ارزیابی میزان فرسودگی شغلی کارکنان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

2 کارشناس امور پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران.

10.22034/emes.2020.241949

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی میزان فرسودگی شغلی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بود. پژوهش از حیث هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 579 نفر بود که از بین آنها 231 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استانداردشده فرسودگی شغلی مسلاچ و عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ 922/0، برای پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی 988/0 برآورد شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در قالب تحلیل توصیفی داده‌ها، آزمونt-test ، رگرسیون چندمتغیره، فریدمن برای آزمون پرسش‌های اصلی و از آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌راهه و t برای دو گروه مستقل جهت تحلیل‌های تکمیلی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که ابعاد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور از نظر فراوانی و شدت در سطح کم/پایین و بعد عدم ­موفقیت فردی از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/بالا قرار دارد. به‌طور کلی، فرسودگی شغلی کارکنان از نظر فراوانی و شدت در سطح کم/پایین قرار دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد عوامل مدیریت سنتی، غیرخلاق و کم‌توجه نسبت به کارکنان، ناکفایتی در راهبری واحد سازمانی، اجبار برای کار با همکاران نامناسب، نارضایتی از شغل، نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد، نارضایتی از محیط کار و آسیب‌زا بودن آن، نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی کارکنان بر فرسودگی شغلی مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Employees’ Job Burnout Ratio and Identifying the Factors Influencing Them (Case Study: National Education Testing Organization (NETO))

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi 1
  • Akbar Khorsandi Yamchi 2
1 Assistant Professor of the National Education Testing Organization, Tehran, Iran
2 Expert of Research the National Education Testing Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research was to evaluate the NETO employees’ job burnout ratio and to identify the factors influencing them. In terms of purpose, it is an applied research, and in terms of the research method it was survey-descriptive. The study population included all the NETO employees (579). Using Morgan, 231 people were selected through stratified random. To collect data, a standardized questionnaire and a researcher-made questionnaire were used. The questionnaires’ validity was confirmed by a panel of experts, and also its reliability (the Cronbach's alpha) was reported as 0.922 for Maslach job burnout questionnaire, and 0.988 for factors influencing job burnout questionnaire. The data were analyzed by T-test, multivariate regression, Friedman test, bivariate T-test, and ANOVA. The result showed that the dimensions of emotional analysis and depersonalization of employees on NETO in terms of frequency and intensity are at a low level, and individual unsuccessfulness in terms of frequency and intensity at a high level. In general, employee burnout is low in terms of frequency and severity. Also, the findings showed that the traditional management factors, non-creativity and low attention to employees, inadequacy in managing the organizational unit, compulsion to work with inappropriate colleagues, job dissatisfaction, dissatisfaction with the payroll system, dissatisfaction of work environment and its harmfulness, dissatisfaction with staff training and improvement are effective on job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job burnout
  • Emotional analysis
  • Depersonalization
  • Personal Unsuccessfulness
آقاجانی، محمدجواد؛ تیزدست، طاهر؛ عباس قربانی، مریم؛ باج‌ور، میثم (1392). ارتباط سرسختی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی پرستاران. پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 23(70)، 1- 7.
ابراهیمی مقدم، حسین؛ پوراحمد، فاطمه (1391). رابطه ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارمندان شهرداری. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 4(3)، 67- 72.
انیسی، جعفر؛ اسکندری، محسن؛ قربانی، زهره؛ عبدالمحمدی، الهه (1389). عوامل فردی و سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارکنان نیروی دریایی. فصلنامه علوم رفتاری، 4(3)، 249-253.
بسطامی، احسان؛ سایه‌میری، کورش؛ بسطامی، طاهره و چراغی‌زادگان، بهزاد (1399). شیوع فرسودگی شغلی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیر. مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(۳)، 301 – 305.
بهرامی، فاطمه؛ مختاری، سمانه (1387). بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در بین اساتید دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(2)، 211- 225.
بیگلو، محمدحسین؛ غفاری، سعید؛ مصیب‌زاده، شهناز (1393). بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 2(1)، 53- 67.
