دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1391 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

صفحه 9-31

اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ فرحناز قهرمانزاده کوچکی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس

صفحه 33-48

حمید هاشمی پور؛ محمود حیدری؛ جلیل فتح آبادی؛ پگاه نجات


ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

صفحه 127-144

زهرا انجم شعاع؛ سیدرضا سید جوادین؛ حمیدرضا یزدانی