اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان: تعیین پایایی و روایی سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ارزیابی استعدادهای مورد نیاز برای ورود به بازار کار یکی از دغدغه‌های مسئولان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. هدف این پژوهش اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان بود. روش پژوهش با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل می‌دادند (799=N). حجم نمونه 300 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها بر اساس مؤلفه‌های مطرح ‌شده از سوی مؤسسه آزمون‌سازی آمریکا برای ارزیابی استعداد در جهان کار تهیه شد. همسانی درونی و پایایی گویه به‌منظور تعیین پایایی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان استفاده شد. ضریب آلفای کرانباخ برای عامل‌های زیربنایی ابزار 74/0 تا 89/0 به دست آمد. تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، روایی همگرا و واگرا به‌منظور تعیین روایی ابزار بررسی شدند. نتایج این تحلیل‌ها نشان داد که ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان با ده عامل هدف‌گذاری، همکاری، خلاقیت، نظم و انضباط، حسن‌نیت، نفوذ، خوش‌بینی، دانایی، ثبات و تلاش از پایایی و روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation for the Assessment Instrument of Work Talent in Students: Determination of Reliability and Construct Validity

نویسندگان [English]

  • Hossein Motaharinejad 1
  • Hajkhanom Esmaili Mahani 2
1
2
چکیده [English]

