه به­عنوان محور قرار گیرد، طوری که نقش عامل را بازی کند نه معلول و سایر عناصر و فرآیند یاددهی-یادگیری حول آن شکل گیرد، منجر به فعال­تر شدن یادگیرنده و افزایش عملکرد و رضایت وی طی فرایند یادگیری می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Assessment Based on Collaborative Learning Activities on Students' Academic Satisfaction and Performance in Virtual Education: Assessment as Learning

نویسندگان [English]

  • Hossein Zangeneh 1
  • Maryam Pour Jamshidei 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Department of Humanities, University of Bu Ali Sina, Hamadan, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Department of Humanities, University of Bu Ali Sina, Hamadan, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the role of assessment based on collaborative learning activities on students' intellectual satisfaction and performance.
Methods: The mixed-method research was in the study with an explanatory design. In the quantitative part, the survey and quasi-experimental method, and in the qualitative, the case study was used. The statistical population in the survey was 124 students of educational sciences at Bu Ali Sina University in 2020-2021, of which 62 were selected as a sample by convenience sampling method that in the qualitative part, participants including 10 students were purposefully selected based on criteria sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect data in a quantitative part and an interview strategy in a qualitative. The quantitative data analysis was analyzed using descriptive and inferential statistics, and the thematic method was to analyze qualitative data.
Results: The findings of the quantitative section showed that the assessment based on collaborative learning activities affects students' academic satisfaction and performance. It was explained by themes such as Innovation in assessment method, pleasant feeling from emotional-cognitive interactions, enjoyable learning context, feeling of competence and sufficiency, feeling of peer value during the learning process, meaningful and high-level emotional learning, reduction of negative emotions, feeling of fair evaluation, feeling of satisfaction from genuine evaluation, consolidation of learning, the ability to transfer multiple learnings, synergistic learning through peers, acquiring multiple skills in media design and production, thinking in design, learning with a constructivist approach, forming dynamic learning communities.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can conclude that assessment as learning leads to the learner becoming more active and increasing his academic performance and satisfaction during the learning process. Of course, it will happen if the approach of the instructional designer and teacher is the assessment as learning and collaborative learning-oriented is placed in the core of the instructional strategy and plays the role of agent, no disability. The other components of the teaching-learning process of collaboration must form based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Assessment
  • Collaborative Learning
  • Learning Activity
  • Academic Satisfaction
  • Academic Performance
  • Virtual Education
Alt, D., & Raichel, N. (2020). Problem-based learning, self-and peer assessment in higher education: towards advancing lifelong learning skills. Research Papers in Education, 37(3), 1-25. DOI:10.1080/02671522.2020.1849371.
Andrade, H-L., & Brookhart, S-M. (2019). Classroom assessment as the co-regulation of learning, Assessment in Education. Principles, Policy & Practice. 350-372. DOI: 10.1080/0969594X.2019.1571992.
Andriessen, J., Pardijs, M., & Baker, M. J. (2013). Getting on and getting along: Tension in the development of collaboration. In M. J. Baker, J. Andriessen, & S. Järvelä (Eds.), Affective learning together: Social and emotional dimensions of collaborative learning (pp. 205–230). New York: Routledge.
Baas, D., Castelijns, J., Vermeulen, M., Martens, R., & Segers, M. (2015). The relation between assessment for learning and elementary students’ cognitive and metacognitive strategy use. British Journal of Educational Psychology, 85, 33–46.  https://doi.org/10.1111/bjep.12058
Baird, J-A., Andrich, D., Hopfenbeck, Th.N., & Stobart, G. (2017). Assessment and learning: fields apart?. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 24(3), 317-350. DOI: 10.1080/0969594X.2017.1319337.
Bong, J., & Park, M.S. (2020). Peer assessment of contributions and learning processes in group projects: an analysis of information technology undergraduate students’ performance. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI: 10.1080/02602938.2020.1727413.
Brookhart, S. M., & Nitko, A. (2015). Educational assessment of students (7th ed.). New York: Pearson.
