ارزیابی تأثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 مربی گروه آموزشی مراقبت پرواز، دانشکده پرواز دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی است. جامعه آماری پژوهش 140 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری بودند که 103 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های هوش سازمانی از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و  برای اندازه‌گیری توانمندسازی اعضای هیئت علمی از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی تأثیر داشته و از بین ابعاد مختلف هوش سازمانی، چشم‌انداز، سرنوشت مشترک، روحیه، اتحاد و توافق بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی هیئت علمی دارند. علاوه بر این، رتبه‌بندی ابعاد مختلف هوش سازمانی با به‌کارگیری آزمون فریدمن نشان داد که چشم‌انداز، دارای رتبه‌ اول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of Organizational Intelligence on the Empowerment of Faculty Members Case Study: Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ghahremani 1
  • Mahmoud Gholami 2
  • AhmadAli Rouhollahi 3
  • Daryoush Mehri 4
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of organizational intelligence on the empowerment of faculty members. The survey population consists of 140 faculty members of Shahid Sattari Aeronautical and Science University. 103 of the members have been selected randomly based on Morgan Table. In order to collect the organizational intelligence data, Albrecht organizational intelligence questionnaire was applied and to measure the empowerment variable, a self-made questionnaire was used. Collected Data was analyzed through the correlation and regression tests. The result showed that organizational intelligence affect the empowerment of faculty members and, among different dimensions of organizational intelligence, strategic vision, common fate, spirit, alliance, and consensus are the most influencing factors on the empowerment of faculty members. In addition, Friedman test indicated that strategic perspective is ranked as the first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational intelligence
  • empowerment
  • faculty members
  • Shahid Sattari Aeronautical University
داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
ستاری قهفری، مجتبی و ابزری، مهدی (1386). بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت.
سیادت، سید علی؛ کاظمی، ایرج و مختاری­پور، مرضیه (1389). بررسی مقایسه‌ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی اصفهان، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1، 87 – 99.
طبرسا، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه و ابدالی، رقیه (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش. پژوهشنامه مدیریت تحول، 7، 110 – 132.
 فراستخواه، مقصود و نورشاهی، نسرین (1391). کیفیت کاری اعضای هیئت علمی بر اساس تجربه زیسته آنها. فصلنامه آموزش عالی ایران، 2، 37 – 64.
کینلا، دنیس سی. (1390). توانمندسازی منابع انسانی؛ مترجمان مهدی ایران‌نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان. تهران: نشر مدیران.
مشایخی، منصوره (1390). بررسی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران دبیرستان‌های مناطق نوزده‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 
Akgün, A. E.; Lynn, G. S., & Byrne, J. C. (2003). Organizational learning: A socio-cognitive framework. Human Relations, 56, 839-868.
 Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence and Knowledge management the executive perspective. Retrieved From http://www.KarlAlbrecht.com.
Albrecht, K. (2003). Organizational Intelligence survey. Australian Institute of Management. www.KarlAlbrecht.com.
Albrecht, K. (2009). Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking outside the Silos. http://www.KarlAlbrecht.com.
Bakhshian, F.; Hamidi, M. & Ezati (2011).  Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers. The Journal of Mathematics and Computer Science, 3 (4), 413 – 421.
Bates, T. C. & Rock, A. (2004). Personality and information processing speed: Independent influences on intelligent performance. Intelligence, 32, 33-46.
Beer, V. Guerrilla (1991). Tactics for employee empowerment. Performance. Empowerment Quarterly, 4 (4), 62-70.
Bennis, w. & Nanus, B. (1985) Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row.
Brackett, M. A.; Mayer, J. D. & Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387-1402.
Conger, J. A. & Kanengo (1989). Leadership: The art of empowering others. TheAcademy of Management Executive, 3 (1), 17-24.
Fleishman, E. A.; Mumford, M. D.; Zaccaro, S. J.; Levin, K. Y.; Korotkin, A. L. & Hein, M. B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: a synthesis and functional interpretation. The Leadership Quarterly, 2 (4), 245-87.
Glynn, M. A. (1995). Innovative genius: a framework for relating individual and organizational intelligence to innovation. Academy of Management Review, 21,4.
Jonbeshi, A.; Jafarian, R; Hosseinzadeh, A.; Amini, A. & ghanbari, A. (2012). Relationship between the organizational intelligence and empowerment of Faculty of Islamic Azad University, Marvdasht Campus. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6 (8): 673-679.
Kesti, M.; Syvajarvi. A.; Stenvall. J. & Rivera. M. (2011). Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management. Problems and Perspectives in Management, 9 (1), 46-58.
Kirkpatrick, S. A. & Locke, E. A. (1991). Leadership: do traits matter? Academy of Management Executive, 5 (2), 48-60.
Lawer, E. E. (1994). 10 new realities. Executive Exeellence, (3), 18-19.
Lord. R. G., & Shondrick. S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist and embodied perspectives. The Leadership Quarterly, 22, 207-222.
Mishra, Aneil K., & Spreitzer, Gretchen M. (1999). Explaining How Survivors Respond to Downsizing: The Roles of Trust, Empowerment, Justice, and Work Redesign. The Academy of Management Review, 23 (3), 567-588.
Noe, Raymond, A.; Hollen beck, John R.; Gerhart, Barry & Wright, patrick M. (2003). Human resource management. MC Graw-Hill.
Pearce, C. L. et al. (2003). Transactors, Trans tormers multimethod development of theorical typology of Leadership. Journal of Management Development and Boe Ground, 22 (4), 273-307.
Rahnama, Afshin; Alaei, Abbas; Shafaee, Javad & Hasanzadeh, Hafez (2012). The Relationship between Organizational Intelligence and Creativity in University Lecturers, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (3) 2945-2955.
Sarabia, M. (2007). Knowledge leadership cycles: an approach from Nonaka’s viewpoint, Journal of Knowledge Management, 11 (3), 6- 15.
Senn, L. E. (1988).The worth ethic us. The work ethin. Executive Exeellence, February, 6-7.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement and validation. Academy of ManagementJournal, 38 (5), 1442-1465.
Tseng. C. C. (2010). The Effects of Learning Organization Practices on Organizational Commitment and Effectiveness for Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan. Unpublished Doctoral Thesis. Minnesota University.
Van Wijk, R.; Jansen, J., & Lyles, M. (2008). Inter- and Intra- Organizational Knowledge Transfer: A Meta-Analytic Review and Assessment of its Antecedents and Consequences. Journal of Management Studies, 45 (4), 830-853.