پرداختچی، محمدحسن؛ احمدی، غلامعلی؛ آرزومندی، فریده (1388). بررسی نقش فرهنگ سازمانی در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 22(2).
ترابی پاریزی، ملوک؛ اسکندری‌زاد، علی؛ کریمی افشار، مرضیه؛ اسدی شکاری، مجید؛ جنگجو، آرش (1393). شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان. مجله بهداشت و توسعه، 3(4)، 333- 340.
حاجیلو، نادر (1391). رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3، 169-184.
حریری، نجلا؛ حسن‌زاده، پریسا (1389). سنجش فرسودگی شغلی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(1)، 71-80.
حسینی، سیدرضا؛ آقالری، زهرا؛ اشرفیان امیری، حسن؛ بیانی، فاطمه؛ قلی نیا، همت؛ جعفریان، سمیه (1398). میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل. فصلنامه بهداشت و توسعه، 8(3)، 246- 257.
حیدری، عباس؛ آهنچیان، محمدرضا؛ مهدی‌زاده، سیدموسی (1392). بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار مؤثر بر آن در اعضای هیئت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 21(1)، 17 -27.
خدابخش، محمدرضا؛ منصوری، پروین (1391). بررسی رابطه ناگویی خلقی و متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی شغلی در پرستاران. مجله پزشکی هرمزگان، 16(2)، 151- 161.
خواجه الدین، نیلوفر؛ حکیم شوشتری، میترا؛ حاجبی، احمد (1385). ارتباط درک از مرکز کنترل و نشانگان فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در یک بیمارستان روانپزشکی. فصلنامه اندیشه و رفتار ، 12(1)، 43- 48.
زمینی، سهیلا؛ حسینی‌نسب، داود؛ زمینی، سمیرا؛ زارعی، پروین (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز. فصلنامه سلامت کار ایران، 8(1)، 30- 40.
ساعتچی، محمود (1387). بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی). تهران: نشر ویرایش.
سپاه‌منصور، مژگان؛ شهریاری احمدی، منصوره؛ شهامی، ناهید (1391). رابطه بین کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(11)، 91- 109.
سلطان‌آبادی، نسترن؛ بیک‌مرادی، علی (1399). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، 181- 192.
شریف‌زاده، فتاح؛ صالح اردستانی، عباس؛ حمیدیان، ماریا؛ نوری، حجت‌اله (1394). شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی. فصلنامه فرایند نو، 10(49)، 99 – 113.
صدرا ابرقویی، ناصر؛ جعفرپور، حمیدرضا (1396). بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح فرسودگی شغلی کارکنان. مجله ارگونومی، ۵(۱)، ۵۱-۵۹.
صلاحیان، افشین؛ متینی صدر، محمدرضا؛ نوری، محمدرضا؛ ملکپور، ندا (1393). فرسودگی شغلی و عوامل پیش‌بین آن. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 6(4)، 12- 29.
صمدی میارکلائی، حسین؛ صمدی میارکلائی حمزه؛  صمدی میارکلائی، صمد (1396). تبیین الگوی علّی فرسودگی شغلی کارکنان با مطالعه‌ای در یک سازمان نظامی با رویکرد دیمتل فازی. ابن سینا، ۱۹(۱)، ۱۲-۲۱.
طیبانی، طیبه؛ ابراهیمی، امرالله؛ سموعی، راحله؛ نصیری، حمید (1392). فرسودگی شغلی در روان‌شناسان و روان‌پزشکان شهر اصفهان و ارتباط آن با عوامل فردی و حرفه‌ای آنها. تحقیقات علوم رفتاری، 11(5).
عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد؛ طاهری، مرتضی (1389). میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت‌شناختی در اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(2)، 72-86.
عبدی ماسوله، فتانه؛ کاویانی، حسین؛ خاقانی‌زاده، مرتضی و مؤمنی عراقی، ابوالفضل (1386). بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان. دانشکده پزشکی، 65(6)، 67- 75.
عرسین، نرگس؛ درویش، حسن؛ اسماعیل زالی، مراد؛ نعمانی فاروق (1395). بررسی ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل (مورد مطالعه: زنان شاغل در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران). علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، ۱۱(۴)، ۹-۱۶.
