بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه‌ای طی سال‌های 1388 تا 1390 (مورد پژوهش: آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآیی بیرونی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان یزد طی سال‌های 1388 تا 1390 انجام شده است. کارآیی بیرونی در واقع میزان پاسخگویی فارغ‌التحصیلان را به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی مشخص می‌نماید. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش همة فارغ‌التحصیلان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان یزد به تعداد 3736 نفر بودند، که از این میان 350 فارغ‌التحصیل با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم طبقات، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی ابزار قبل از اجرا مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که، کارآیی بیرونی در بُعد فردی 0/65، در بُعد اجتماعی 4/63 و در بُعد اقتصادی 0/60 درصد است. در مجموع با توجه به عدم تحقق 2/37 درصد از کارآیی بیرونی، می‌توان بیان نمود که درصد کارآیی بیرونی مطلوب نبوده و چاره‌جویی در این زمینه توسط مسئولان ستاد و مدرسان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the External Efficiency of Technical and Vocational University During 2009 To 2011 (Case Study: Technical and Vocational Colleges in Yazd Province)

نویسنده [English]

  • Reza Jafari Harandi
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of surveying the amount of external efficiency of technical and vocational colleges in Yazd province during 2009-2011 years. External efficiency, in fact, is determined by the amount of graduates' accountability to individual, societal, and economical dimensions of social system. In this study the method is descriptive-survey and its approach is applicable. The statistical populations of the research were all the 3736 technical and vocational graduates in Yazd province which among them 350 graduates were selected through random multi-stage sampling. A researcher made questionnaire was used to gather the data. Its validity has been admitted by specialists. The descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The results of the research indicated that the external efficiency was 65% in individual, 63.4% in societal and 60% in economical dimensions respectively. In general, with respect to the lack of obtaining 37.2% of external efficiency, it can be said that the external efficiency percentage is not desirable and therefore, it is necessary for staff members and teachers to find a suitable solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • external efficiency
  • Graduate
  • Technical and Vocational University
  • technical and vocational college
-     اکرامی، حمید (1380). بررسی میزان کارآیی بیرونی هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و دبیرستان‌های کاردانش استان گلستان. گلستان: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان.
-     جعفری هرندی، رضا (1382). بررسی کارآیی بیرونی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در رشته‌های برق، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، طراحی دوخت و حسابداری طی سال‌های 1379، 1378، 1377. اصفهان: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان.
-     دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش متوسطه (1371). بررسی رابطه بین آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای و اشتغال طی سال‌های 1363 تا 1367 بر حسب 22 استان کشور. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
-     رستمانه، ناهید (1384). بررسی میزان کارآیی بیرونی فارغ‌التحصیلان آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمیه در سال‌های 82- 76. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
-     ساخاروپولوس، جرج و ودهال ـ مورین (1381). آموزش برای توسعه؛ مترجم پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
-     شریف، مصطفی؛ نیکخواه، محمد و نیلی، محمدرضا (1386). کارآیی بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان. دوماهنامه دانشور رفتار، 27: 55 -68.
-     علاقه‌مندان، جعفر (1377). نظام جدید آموزش متوسطه، بخشی از یک طرح بزرگ برای تغییر آموزش و پرورش است. فصلنامه کاردانش، شماره‌های 24، 25، 26، 44، 45 و 46.
-     عمادزاده، مصطفی (1384). مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
-     فتح‌آبادی، ‌محمدباقر (1380). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان سال‌های 1374 تا 1376 شاخه کاردانش استان مرکزی. مرکزی: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان.
-     کینگ، ک. (1994) آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی؛ ترجمه اقبال قاسمی پویا (1382)، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد چهارم، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
-     لوترباخ، یو (1994) تاریخچه و تحولات توسعه کارآموزی؛ ترجمه عبدالحسین نفیسی (1382)، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد چهارم، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
-     لوی، آریه (1386) برنامه‌ریزی درسی مدارس؛ ترجمه فریده مشایخ، تهران: انتشارات مدرسه.
-     محسن‌پور، بهرام (1390). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: سمت.
-     مشایخ، فریده (1389). دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: سمت.
-     مهدی‌زاده، عباس (1376). بررسی میزان اثربخشی شاخه کاردانش در ارتباط با اشتغال فارغ‌التحصیلان این شاخه سال‌های 75-71 در استان کرمان. کرمان: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان.
-     میرهادی، سیدمهدی (1380). بررسی میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان مهارت‌های کاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان در سال 1379. اصفهان: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان.
-     نیکخواه، محمد (1382). بررسی کارآیی درونی و بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1380-  1375. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 
-     Boone, J.; Sadrieh, A. & Ours, J. V. (2004) Experiment on unemployment Benefit Sanctions and Job Search behavior. Arbeit Institute for the study of Labor. IZADPNo. 1000.
-     IIEP (International Institute for Education Planning). (2007) internal efficiency in Education. Paris: UNESCO.
-     Harrey, L. (1999). New Realities: The relationship between higher education and employment, http://www.uce.UK / crq / publications / cp / eair 99.htm l.p34.
-     Lockheed, M. E. & Hanushek, E. A. (1994) Concepts of Educational efficiency and Effectiveness: Husen, T. Postle thwaite, T. (Eds.), 1994. International Encyclopedia of Education, Pergamon Press, Oxford.
-     Masri, M. W. (2003) Vocational Education and the Changing Demand of the World of Work. President: National Center for Human Rrsources Development Jordan.
-     Mc Mahan, Walter W. (2006) Education and the Economy: The External Efficiency of Education. Educational Policy and Planning Project. ERIC. http://www.Eric.ed.gov.
-     Mclean, N. G & Kamau, G. D. (1999) Human Development and Vocational and Technical Education and the Changing Demand of the World of Work. President: National Center for Human Resources Development Jordan.
-     Ministry of Education. (2001) Technical and Vocational Education. Pakistan: Ministry of Education.
-     Mupinga, Davison. M. & Livesay, Kelly (2004) Consider Vocational- Technical Education for Post Secondary Education. Indiana: Indiana State University in Terre Haute.
-     Nieuwenhuis, F. M. & Brandsma, J. (2001) Evaluation Criteria for the Development of VET- Systems. London: Falmer Press.
-     UIS (UNESCO Institute for Statistics). (2006) Educational indicators, Paris: UNESCO.
-     World Bank (1991) Vocational and Technical Education and Training: A World Bank policy paper. Washington, Dc