الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،تهران

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی کیفیت در پیشرفت رشته‌های تحصیلی نقش اساسی دارد. هدف پژوهش، طراحی الگوی تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی است. پژوهش کاربردی و به روش آمیخته انجام شد. با انجام مصاحبه نیمه‌ساخت‌مند با 11 نفر از صاحبنظران و استادان رشته مدیریت آموزشی و تحلیل محتوای داده‌های آن به روش مقوله بندی، هشت عامل مدیریت، برنامه‌ریزی و سازماندهی گروه، استادان، دانشجویان و خدمات پشتیبانی به عنوان درونداد، فرایند آموزش و یادگیری و دوره آموزشی به عنوان فرایند و دانش‌آموختگان و آثار علمی به عنوان برونداد و پیامد الگوی تضمین کیفیت تعیین و برای هر عامل ملاک‌ها و نشانگرهایی مشخص شد. جامعة پژوهش، همة اسناد علمی در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت رشته‌های آموزشی بود که با روش نمونه‌گیری دردسترس، 37 سند به عنوان نمونه، مطالعه شد. با تحلیل محتوا، 28 ملاک و 86 نشانگر به‌دست آمد. سپس 76 نفر از استادان رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و خبرگان به تعداد 76 نفر به عنوان جامعه پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان اهمیت نشانگرهای منتخب در تضمین کیفیت رشته بررسی شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و حجم نمونه و جامعه برابر بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف، تی (t) تک نمونه، رگرسیون هم‌زمان استفاده شد و با تحلیل داده‌ها همة ملاک‌ها ونشانگرهای منتخب برای ارزیابی هشت عامل مؤثر، تأیید و ساختار مدل تعیین شد. مطلوبیت مدل با اجرای پرسشنامه و نمونه گیری هدفمند بین 14 نفر از صاحب‌نظران مورد تایید قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Quality Assurance Model for Educational Administration Training Course in Master of Arts (M.A)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shams Moorkani 1
  • Maghsood Farasatkhah 2
  • Reza Mahdi 3
  • Zahra Maarefvand 4
1
2
3 Member of the scientific faculty of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran
4
چکیده [English]

Quality evaluation is a fundamental role in the progress of academic disciplines. The aim of the study was to design a quality assurance training course model in the field of educational administration. The purpose of the study was applied and was conducted by the mixed method. The sample interview was included 11 experts and professors of educational administration, and content analysis by categorization method determined eight factors: management, planning and organizing groups, faculty, students, facilities and support services as inputs, teaching and learning and curriculum implementation as a process, and graduates, scientific, as output and outcome. Then total documents at the state evaluation and quality assurance academic disciplines were considered as society and to determine the criteria and indicators for each factors 37 documents were studied by available sampling method .Then using content analysis and categorization of data in eight of the factors obtained 28 criteria and 86 indicators. 76 people of faculty members of educational administration at the state universities of  Tehran and experts was considered as society and by using  a researcher-made questionnaire was evaluated the importance of these indicators in the field of quality educational management. The sampling method was purposeful and sample size was considered equal by society. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, multivariate regression, multivariate analysis were used for data analysis. All of the criteria and indicators to assess the 8 factors approved the structure of educational administration model. Acceptance of model was approved by using questionnaire and purposive sampling between 14 experts quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Quality assurance
  • Training
  • Educational Administration
خرسندی یامچی، اکبر (1388). ارزیابی درونی گروه آموزشی الکترونیک دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا و هاشمی‌پرست، سید مقتدی (1381). تضمین ­کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات.مجموعه مقالات پنجاه و یکمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، همایش توسعه مبتنی بر دانایی.
سعیدی‌پور، بهمن (1384). کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی. مدیریت، 104-103، صص22-18.
 شارع‌پور، محمود و فاضلی، محمد (1380). بررسی میزان شایستگی­های کانونی در میان دانشجویان. نشریه نامه علوم اجتماعی. 18 (18)، 63-88.
صفا، لیلا (1386). بررسی عواملتبیین­کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات­علمی و دانشجویان رشته­های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
عارفی، محبوبه و خرسندی یامچی، اکبر (1391). ارزیابی درونی ضرورت پاسخگویی دانشگاه­ها. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (53)، 131 – 153.
کشاورز اسفیوخی، محسن (1387). ارزیابی کیفیت دوره دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای دولتی شهر تهران بر اساس چارچوب ارزیابی درونی مدیریتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
محمدهادی، فریبرز (1390). طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی در چارچوب روش تحلیل اهمیت ـ عملکردIPA . رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، رضا؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ یادگارزاده، غلامرضا؛ میرزامحمدی، محمدحسن و پرند، کورش (1384). ارزشیابی ­کیفیت در آموزش­ عالی مفاهیم، اصول، روش­ها، معیارها. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
محمدی، رضا (1381). ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی ریاضی (محض - کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
محمدزاده، سعید (1387). طراحی الگویی برای تضمین ­کیفیت در نظام آموزش­عالی ایران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، پایان­نامه دکتری تخصصی، دانشگاه تهران.
مقدس‌نژاد، ندا (1389). ارزیابی درونی گروه آموزشی ریاضی دانشکده  علوم ریاضی شهید بهشتی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
مقدس‌پور، هنگامه (1381). ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
مهدیون، روح‌اله (1391). طراحی الگوی تضمین کیفیت دوره‏های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‏های تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم‏تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 
Ajpru, H.; Pasiphol, S. & Wongwanich, S. (2011). Development of an instructional quality assurance model in nursing science. Research in Higher Education Journal, 13, pp. 114.
Dargahi, ­M. Rezaiian (2007). Correlation between Knowledge,­ Attitude and Performance of the Employees with Quality Assurance System Implementation by the Employers. Iranian J Publ Health, 36 (3), 45-51.
Kettunen; J. (2008). A conceptual framework to help evaluate the quality of institutional performance. Quality Assurance in Education, 16 (4), 322 – 332.
Massaro, V. (2010). Cui bono? The relevance and impact of quality assurance. Journal of Higher Education Policy and Management, 32 (1), 17-26.
Rowley, J. (1995). A new lecturer's simple guide to quality issues in higher education. International Journal of Educational Management, 9 (1), 24 – 27.
Waheed, A. & Pillay H. (2012). A Higher Education Quality Assurance Model for Small States: The Maldives Case Study, International Peer Reviewed Journal, 2, 266-288.