علوی، سلمان؛ احمدی، محمدامین؛ زر، عبدالصالح (1396). بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی، سلامت عمومی و امید به زندگی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. سلامت اجتماعی، 4(3)، 169-160.
فلاحی، حسین؛ پورشافعی، هادی؛ اکبری بورنگ، محمد (1399). ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش‌بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 12(1)، 169- 194.
کوهی، کمال (1399). تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی، سرمایه روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقه شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. جامعه‌شناسی کاربردی، 31(2)، 77- 94.
گل‌پرور، محسن؛ عابدینی، مائده؛ شاهنگی، حامد (1393). نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیراخلاقی: گسترش یک نظریه در ایران. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4(15)، 103- 117.
محمدی، شهناز (1387). مقایسه مکانیسم‌های مقابله‌ای، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین دبیران ایران و هند. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(16)، 60-96.
مرادچله، آصف؛ نویانی، امیر؛ یکه‌سادات، سیدمیثم؛ صیدآبادی، آرش؛ عزیزالدین، شیما؛ امیری لرگانی، حسین؛ سیدزاده گوکلان، لطیفه (1398). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود: یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران، 6(1)، 1- 5.
مطلبی، کبری؛ کیانی، قمر (1396). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان معلمان مدارس استثنایی: نقش میانجی مشارکت شغلی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۶(۳)، ۵۲-۶۰.
مظلومی، سیدسعید؛ سعیدی، معصومه؛ واحدیان، محمد؛ جلال‌پور، زهرا؛ کیانی، محمدعلی (1392). تأثیر فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان یزد. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 5(1)، 46- 56.
Abdulghafour, Y. A., Bo-hamra, A. M., Al-Randi, M. S., Kamel, M. I., El-Shazly, M. K. (2011). Burnout syndrome among physicians working in primary health care centers in Kuwait. Alexandria Journal of Medicine, 47(4).
Agha, A., Mordy, A., Anwar, E., Saleh, N., Rashid, I., Saeed, M. (2014). Burnout among middle-grade doctors of tertiary care hospital in Saudi Arabia. Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24962300.
Aguayo, R., Vargas, C., Cañadas, G. R., Dela Fuente, E. I. (2017). Are socio-demographic factors associated to burnout syndrome in police officers? A correlational meta- analysis. Ann Psych. 33(2), 383-92. DOI:10.6018/analesps.33.2.260391.
Ahmadi, M. S. (2015). Predicting job stress and burnout based on personality characteristics of nurses. Knowledge and Research in Applied Psychology, 17(2), 98-107.
Ahola, K., Hakanen, J., Perhoniemi, R., Mutanen, P. (2014). Relationship between burnout and depressive symptoms: a study using the person-centered approach. Burnout Research, 1(1), 29-37.
Aksu, M., & Temeloglu, E. (2015). Effects of Burnout on Employees’ Satisfaction a Research at 3, 4- and 5-Star Hotels in Canakkale City Center. International Journal of Business & Social Science, 6(1), 219-230.
Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model of the impact of psychological capital on work engagement and job performance. Career Development International, 23(1), 33-47.
Alsup, P. J. (2011). Job Burnout: The End or a New Beginning? A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree. Rehabilitation Administration and ServicesDepartment. Southern Illinois University Carbondale, 16.
Angerer, J. M. (2003). Job burnout. Journal ofEmployment Counseling, 40(3), 98-107.
Azeem, S. M. (2010). Personality hardiness, job involvement and job burnout among teachers. International Journal of Vocational & TechnicalEducation, 2(3), 36-40.
Bährer-Kohler, S. (2013). Burnout for Experts. Springer.
Bailey, S. (2006). Burnout Harms Workers Physical Health through Many Pathways. Monitor on Psychology, 37(6), 11-20. http://www.apa.org/monitor/jun06/burnout.html.
Baker, A. B., & Demeroutie, V. (2004). Using the job demands–resources model to predict burnout and performance. Human Resource Managers, 43, 83–104.
Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K., Wissing, K., Muller, U., Wirsching, M., & Schaarschmidt, U. (2006). Correlation between Burnout Syndrome and Psychological and Psychosomatic Symptoms among Teachers. International Arch. Occupation Environment Health, 79, 199-204.
Bernal, D., Campos-Serna, J., Tobias, A., Vargas-Prada, S., Benavides, F. G., & Serra, C. (2015). Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: a systematic review and meta- analysis. International Journal of Nursing Studies, 52(2), 635-648.
Bianchi, R., Schonfeld, I. S., Laurent, E. (2019). Burnout: Moving beyond the status quo. Int J Stress Manag, 26(1), 36-45. Doi: 10.1037/str0000088.
Blanchard, P. (2010). Prevalence and causes of burnout amongst oncology residents: a comprehensive nationwide cross-sectional study. European Journal ofCancer, 46, 2708-2715.
Blau, G., Bentley, M. A., & Eggerichs-Purcell, J. (2012). Testing the impact of emotional labor on work exhaustion for three distinct emergencies medical service (EMS) samples. Career Development International, 17(7), 626 – 645.
Borritz, M., Rugulies, R., Bjorner, J. B., Villadsen, E., Mikkelsen, O. A., & Kristensen, T. S. (2006). Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of the PUMA study. Scandinavian Journal of Public Health, 34(1), 49-58.
Brooking, J. (1992). A text book of psychiatric and mental health nursing churchill livingston, edinburg, London.
Byrne, M., Chughtai, A., Flood, B., Murphy, E., & Willis, P. (2013). Burnout among accounting and finance academics in Ireland. International Journal of Educational Management, 27(2), 108-118.
Chan, D. W. (2010). Teacher burnout revisited: Introduction positive intervention approaches based on gratitude and forgiveness. Educational Research Journal, 25(2), 165-186.
Chen, S. Y., Wu, W. C., Chang, C. S., Lin, C. T., Kung, J. Y., Weng, H. C., & Lee, S. I. (2015). Organizational justice, trust, and identification and their effects on organizational commitment in hospital nursing staff. BMC Health Services Research, 15(1), 363.
Cheng, J.-C., & O-Yang, Y. (2018). Hotel employee job crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support. International Journal of Hospitality Management, 72, 78–85. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.005
Danhof–Pont, M. B., Van Veen, T., & Zitman, F. G. (2011). Biomarkers in burnout: A systematic review.Journal of Psychosomatic Research, 70(6), 505-524.
Darawad, M. W., Nawafleh, H., Maharmeh, M., Hamdan-Mansour, A. M., & Azzeghaiby, S. N. (2015). The Relationship between Time Pressure and Burnout Syndrome: A Cross-Sectional Survey among Jordanian Nurses. Health, 7, 14-22.
De Silva, P., Hewage, C., Fonseka, P. (2009). Burnout: an emerging occupational health problem. Galle Med J, 14(1), 52-55.
Di Fiori, J. P., Benjamin, H. J., Brenner, J. S., Gregory, A., Jayanthi, N., Landry, G. L. et al. (2014). Overuse injuries and burnout in youth sports: A position statement from the American Medical Society for Sports Medicine. Br J Sports Med, 48, 287-288.
Douglass, L. (1996). The effective Nurse, fifth edition. A time mirror company.
Dubey, A., & Shahi, D. (2011). Psychosocial immunity and coping strategies: A study on medical professionals. Indian Journal of Science Research, 8(1-2), 36-47.
El-Jardali, F., Alameddine, M., Dumit, N., Dimassi, H., Jamal, D., & Maalouf, S. (2011). Nurses’ work environment and intent to leave in Lebanese hospitals: Implications for policy and practice International Journal of Nursing Studies, 48, 204-14.
Elshaer, M., Selim, N., Moustafa, A., Wagdy, M., Aid, M. Eldesoky, R., & Marwa, I. (2018). Job Stress and Burnout Syndrome among Critical Care Healthcare Workers. Alexandria Journal of Medicine, 54, 273-277.
Evers, W. J. G., Brouwers, A. and Tomic, W. (2002). Burnout and Self-Efficacy: A Study on Teachers’ Beliefs when Implementing an Innovative Educational System in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 72, 227–245.
Fiorilli, C., Schneider, B., Buonomo, I., & Romano, L. (2019). Family and nonfamily support in relation to burnout and work engagement among Italian teachers. Psychology in the Schools, 56(5), 781-791.
Fische, R., & Boer, D. (2011). What Is More Important for National Well-Being: Money or Autonomy? A Meta-Analysis of Well-Being, Burnout, and Anxiety across 63 Societies. Journal of Personality and Social Psychology American Psychological Association, 101(1), 164-84.
Fontova-Almató, A., Suñer-Soler, R., Salleras-Duran, L., Bertran-Noguer, C., Congost-Devesa, L., Ferrer-Padrosa, M., & Juvinyà-Canal, D. (2020). Evolution of Job Satisfaction and Burnout Levels of Emergency Department Professionals during a Period of Economic Recession. Public Health, 17, 921. Doi: 10.3390/ijerph1703092.
Fried, A. L., & Fisher, C. B. (2016). Moral stress and job burnout among frontline staff conducting clinical research on affective and anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice, 47(3), 171.
Garrosa, E., Bernardo Moreno, Y. L., Jose Luis Gonzalezc (2008). The relationship between Sociodemographic Variable, job stressors, Burnout, and Hardy Personality in Nurses: An exploratory Study. International Journal of Nursing Studies, 45, 418- 427.
Geraghty, A., Wood, A. M., & Hyland, M. E. (2010). Dissociating the facets of hope: Agency and pathways predict dropout from unguided self-help therapy in opposite directions. Journal of Research in Personality, 44, 155-8.
Ghorpade, J., Lackritz, J., & Singh, G. (2016). Burnout and personality. Journal of Career Assessment, 15(2), 240-256.
Gilibert, D. & Daloz, L. (2008). Disorders associated with burnout and casual attributions of stress among health professionals in psychiatry. Review of AppliedPsychology, 58, 263-274.
Gombor, A. (2009). Burnout in Hungarian and Swedish Emergency Nurses: Demographic variables, Work.
Grunfeld, E., Whelan, T. J., Zitzelsberger, L., Willan, A. R., Montesanto, B., & Evans, W. K. (2000). Cancer care workers in Ontario: prevalence of burnout, job stress and job satisfaction. CMAJ, 163(2), 166-169.
Guangdong, W., Zhibin, H., & Junwei, Z. (2019). Role Stress, Job Burnout, and Job Performance in Construction Project Managers: The Moderating Role of Career Calling. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(13), 2394.
Guntupalli, K. K., Wachtel, S., Mallampalli, A., & Surani, S. (2014). Burnout in the intensive care unit professionals. Indian J Crit Care Med., 18(3), 139-143.
Gupta, M., & Rani, S. (2014). Burnout: A serious problem prevalent among teachers in the present times. Bhartiyam International Journal of Education & Research. A Quarterly Peer Reviewed International Journal of Research & Education, 4(1), 1-9.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of SchoolPsychology, 43(6), 495-513.
Halbesleben, J. R. B., & Buckley, R. M. (2004). Burnout in Organizational Life. Journal of Management, 30(6), 859–879.
Halm, M., Peterson, M., Kandels, M., Sabo, J., Blalock, M., Braden, R. et al. (2005). Hospital nurse staffing and patient mortality, emotional exhaustion, and job dissatisfaction. Clin Nurse Spec., 19, 241–51.
Hemdan Mohamed, A. H. (2015). Burnout and work stress among disability centers staff in Oman. International Journal of Special Education, 30(1), 1-12.
Huang, I., Chuang, C. J., Lin, H. (2003). The Role of Burnout in the Relationship between Perceptions of Organizational Politics and Turnover Intentions. Public Personnel Management, 32(4), 519- 531.
Huibers, M. J., Beurskens, A. J., Prins, J. B., et al (2000). Burnout, chronic fatigue syndrome among employees on sick leave: do attributions make the difference? Occupational & Environmental Medicine, 60, 26–31.
