دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 7-260 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

صفحه 7-34

10.22034/emes.2020.39882

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی