بررسی میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس استادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی از تدریس استادان پژوهشی از نوع توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان در سال 1391 بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اقتباس شده از کاربرگ‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمره‌های ارزشیابی استادان بر اساس راهبردهای مختلف ارزشیابی تفاوت وجود دارد. استادان و همتایان آنان نمره‌های بالاتری به کیفیت تدریس داده بودند. تجزیه ‌و تحلیل رگرسیون گویای آن بود که نتایج ارزیابی دانشجویان، دانش‌آموختگان، همتایان و خودارزیابی، اگرچه می‌تواند 21 درصد از واریانس ارزشیابی کارفرمایان را تبیین کند اما از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. با توجه به نتایج متفاوت حاصله از راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس، ضروری است برای ارزشیابی جامع استادان، ضمن استفاده از ابزارهای مناسب سنجش، از تلفیق راهبردهایی متنوع برای شناسایی نقاط ضعف و قوت کیفیت تدریس استادان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Consistency between Results of Various Faculty Members’ Teaching Evaluation Strategies

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Jamal Salimi 2
  • Farhad Heydari 3
چکیده [English]

With the purpose of evaluating the extent of consistency between the results of various evaluation strategies of instructors a descriptive-correlational study was done.  Population of the study was students, alumni and faculty members of Literature and Humanities in University of Kurdistan. The data were collected using questionnaires that were adapted from of standard worksheets of the Iranian ministry of science, research and technology in the year of 2011. Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of the questionnaires. Pearson correlation coefficient, and regression analysis were used for data analysis. The results showed that there is a significant difference between the mean scores of different evaluation strategies. Regression analysis showed that results of the students, self-evaluation and peers’ viewpoints can determine 21% of the results of the evaluation performed by the employers. Therefore, due to the difference between the results of various strategies of the instructors’ quality teaching, it is essential to integrate more strategies for a comprehensive evaluation of instructors as well as using different and appropriate measurement tools to identify the strengths and weaknesses of university instructors’ teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • teaching quality
  • University instructors
  • Approaches
امینی، میترا و نجفی‌پور، صدیقه (1381). بررسی نظرات استادان دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به ارزشیابی استادان توسط دانشجویان، مجله آموزش در علوم پزشکی، 7، 22-30
آقاملایی، تیمور و عابدینی، صدیقه (1386). مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط دانشجویان با خودارزیابی استادان؛ مجله آموزش در علوم پزشکی؛ 7 (2)، 191-199.
بازرگان، عباس (1387). ارزشیابی آموزشی، مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (2005). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛ ترجمه احمدرضا نصر و همکاران (1386). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ سمت.
جعفری، حمیدمحمد؛ وحیدشاهی، کوروش؛ کوثریان، مهرنوش و محمدی، میترا (1386). بررسی مقایسه‌ای نتایج خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ارزیابی دانشجویان از آنان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17 (57)، 74-67
دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
شکورنیا، عبدالحسین؛ الهام‌پور، محمد؛ طاهرزاده، مریم و چعب، فرحناز (1387). همخوانی نمره ارزشیابی استاد توسط دانشجویان با نمره خودارزیابی استادان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، مجله آموزش در علوم پزشکی. 229- 237.
شکورنیا، عبدالحسین (1391). نتایج ارزشیابی‌های دانشجویی؛ آیا دیدگاه استاد اهمیت دارد؟ مجله آموزش در علوم پزشکی، 12 (1)، 33- 35.
شیربگی، ناصر و همتی، آزاد (1389). الگویابی تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش در دانشگاه کردستان. چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران.
شیربگی، ناصر (1392). سوگیری و خطا در ارزشیابی دانشجویان از تدریس. نامه آموزش عالی، دوره جدید. 6 (22)، 7- 24.
وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری (1387). آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فن‌آوری، (مصوب 18/8/1387).
وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری (1389). آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فن‌آوری، (مصوب 3/12/1389).
 
American Association of University Professors (1974). Committee C. Statement on teaching evaluation. AA UP Bulletin, 60 (2), 166-170.
Aultmon, L. P. (2006). An Unexpected benefit of formative student evaluation. College teaching. 54, 251-258.
Barrie, S. C. & Prosser, M. (2003). An aligned, evidence-based approach to quality assurance for teaching and learning. Paper presented at the Australian Universities Quality Forum, Adelaide. June 13-15.
Berk, R. A. (2006). Thirteen strategies to measure college teaching, Stylus Publishing, Richmond, Virginia.
Berk, R. A.; Naumann, P. L. & Appling. S. E. (2004). Beyond student ratings: Peer observation of classroom and clinical teaching. International Journal of Nursing Education Scholarship, 1 (1), 1­26.
Brent, R. & Felder, R. M. (2004). A Protocol for Peer Review of Teaching, Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, North Carolina State University.
Braskamp, L. A.; Caulley, D. N., & Costin, F. (1979). Student ratings and instructor self-ratings and their relationship to student achievement. American Educational Research Journal, 16, 295-306.
Centra, J. A. (1999). Reflective faculty evaluation: Enhancing teaching and determining faculty effectiveness. Jessy-Bass San Francisco.
Duanjing, G. (2012). The Study on Educational Technology Abilities Evaluation Method. International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering. Physics Procedia 24, 2111 – 2116.
Feldman, K. A. (1989). Instructional effectiveness of college teachers as judged by teachers themselves, current and former students, colleagues, administrators, and external (neutral) observers. Research in Higher Education, 30, 137-189.
Hamilton, J. B. III, Smith, M., Heady, R. B., & Carson, P. P. (1997). Using open-ended questions on senior exit surveys to evaluate and improve faculty performance: Results from a school of business administration. Journal on Excellence in College Teaching, 8 (1), 23-48.
Jackson, R. Candace, W. & Matthews, W. (2008). A Comparison between Student Ratings and Faculty Self-ratings of Instructional Effectiveness, American journal of Pharmacy education.
Knapper, C., & Cranton, P. (Eds.). (2001). Fresh approaches to the evaluation of teaching (New Directions for Teaching and Learning, No. 88). San Francisco: Jossey-Bass.
Kulik, J. A. (2001). Student ratings: Validity, utility, and controversy. In M. Theall, P. C. Abrami, & L. A. Mets (Eds.), the student ratings debate: Are they valid? How can we best use them? (New Directions for Institutional Research, No. 109) (pp. 9-25). San Francisco: Jossey-Bass.
Love, K. G. (1981). Comparison of peer assessment methods: Reliability, validity, friendship bias, and user reaction. Journal of Applied Psychology, 66, 451-457.
Opara, A. (2011). Evaluation and Measurement in High School Education. Current Research Journal of Social Sciences 3 (4), 364-373.
Overall, J. U., & Marsh, H. W. (1980). Students' evaluations of instruction: A longitudinal study of their stability. Journal of Educational Psychology, 72, 321-325.
Seldin, P. (1999). Current practices - good and bad ­nationally. In P. Seldin & Associates (Eds.), Changing practices in evaluating teaching: A practical guide to improved faculty performance and promotion/tenure decisions (pp. 1-24). Bolton, MA: Anker.
Seppanen, L. J. (1995). Linkages to the world of employment. In P. T. Ewell (Ed.), Student tracking: New techniques, new demands. San Francisco: Jossey-Bass.
Webb, J., & Mc Enerney, K. (1995). The view from the back of the classroom: A faculty-based peer observation program. Journal on Excellence in College Teaching, 6 (3), 145-160.