Iancu, A. E., Rusu, A., Măroiu, C., Păcurar, R., & Maricuțoiu, L. P. (2018). The effectiveness of interventions aimed at reducing teacher burnout: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 30(2), 373-396.
Iorga, M., Socolov, V., Muraru, D., Dirtu, C., Soponaru, C., Ilea, C., & Socolov, D. G. (2017). Factors Influencing Burnout Syndrome in Obstetrics and Gynecology Physicians. BioMed Research International, 2, 1-10.
Jernigan, E., Beggs, J. M., & Kohut, G. F. (2016). An examination of nurses’ work environment and organizational commitment. Journal of Organizational Culture, Communications & Conflict, 20(1), 112-131.
Kash, K. M., Holland, J. C., Breitbart, W., Berenson, S., Dougherty, J., Ouellette-Kobasa, S., et al (2000). Stress & burnout in oncology. Oncology, 14, 1621e37.
Khamisa, N., Peltzer, K., Ilic, D., & Oldenburg, B. (2017). Effect of personal and work stress on burnout, job satisfaction and general health of hospital nurses in South Africa. Health SA Gesondheid, 22, 252-258
Kim, J. (2018). The contrary effects of intrinsic and extrinsic motivations on burnout and turnover intention in the public sector. International Journal of Manpower, 39(3), 486-500.
Koustelios, A., & Tsigilis, N. (2005). The relationship between burnout and job satisfaction among physical education teachers: a multivariative approach. European Physical Education Review, 12(2), 189-203.
Koutsimani, P., Montgomery, A., & Georganta, K. (2019). The Relationship between Burnout, Depression, and Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 10(284).
Kucukoglu, H. (2014). Ways to cope with teacher burnout factors in ELT classrooms. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2741-2746
Lackritz, J. R. (2004). Exploring burnout among university faculty: incidence, performance, and demographic issues. Teaching & Teacher Education, 20, 713–729.
Lake, E. T. (1998). Advances in understanding and predicting nurse turnover. Res Social health Care, 15,147e71.
Lambert, E., Hogan, N. L., & Jiang, S. (2010). A preliminary examination of the relationship between organizational structure and emotional burnout among correctional staff. The Howard Journal ofCriminal Justice, 49(2), 125-146.
Lasebikan, V. O., & Oyetunde, M. O. (2012). Burnout among Nurses in a Nigerian General Hospital: prevalence and associated factors. International Scholarly ResearchNetwork ISRN Nursing, 402(157), 1- 6.
Lau, C. M., & Tan, S. L. C. (2006). The effects of procedural fairness and interpersonal trust on job tension in budgeting. Management Accounting Research, 17, 171-186.
Lebares, C. C., Guvva, E. V., Ascher, N. L., O’Sullivan, P. S., Harris, H. W., Epel, & E. S. (2018). Burnout and Stress among US Surgery Residents: Psychological Distress and Resilience. Journal of the American College of Surgeons, 226(1), 80- 90. Doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2017.10.010.
Leiter, M. P., Harvie, P., & Frizzell, C. (1998). The correspondence of patient satisfaction and nurse burnout. Soc sci Med, 47, 1611e7.
Lorens-Gumba, S., & Salanova-Soria, M. (2014). Loss and gain cycles? A longitudinal study about burnout, engagement and self-efficacy. Journal of Burnout Research, 1, 3-11.
Lu, Y., Zhang, Z., Gao, S., Yan, H., Zhang, L., & Liu, J. (2020). The Status of Occupational Burnout and Its Influence on the Psychological Health of Factory Workers and Miners in Wulumuqi, China. BioMed Research International, 1-12. https://doi.org/10.1155/2020/6890186.
Lubbadeh, T. (2020). Job Burnout: A General Literature Review. International Review of Management & Marketing, 10(3), 7-15.
Marchiori, D. M., & Henkin, A. B. (2004). Organizational Commitment of a Health Profession Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions. Medical Teacher, 26(4), 353–358.
Martinussen, M., Richardsen, A., & Burke, R. J. (2007). Job demands, job resource and burnout among police officers. Journal of Criminal Justice, 35, 239-249.
