نویسنده = Bijan Abdollahi
طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 7-34

10.22034/emes.2020.39882

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی


بررسی عوامل مؤثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: پژوهشی آمیخته

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 129-152

بیژن عبدالهی؛ فرهاد فرهادی امجد؛ فرهاد قدیمی