بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامة‌ عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده‌ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور

4 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه عدم تعادل تلاش‌- پاداش (ERIQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل همه معلمان شهرستان‌های شاهین‌دژ و بوکان بود. داده‌های تحقیق از 357 معلم که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، با استفاده از پرسشنامه‌ عدم تعادل تلاش- پاداشجمع‌آوری شد. نتایج به‌دست ‌آمده از اعتبارسنجی به دو شیوه همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش بر اساس آلفای کرونباخ 92/0 و با استفاده از روش باز آزمایی، 83/0 است. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا، تفکیکی و سازه پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) مؤید روایی پرسشنامه مذکور بود. همچنین یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی همانند فرم اصلی، سه عامل هم‌بسته ولی مجزای تلاش، پاداش و فراتعهد را آشکار کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش ابزاری قابل ‌اعتماد و روا برای سنجش و غربالگری عدم تعادل بین میزان تلاش و پاداش معلمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Effort-Reward Imbalance Questionnaire (ERIQ) among Teachers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani 1
  • Ali Khaleghkhah 2
  • Esa Ja,fari 3
  • Ali Moghadamzadeh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties of the short version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire.In this study, the population was all of the teachers in Shahindej and Boukan towns. This study was stochastic sampling. Based on Kregci-Morgan table, 357 peoplewere selected as a sample. Data were collected from teachers who were teaching in schools in the academic year of 93-94. The results of the validation of the method showed that the internal consistency and reliability of the Effort - Reward Imbalance Questionnaire by using Cronbach's alpha was 0.92 and by test-retest method was 0.83. Evaluating the content validity, discrimination, and construct of Effort-Reward Imbalance Questionnaire confirms the validity of the questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses, as the main form, revealed three correlated but separable dimensions that were effort, reward and over commitment. From the results it can be concluded that Effort-Reward Imbalance Questionnaire is a reliable and valid scale to measure imbalance between effort and reward of teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • Effort-Reward Imbalance
  • over commitment
  • teachers
-     بابامیری، محمد؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین؛ ظهیری، آزیتا و صلاحیان، افشین (1393). بررسی استرس­زاهای شغلی به‌عنوان پیش­بین­های بروز علائم روان­تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز. مجله روانشناسی سلامت، (3) 3، 55-87.
-     عریضی، حمیدرضا و دارمی، زینب (1390). بررسی وضعیت سلامت روان و سردردهای میگرنی در میان کارکنان با توجه به مدل عدم توازن تلاش- پاداش. فصلنامه سلامت کار ایران، 9 (1)، 17-29.
-     هومن، حیدرعلی (1381). اندازه­گیری­های روانی و تربیتی: فن تهیه تست و پرسشنامه. تهران: نشر پارسا.
-     یادگارفر، قاسم؛ علی­نیا، طاهره؛ قره­آغاجی اصل، رسول؛ الهیاری، تیمور و شیخ‌بقلو، رضا (1389). بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه. مجله­ دانشکده پزشکی اصفهان، 23 (112)، 665-680.
-     یوسفی، بهرام و مرادی­خواه، شهناز (1390). ارتباط بین عدم تعادل تلاش- پاداش با فرسودگی شغلی معلمان تربیت ‌بدنی (تحلیل مسیر). پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 7، 57-67.
-     Bakker, A. B. et al. (2000). Effort–reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing, 31 (4), 884-891.
-     Derycke, H. et al. (2010). Impact of the effort–reward imbalance model on intent to leave among Belgian health care workers: A prospective study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(4), 879-893.
-     Eyupoglu, S. Z. & Saner, T. (2009). The relationship between job satisfaction and academic rank: a study of academicians in Northern Cyprus. Social and Behavioral Sciences, 1 (1): 686-691.
-     Garson, G. (2001). Guide to writing empirical papers, theses and dissertations. November. Available from: http://www.cabdirect.org.
-     Hakanen, J.; Bakker, A. B. & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513.
-     Inoue, M. (2010). Effort-reward imbalance and its association with health among permanent and fixed-term workers. Bio Psychosocial Medicine, 4 (16), 1-8.
-     Kinman, G.; Jones, F. (2008). Effort-reward Imbalance, Over-commitment and Work-life Conflict: Testing an Expanded Model. Journal of Managerial Psychology, 23 (3), 236-250.
-     Kinman, G.; Wrayb, S. & Strange, C. (2011). Emotional labour, burnout and job satisfaction in UK teachers: the role of workplace social support. Educational Psychology, 31 (7), 843-856.
-     Leineweber, C.; Wege, N.; Westerlund, H.; Theorell, T.; Wahrendorf, M. & Siegrist, J. (2010). How valid is a short measure of eort-reward imbalance at work? A replication study from Sweden. Occupational and environmental medicine, 67 (8), 526-531.
-     Li, J. et al. (2005). Effort-reward imbalance at work and job dissatisfaction in Chinese healthcare workers: A validation study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 78 (3), 198-204.
-     Marmot, M. (1999). Importance of the psychosocial environment in epidemiologic studies. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 25 (SUPPL. 4), 49-53.
-     Panatik, B.; Azizah, R.; Rozina, Sh.; Maisarah, M.; Shahrollah, A.W. & Noordin, N. F. (2012). Psychosocial work condition and work attitudes: testing of the effort- reward imbalance model in Malaysia. Social and behavioral sciences, 40, 591-595.
-     Siegrist, J. (1996). Adverse health effect of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1, 27–41.
-     Siegrist, J. (2010). Effort- Reward Imbalance at Work and Cardiovascular Disease. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 23 (3), 279 – 285.
-     Siegrist, J. (2013). Psychometric properties of the Effort- Reward Imbalance Questionnaire. Department of Medical Sociology, Faculty of Medicine, Düsseldorf University, Germany. www. uniklinik-suesseldorf.
-     Siegrist, J. (2009). Unfair exchange and health: Social bases of stress-related diseases. Social Theory and Health, 7 (4), 305-317.
-     Siegrist, J.; Wege, N.; Puhlhofer, F. & Wahrendorf, M. (2009). A short generic measure of work stress in the era of globalization: effort-reward imbalance. International Archives of Occupational and Environmental Health, 82, 1005-1013.
-     Taris, T. W. (2006). Is there a relationship between burnout and objective performance? A critical review of 16 studies. Work and Stress, 20, 316-334.
-     Unterbrink, T.; Zimmermann, L.; Pfeifer, T.; Wirsching, M.; Brähler, L. & Bauer, J. (2008). Parameters influencing health variables in a sample of 949 German teacher. Int Arch Occupy Environ Health, 82, 117–123.
-     Van Vegchel, N. et al. (2001). Different effort constructs and effort–reward imbalance: effects on employee well-being in ancillary health care workers. Journal of Advanced Nursing, 34 (1), 128-136.
-     Vercambre, M. N., Brosselin, P., Gilbert, F., Nerrière, E., Kovess-Masféty, V. (2009). Individual and contextual covariates of burnout: a cross-sectional nationwide study of French teachers. BMC Public Health, 1-12.
-     Xu, W. (2010). The association between effort-reward imbalance and coronary atherosclerosis in a Chinese sample.American Journal of Industrial Medicine, 53 (7), 655-661.