تعیین عوامل اثرگذار و اندازه‌گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این مطالعه، سنجش رضایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از خدمات ارائه شده توسط اداره خوابگاه‌ها است. بدین منظور پس از ارزیابی روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) ابزار گردآوری داده‌ها، از تعداد 300 پرسشنامه که به روش نمونه‌برداری تصادفی توزیع شده بود استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف که نرمال نبودن مؤلفه‌ها را تأیید می‌کرد، برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های من‌ویتنی و کرسکال‌والیس استفاده گردید. نتایج این آزمون‌ها تأثیر متغیرهای جنسیت، سن و مقطع تحصیلی را بر ادراکات و انتظارات دانشجویان آشکار کرد. همچنین، یافته‌های حاصل از محاسبات شاخص رضایت مشتری (دانشجو)، قوت‌های عمده و ضعف‌های عمده اداره امور خوابگاه‌ها را نشان داد. انتخاب الکترونیکی خوابگاه جزء قوت‌های اصلی و ایجاد کتابخانه در محیط خوابگاه و نوسازی وسایل اتاق‌ها جزء نقاط اساسی قابل بهبود شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Influential Factors and Measuring Student Satisfaction in Dormitory Services (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Alireza Hadadian 1
  • Yaser Asmandoreh 2
  • Mohamad Hossein Homayounirad 2
چکیده [English]

this study assesses The satisfaction of Ferdowsi University students from services provided by the accommodation office. to achieve this purpose, after assessing validity (logic) and reliability (Cronbach's alpha) of the questionnaire, 300 questionnaires were used randomly. Kolmogorov-Smirnov Test showed abnormality. Then Mann-Whitney and Kruskal-Wallis Test used to analyze the. The results of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis Tests revealed the impact of gender, age and education level on students' perceptions and expectations. Also, results of client (student) satisfaction index (CSI) showed the main strengths and weaknesses of the dormitories administration. Electronical enrolment for dormitory is one of the main strengths and establishment of library and renovation of dormitory facilities are the essential factors that enable to improve the accomodation services. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • satisfactiom measurement
  • students
  • accommodation services
  • higher education institutions
-     ذگردی، حسام‌الدین و بشیری، مهدی (1388). مدل اندازه‌گیری رضایت مشتری، مجله استاندارد، شماره 127.
-     ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن و احمدی، فضل‌الله (1388). اندازه‌گیری رضایت دانشجویان و اساتید پرستاری از عملکرد سیستم آموزش الکترونیک، پژوهشنامه پرستاری، دوره 3، شماره 10 و 11.
-     سجادی، علی اکبر (1377). نقش رضایت مشتری در کسب و کار، مجله مدیریت، شماره 32.
-     سرمد سعیدی، سهیل و محمودیان، امیر (1381). خدمات پس از فروش: ابزاری مهم در کسب و کار، مجله بازاریابی، شماره 23.
-     فرج‌الهی، مهران و معینی‌کیا، مهدی (1388). اندازه‌گیری رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور از خدمات آموزشی. اولین کنفرانس یادگیری الکترونیک.
-     محمدیان، علی و خان بابازاده، مژگان (1388). بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره نهم، شماره 31.
-     مهراد، جعفر و  شهری، رضا (1389). ارزیابی رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از نرم‌افزار افق، مجله علم و فنّاوری اطلاعات، دوره 23، شماره 1 و 2.
-     ونوس، داور و صفاییان، میترا (1381). بازاریابی خدمات بانکی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 
-     Bhote, K. R (1998). The customer Loyalty Audit, Alexandria: Cambridge strategy publications.
-     Chu, R. (2002). “Stated – importance versus derived – importance customer satisfaction measurement”, Journal of Services Marketing, 16, 4, 285-301 from: emerald website: //www.emeraldinsight. com.
-     Garver, M.S. (2003). Best practices in identifying customer – driven improvement opportunities, Industrial Marketing Management, 32, 455-466.
-     Matzler, K, Hinterhuber, H.H, Bailom, F. & Sauerwein, E. (1996). How to delight your customers, Journal of product and Brand Management, 5, 2, 6-18.
-     Naumann, E, Giel, K (1995).Customer Satisfaction Measurement and management: Using the voice of the customer, Cincinnati: Thomson Executive Press.
-     Webster, F (1994). Market Driven Management., New York: John-wiley publishing.