دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 9-178 

مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامة‌ عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان

صفحه 9-29

ابراهیم آریانی؛ علی خالق خواه؛ عیسی جعفری؛ علی مقدم زاده