Brown, G.T.L., Harris, L.R. (2013). “Student Self-Assessment.” In The SAGE Handbook of Research on Classroom Assessment, edited by J. McMillan, 367–393. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Cabedo, J.D., & Maset-Llaudes, A. (2019). How a formative self-assessment program positively influenced examination performance in financial mathematics. Innovations in Education and Teaching International. DOI: 10.1080/14703297.2019.1647267.
Chen, P.P., & Bonner, S.M. (2019). A framework for classroom assessment, learning, and self-regulation. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. DOI: 10.1080/0969594X.2019.1619515.
Cheong, Y.CH. (2001, Jun 12-15). The paradigm shift in quality improvement in education: three waves for the future. [Paper presentation]. Invited Plenary Speech Presented at the International Forum on Quality Education for the Twenty-first Century Co-organized by UNESCO-PROAP, National Commission for UNESCO of Ministry of Education, and National Institute of Educational Research, China. available in: http://home.ied.edu.hk/~yccheng/doc/speeches/12-15jun01.pdf
Dorans, N.J. (2012). The contestant’s perspective on taking tests: Emanations from the statue within. Educational Measurement: Issues and Practice, 31(4), 20–37.
Er, E., Dimitriadis, Y., & Gašević, D. (2020b). A collaborative learning approach to dialogic peer feedback: a theoretical framework. Assessment & Evaluation in Higher Education, 46(4), 586-600. DOI: https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1786497
Er, E., Dimitriadis, Y., Gašević, D. (2020a). Collaborative peer feedback and learning analytics: theory-oriented design for supporting class-wide interventions. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI: 10.1080/02602938.2020.1764490.
Flores, M.A., Simão, A.M.V., Barros, A., and Pereira. D. (2014). Perceptions of Effectiveness, Fairness, and Feedback of Assessment Methods: A Study in Higher Education. Studies in Higher Education. DOI:10.1080/03075079.2014.881348.
Gamlath, Sh. (2020). Business undergraduates’ progress and satisfaction with learning experiences: the role of group assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI: 10.1080/02602938.2020.1776839.
G­atfield, T. (1999). Examining Student Satisfaction with Group Projects and Peer Assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24:4, 365-377. Doi: org/10.1080/0260293990240401.
Graesser, A. C., Fiore, S. M., Greiff, S., Andrews-Todd, J., Foltz, P. W., & Hesse, F. W. (2018). Advancing the science of collaborative problem-solving. Psychological Science in the Public Interest, 19(2), 59–92. Doi: https://doi.org/10.1177/1529100618808244.
Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2018). Self-regulation, co-regulation, and shared regulation in collaborative learning environments. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (2nd ed., pp. 83–106). New York: Routledge.
Ibarra-Sáiz, M.S., Rodríguez-Gómez, G., & Boud, D. (2020). The quality of assessment tasks as a determinant of learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI: 10.1080/02602938.2020.1828268.
Iiskala, T., Vauras, M., Lehtinen, E., Salonen, P. (2011). Socially shared metacognition of dyads of pupils in collaborative mathematical problem-solving processes. Learning and Instruction, 21, 379–393. doi:10.1016/j.learninstruc.2010.05.002.
Isohätälä, J., Järvenoja, H., Järvelä, S. (2017). Socially shared regulation of learning and participation in social interaction in collaborative learning. International Journal of Educational Research, 81, 11–24. doi:10.1016/j.ijer.2016.10.006.
Isohätälä, J., Näykki, P., Järvelä, S. (2019). Cognitive and Socio-Emotional Interaction in Collaborative Learning: Exploring Fluctuations in Students’ Participation. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1623310.
Kirschner, P., & Erkens, G. (2013). Toward a framework for CSCL research. Educational Psychologist, 48(1), 1–8. Doi: https://doi.org/10.1080/00461520.2012.750227.
Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W. (2003). Identifying the pitfalls for social interaction in computer-supported collaborative learning environments: A review of the research. Computers in Human Behavior, 19(3), 335–353. Doi: 10.1016/S0747-5632(02)00057-2.