Mary, L. C., Margaret E. K., Lance Frazier, M., & Daniel W. L. (2019). Conflict Management Style and Exhaustion in Publice Accounting. Managerial Auditing Journal. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2017-1643
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiterm M. P. (2001). Job burnout. AnnualReview of Psychology, 52(1), 397-422.
Maslach, C. & Jackson, S. (2008). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavioral, 2(2), 99- 113.
Maslach, C. & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. The World Psychiatric Association, 15(2), 103-111.
Maslach, C., & Lieter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of AppliedPsychology, 93(3), 498-512.
Maunz, S., & Steyrer, J. (2001). Burnout syndrome in nursing: etiology, complications, prevention. Wienerklinische Wochenschrift, 113(7-8), 296-300.
Mokhtari, K., & Hamdi, K. (2015). Determination of Factors which Influence Job Burnout in Managers and Employees of Iranian Airports Corporation in 2014. Journal of Applied Environmental & Biological Sciences, 5(8), 203-209.
Ochoa, P. (2018). Impact of burnout on organizational outcomes, the influence of legal demands: the case of Ecuadorian physicians. Frontiers in Psychology, 9, 662.
Ozkan, C. (2012). Factors associated with burnout syndrome among physicians serving as research assistants at Mersin university medical school. MA Thesis, Mersin University.
Ozyer, K., Eryigit, M., & Erbaharlia, A. (2013). The Relationship between Burnout and Organizational Commitment: A Survey in Turkısh Busıness Context. In: International Conference onBusiness, Economics, and Accounting, Bangkok – Thailand.
Pareek, U. (1982). Executive glow up and burnout. Summary of Larsen & Tourbro lecture, India Institute of Management Ahmedabad.
Pelit, E., & Türkmen, F. (2008). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Yerli ve Yabancı ZincirOtel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1):117–139.
Piko, B. F. (2006). Burnout, Role Conflict, Job Satisfactio & Psychosocial Health among Hungarian Health Care Staff: A Questionnare Survey. Int. J. Nurs. Stud. 43(3), 311-318.
Ribeiro, R. V. E., Martuscelli, O. J. D., Vieira, A. C., & Vieira, C. F. (2018). Prevalence of Burnout among Plastic Surgeons and Residents in Plastic Surgery: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Plast Reconstr Surg Glob Open., 6(8), e1854.
Rocca, A. D., & Kostanski, M. (2001). Burnout and Job Satisfaction amongst Victorian Secondary School Teachers: A Comparatıve Look at Contract and Permanent Employment. ATEA Conference, 24-26 September, Melbourne.
Rubino, C., Luksyte, A., Jansen Perry, S., & Volpone, S. D. (2009). How Do Stressors Lead to Burnout? The Mediating Role of Motivation. Journal of Occupational Health Psychology, 14(3), 289-304.
Sanda, M. A., & Cudjoe, E. (2017). Identification of Factors Predictive of Nurses’ Time Pressure, Workload and Job Satisfaction in Ghanaian Public Hospitals. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 65- 76). Springer, Cham.
Sas, C., Boros, D., & Bonchis, E. (2011). Aspects of the burnout syndrome within the teaching staff. Procedia Social & Behavioral Sciences, 11, 266-270. [Online] available: www.sciencedirect.com.
Schaufeli, W. B., & Buunk, B. P. (2003). Burnout, An overview of 25 years of research and theorizing. The handbook of work and health psychology. 2nd ed., West Sussex, England: Wiley, 383–429.
Scott, S. B. (2019). Factors Influencing Teacher Burnout and Retention Strategies. Akron, Ohio, United States: The University of Akron.
Shen, H., & Huang, C. (2012). Domestic Migrant Workers in China’s Hotel Industry: An Exploratory Study of Their Life Satisfaction and Job Burnout. International Journal of Hospitality Management, 31, 1283– 1291.
Shkoler, O., & Tziner, A. (2017). The mediating and moderating role of burnout and emotional intelligence in the relationship between organizational justice and work misbehavior. Journal of Work & Organizational Psychology, 33(2), 157-164.
Surgevil, O. (2006). Burnout syndrome in working life-techniques for coping with burnout. Ankara: Nobel Publications. Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 21(1-4), 4-13.