Evaluation of the required talents for entrance the market is one of the concerns of the administrators of higher education institutions and universities. The purpose of this study was to find the validation of the assessment instrument of work talent in the students of B.Sc. engineering courses of Shahid Bahonar University of Kerman (N: 799). The sample of 300 students was estimated and selected through stratified randomization. The tool of data collection was provided on the basis of the presented factors from the testing institution of America in order to evaluate talents in the market. Reliability and internal equality seemed to be used to determine the reliability of the assessment instrument of work talent in the students. The Cronbach Alpha coefficient for the fundamental factors of the instrument was 0.74 to 0.89. The confirmatory factor analysis, convergent and divergent validity were studied in order to determine the validity of the instrument. The results of the analysis showed that the assessment instrument of work talent in the students consisted of ten factors; targeting, cooperation, creativity, arrangement, good willing, influence, optimism, knowledge, consistency, and effort; was appropriately reliable and valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Work talent
  • Higher Education
  • Validation
آقاپور، شهلا؛ موحدمحمدی، سیدحمید و علم‌بیگی، امیر (1393). نقش مهارت‌های کلیدی در شکل‌گیری قابلیت اشتغال دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20 (1): 41-56.
بازرگان، عباس؛ دادرس، محمد و یوسفی ‌افراشته، مجید (1393). ساخت، اعتباریابی و روایی‌یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20 (2): 73 - 97.
رضایی، اکبر (1389). ساختار عاملی مجموعه آزمون‌های استعداد چندبعدی (MBA). علوم تربیتی، 3 (12): 47-62.
شریفی، حسن‌پاشا و شریفی، نسترن (1392). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. تهران: رشد.
صالحی ‌عمران، ابراهیم و چهارباشلو، حسین (1392). بررسی میزان توجه به مهارت‌های اشتغال‌زا در محتوای کتب درسی دوره آموزش راهنمایی ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، (16): 68-95.
عریضی‌ سامانی، سیدحمیدرضا؛ ایزدچی، صفورا؛ خادمی، زرین‌السادات و عابدی، احمد (1382). هنجاریابی خرده آزمون‌های جورکردن ابزار و شکل مجموعه آزمون‌های استعداد عمومی. تازه‌های علوم شناختی، 5 (1): 10-20.
عبدالوهابی، مرضیه؛ رومیانی، یونس و ظریف، سکینه (1392). بررسی مهارت‌های اساسی دانشجویان در عصر جهانی ‌شدن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19 (4): 51-74.
محمدی، مهدی؛ ناصری‌جهرمی، رضا و رحمانی، هادی (1392). ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بر مبنای مدل چشم شایستگی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2 (10): 20-32.
 محمدی‌ زنجیرانی، داریوش؛ اشتیاقیان، ندا و رازنهان، فیروز (1391). رویکرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی برمبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان. رویکردهای نوین آموزشی، 7 (1): 107-136.
 مطهری‌نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود (1391). هدف‌های آموزش مهندسی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،    6 (4): 267-276.
American College Testing (2009). Work Keys Talent Assessment User and Teaching Guide.
Ashton, C. & Morton, L. (2005). Managing talent for competitive advantage. Strategic HR Review, 4 (5): 28–31.
Azevedo, A.; Apfelthaler, G. & Hurst, D. (2012). Competency development in business graduates: An industry-driven approach for examining the alignment of undergraduate business education with industry requirements. The International Journal of Management Education, 10 (1): 12 - 28.
Boyatzis, R.)1982(. The CompetentManager: A Model for Effective Performance. New York; Wiley.
Chau, P. Y. K (1997). Reexamining a model for evaluating information center success using a structural equation modeling approach. Decision Sciences Institute, 28 (2): 309-334.
Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19 (4): 304–313.
Farrell, A. M. (2010). Insufficient discriminant validity: a comment on bove, Pervan, Beatty, and Shiu. Journal of Business Research, 63 (3): 324–327.
Fang, Chung-Hsiung; Chang, Sue-Ting & Chen Guan-Li (2010). Competency development among Taiwanese healthcare middle manager: A test of the AHP approach. African Journal of Business Management, 4 (13): 2845-2855.
Gallardo-Gardo, E.; Dries N. & Cruz, T. (2013). What is the meaning of ‘talent’ in the world of work? Human Resource Management Review, 23: 290-300.
Jang S. & Kim, N. (2004). Transition from high school to higher education and work in Korea, from the competency-based education perspective. International Journal of Educational Development, 24 (6): 691-703.
Knowles, E. (Ed.). (2005). the Oxford Dictionary of Phrase and Fable (2nd ed). Oxford: Oxford University Press.
Lawler, Edward (2006). From job-based to competency-based organizations. Journal of Organizational Behavior, 15 (1): 3-15.
Lee Yu-Ting (2010). Exploring high-performers’ required competencies. Expert Systems Whit Applications, 37 (1): 434-439.
 Makel, Matthew C.; Wai, Jonathan; Putallaz, Martha; Malone, Patrick S. (2015). The academic gap an international comparison of the time allocation of academically talented students. Asian Social Science, 11 (4): 213-217.
Nijs, S.; Gallardo-Gallardo, E.; Dries, N. & Sels, L. (2014). A multidisciplinary review into the definition, operationalization, and measurement of talent. Journal of World Business, 49 (2): 180-191.
OReilly, Charles A. & Pfeffer, Jeffrey (2000). Cisco systems: Acquiring and retaining talent in hypercompetitive markets. Human Resource Planning, 23 (3): 38–52.
Pruis, E. (2011). The five key principles for talent development. Industrial and Commercial Training, 43 (4): 206-216.
Robertovna Khairullina, Elmira, et al. (2015). Features of the programs applied bachelor degree in secondary and higher vocational education. Asian Social Science, 11(4): 1911-2017.
Sart, Gamze (2014). The impacts of strategic talent management assessments on improving innovation-oriented career decisions. Anthropologist, 18 (3): 657-665.
Shaharuddin, A. et al. (2013). The social and academic skills and the marketability of UKM’s graduates. Procedia Social and Behavioral Sciences, 131: 118 – 123.
Singh, P.; Thambusamy, R. & Ramly, M. (2013). Fit or unfit? Perspectives of employers and university instructors of graduates’ generic skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 123: 315-324.
Stahl, G. K.; Bjorkman, I.; Farndale, E.; Morris, S. S.; Paauwe, J.; Stiles, P. et al. (2007). Global Talent Management: How Leading Multinationals Build and Sustain Their Talent Pipeline. INSEAD Faculty and Research Working Papers, 2007/24/OB.
Stevenson, A. (Ed). (2010). Oxford Dictionary of English (3th ed). Oxford: Oxford University Press.
Tansley, C. (2011). What do we mean by the term “talent” in talent management? Industrial and Commercial Training, 43 (5): 266-274.
Ulrich, D. & Smallwood, N. (2012). What is talent? Leader to Leader, 63: 55-61.
Wacker, J. G. (2004). A theory of formal conceptual definitions: Developing theory- building measurement instruments. Journal of Operations Management, 22 (6): 629- 650.
Williams, M. (2000). The War for Talent: Getting the Best from the Best. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
Wilson, R. (2013). Skills anticipation-the future of work and education. International Journal of Educational Research, 61: 101-110.