دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 9-174 

مقاله پژوهشی

خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان

صفحه 9-26

غلامرضا دهشیری؛ افضل اکبری بلوطبنگان؛ محمود نجفی؛ علی مقدم زاده


الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

صفحه 95-120

غلامرضا شمس مورکانی؛ مقصود فراستخواه؛ رضا مهدی؛ زهرا معارفوند