Swider, B. W., & Zimmerman, R. D. (2010). Born to Burnout: A Meta-analytic Path Model of Personality, Job Burnout, and Work Outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76, 487–506.
Taycan, O., Leman, K., Selma, Ç., & Aydin, N. (2006). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry, 7, 100-108.
Tejpal, P. (2015). Enhancing the job satisfaction level through dimensions of employee engagement: An empirical study on private sector bank managers. Drishtikon: A Management Journal, 7(1), 22-40.
Tepeci, M., & Birdir, K. (2003). Otel Genel Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişliğin Genel Müdürlerin İşlerini Değiştirme Eğilimlerine Etkisi, Anatolia. Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2), 93-106.
Thomas, C. M., Bantz, D. L., & McIntosh, C. E. (2019). Nurse Faculty Burnout and Strategies to Avoid it. Teaching & Learning in Nursing, 14(2), 111-116.
Toppinen-Tanner, S., Ojaja¨ rvi, A., Va¨a¨na¨nen, A., Kalimo, R., & Ja¨ppinen, P. (2005). Burnout as a predictor of medically certified sick-leave absence and their diagnosed causes. J Behav Med, 31, 18–27.
Tsang, H. S. (2007). Occupational Stress, Social ProblemSolving, and Burnout among Mental HealthProfessional in HIV/AIDS Care. A Thesis Submitted to Faculty of Drexel University for The Degree of Doctor of Philosophy 2007.
Tuithof, M., Ten Hane, M., Beekman, A., Van Dorsselaer, S., Kleinjan, M., Schaufeli, W. & De Graaf, R. (2017). The Interplay Between Emotional Exhaustion, Common Mental Disorders, Functioning and Health Care use in the Working Population. Journal of Psychosomatic Research, 100, 8-14.
Uskun, E., Özturk, M., Kişioğlu, A. N., & Kirbiyik, S. (2005). Burnout and Job Satisfaction amongst Staff in Turkish Community Health Services. Primary Care & Community Psychiatry, 10(2), 63-69.
Vahey, D. C., Aiken, L. H., Sloane, D. N., Clarke, S. P., & Vargas, D. (2014). Nurse burnout and patient satisfaction. Medical Care, 42, 57-66.
Van Bogaert, P., Clarke, S., Roelant, E., Meulemans, H., & Van de Heyning, P. (2010). Impacts of unit‐level nurse practice environment and burnout on nurse‐reported outcomes: a multilevel modelling approach. Journal of Clinical Nursing, 19(11‐12), 1664-1674.
Vanheule, S., & Declercq, F. (2009). Burnout, adult attachment and critical incidents: a study of security guards. Personality & Individual Differences, 46(3), 374–376.
Vassos M. V. & Nankervis K. L. (2012). Investigating the importance of various individual, interpersonal, organisational and demographic variables when predicting job burnout in disability support workers. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 1780–1791. 10.1016/j.ridd.2012.04.016.
Won, H. K. et al (2017). Role of burnout on job level, jobsatisfaction, and task performance. Development Journal, 38(5), 630-645.
World Health Organization (2019). Burnout an occupational phenomen: international classification of disease. Geneva: World Health Organization.
Wu, D. (2020). Relationship between job burnout and mental health of teachers under work stress. Revista Argentina de Clínica Psicológica, XXIX(1), 310-315 DOI: 10.24205/03276716.2020.41.
Wu, S., Li, H., Wang, X. R., Yang, S. J., & Qiu, H. (2011). A comparison of the effect of work stress on burnout and quality of life between female nurses and female doctors. Arch Environ Occup Health., 66(4), 193-200.
Yao, S. M., Yu, H. M., Ai, Y. M., Song, P. P., Meng, S. Y., & Li, W. (2015). Job-related burnout and the relationship to quality of life among Chinese medical college staff. Arch Environ Occup Health, 70(1), 27-34.
Zhang, Y., & Feng, X. (2011). The relationship between job satisfaction, burnout, and turnover intention among physicians from urban state-owned medical institutions in Hubei, China: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 11(1), 235.