دوره و شماره: دوره 10، شماره 31، آبان 1399 

مقاله پژوهشی

داده‌کاوی نمره‌های آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

صفحه 7-34

10.22034/emes.2020.46824

اسرافیل علا؛ مریم ملاباقر؛ مصطفی یوسفی طزرجان