بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تداعی ضمنی (IAT) (نسخه عزت نفس) بود. اهداف ویژه، شامل تعیین میزان پایایی بازآزمون، همسانی درونی، روایی همگرا و روایی افتراقی، بود. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بودند و 300 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند از بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شدند. همچنین به منظور بررسی پایایی بازآزمون 50 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی انتخاب گردیدند. براساس یافته‌ها، پایایی بازآزمون و همسانی درونی به ترتیب 52/0 و 63/0 به دست آمد روایی همگرا با آزمون حرف-نام 06/0 به دست آمد، اما با کنترل متغیر جنسیت افزایش قابل توجهی در روایی همگرا دیده شد (16/0). همچنین روایی افتراقی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس نسبت به عزت نفس روزنبرگ 06/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که آزمون تداعی ضمنی (نسخه عزت نفس) از پایایی و همسانی درونی خوبی برخودار است، روایی همگرای ضعیف ولی روایی افتراقی مناسبی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Psychometric Properties of Self-esteem Implicit Association Test

نویسندگان [English]

  • Hamid Hashemipour 1
  • Mahmoud Heidari 2
  • Jalil Fathabadi 2
  • Pegah Nejat 3
1
2
3
چکیده [English]

Major aim of current study is to examine psychometric properties of self-esteem implicit association test. Special goals to examine the test-retest reliability, internal consistency, convergent and discriminant validity. Our population was the students of Shahid Beheshti University and 300 undergraduate and graduate students were selected through purposive sampling. Also 50 students from faculty of Education and psychology were selected in order to examine test- retest reliability. Results showed that test-retest reliability and internal consistency was 0.52 and 0.63 respectively. Also convergent validity with name-letter test and discriminant validity with Rosenberg explicit self‌-esteem both obtained 0.06. The results of current study, consistent with previous research, indicating that self-esteem IAT has an appropriate reliability and internal consistency, impoverished convergent validity and acceptable discriminant validity. These results can be interpreted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit association test
  • self-esteem
  • Psychometric properties
-     بارون، رابرت؛ بیرن، دان؛ برنسکاب، نایلا (2006). روانشناسی اجتماعی. ترجمه یوسف کریمی (1387). تهران: نشر روان.
-     حیدری، محمود (1389). بررسی جایگاه خود ناتوان‌سازی در مدل ساختاری پیش‌بینی موفقیت تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
-     محمدی، نورالله (1384). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. فصلنامه روانشناسان ایرانی. سال اول. شماره 4.
 
-     Brunel, F. F., Tietje, B. C., & Greenwald, A. G. (2004). Is the Implicit Association Test a valid and valuable measure of implicit consumer social cognition? Journal of Consumer Psychology, 14, 385–404.
-     Buhrmester, M. D., Blanton, H., & Swann, W. B., Jr. (2010). Implicit Self-steem: Nature, Measurement, and a New Way Forward. Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication. Doi: 10.1037/a0021341De Houwer, J. (2003a). The extrinsic affective Simon task. Experimental Psychology, 50, 77-85.
-     Epstein, S. (2003). Cognitive-experiential self-theory of personality. In Millon, T., & Lerner, M. J. (Eds), Comprehensive Handbook of Psychology, Volume 5: Personality and Social Psychology (pp. 159-184). Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
-     Gawronski, B. Payne, B. K. (2010). Handbook of implicit social cognition. New York: THE GUILFORD PRESS.
-     Greenwald A. G. and Farnham S. D. (2000). Using the Implicit Association Test to Measure Self-Esteem and Self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 79. No. 6, 1022-1038.
-     Greenwald, A. G., & Breckler, S. J. (1995). To whom is the self presented? In B. R. Schlenker (Ed.), the sewand social life(pp. 126- 145). New York: McGraw-Hill.
-     Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. K. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.
-     Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 197–216.
-     Grumm, M., Collani, G. V. (2007). Measuring big-five personality dimensions with the implicit association test- implicit personality traits or self-esteem? Personality and individual differences, 43, 2205-2217.
-     Hofmann, W. gawronski, B. Gschwendner, T. le, H. & Schmitt, M. (2005). A meta-analiysis in the correlation between the implicit association test and explicit self-report. Personality and social psychology bulletin. 1369-1385.
-     Krause, S. Back, M. D. Egloff, B. & Schmukle, S. C. (2010). Reliability of implicit self-esteen measures revisited. European journal of personality.
-     Krizan, Z. Suls, J. (2008). Are implicit and explicit measures of self-esteem related? A meta-analysis for the Name-Letter Test. Personality and Individual Differences 44 (2008) 521–531
-     Schimmack, U. & Diener, E. (2003). Predictive validity of explicit and implicit self-esteem for subjective well-being. Journal of Research in Personality 37 (2003) 100–106.
-     Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2006). Assessing anxiety with extrinsic Simon tasks. Experimental Psychology, 53, 149–160.
-     Stoessel, B. J. (2007) Facets of the self in grandiose and vulnerable narcissism: Implicit self-esteem, explicit self-esteem, and shame. Doctoral dissertation. University of Massachusetts.
-     Wittenbrink, B. Judd, C. M., & Park, B. (1997). Evidence for racial prejudice at the implicit level and its relationships with questionnaire measures. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 262-274.