Krishnan, J., Black R-W., Olson, C-B. (2020): The Power of Context: Exploring Teachers’ Formative Assessment for Online Collaborative Writing. Reading & Writing Quarterly. DOI: 10.1080/10573569.2020.1764888.
Merry, S., Orsmond, P. (2018): Peer assessment: the role of relational learning through communities of practice. Studies in Higher Education. DOI:10.1080/03075079.2018.1544236
Miyake, N., & Kirschner, P. A. (2014). The social and interactive dimensions of collaborative learning. In K. R. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 418–438). New York: Cambridge University Press.
Nieminen, J-H., & Tuohilampi, L. (2020). Finally studying for myself– examining student agency in summative and formative self-assessment models. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI:10.1080/02602938.2020.1720595.
O’Connor, B., Kerr, C., Shields, N., Adair, B., Imms, CH. (2019). Steering towards collaborative assessment: a qualitative study of parents’ experiences of evidence-based assessment practices for their child with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/09638288.2019.1629652.
Pintrich, P. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385–407. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-004-0006-x
Sambell, K., McDowell, L., and Brown, S. (1997). But Is It fair? An Exploratory Study of Student Perceptions of the Consequential Validity of Assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349–371. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-491X(97)86215-3
Sedikides, C. (1993). Assessment, enhancement, and verification determinants of the self-evaluation process. Journal of personality and social psychology, 65(2), 317-338.
Sharif pahle, M., Abedini, M. (2020). Assessment and evaluation in education and its role in improving education (with emphasis on secondary school). New Approach in Educational Sciences, 2(3), 7-14. DOI: 10.22034/NAES.2020.110787
Sivan, A., & Kember, D. (1996). Structuring Learning Activities. Innovations in Education & Training International, 33(4), 203-212. DOI.org/10.1080/1355800960330407.
Sluijsmans, D., and F. Prins. (2006). A Conceptual Framework for Integrating Peer Assessment in Teacher Education. Studies in Educational Evaluation, 32 (1), 6–22.
Smimou, K. & Dahl, D.W. (2012). On the Relationship Between Students’ Perceptions of Teaching Quality, Methods of Assessment, and Satisfaction. Journal of Education for Business, 87(1), 22-35. doi.org/10.1080/08832323.2010.550339.
Stančić, M. (2020). Peer assessment as a learning and self-assessment tool: a look inside the black box. Assessment & Evaluation in Higher Education.DOI:10.1080/02602938.2020.1828267.
Stančić, M. (2020). Peer assessment as a learning and self-assessment tool: a look inside the black box. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI: 10.1080/02602938.2020.1828267.
Struyven, K., F. Dochy, and S. Janssens. (2005). Students’ Perceptions about Evaluation and Assessment in Higher Education: A Review.  Assessment & Evaluation in Higher Education, 30 (4), 325–341. https://doi.org/10.1080/02602930500099102
Topping, K. (1998). Peer Assessment between Students in Colleges and Universities. Review of Educational Research, 68 (3), 249–76. DOI: https://doi.org/10.2307/1170598
Tsai, Sh-Ch. (2018): Implementing interactive courseware into EFL business writing: computational assessment and learning satisfaction. Interactive Learning Environments. DOI: 10.1080/10494820.2018.1451896.
William, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 37, 3–14. doi:10.1016/j.stueduc.2011.03.001
Yan, Z., Chiu, M-M., Ko, P-Y. (2020). Effects of self-assessment diaries on academic achievement, self-regulation, and motivation. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. DOI:10.1080/0969594X.2020.1827221.
Yu-Chun Kuo & Yu-Tung Kuo (2020): Preservice teachers’ mobile learning experience: An exploratory study of iPad-enhanced collaborative learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education. DOI: 10.1080/21532974.2020.1719380.
Zlabkova, I., Petr, J., Stuchlikova, I., Rokos, L., & Hospesova, A. (2020). Development of teachers’ perspective on formative peer assessment. International Journal of Science Education. DOI:10.1080/09500693.2020.1713418.