موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی ‌سینا

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بوعلی سینا

10.22034/emes.2020.39888

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی بود و مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسانه انجام گرفت. برای این منظور با استفاده از شیوه‌های نمونه‌گیری کرانه‌ای (مخالفان) و مطلوب (موافقان) 35 تن از والدین که فرزندان آنها در مدرسه‌های هیئت امنایی در پایه ششم تحصیل می‌کردند، برای مشارکت در مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انتخاب شدند. با تحلیل داده‌ها، 89 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان‌دهنده و شش مضمون اصلی شکل گرفت که این مضامین به ناآگاهی والدین از مبانی و ویژگی‌های ارزشیابی توصیفی، فهم نادرست معلمان از مشارکت والدین، تعهد نداشتن و مسئولیت‌پذیر نبودن والدین، شیوه‌ها و ساختار ارزشیابی حاکم بر سایر دوره‌های آموزشی، تجربه‌های تحصیلی والدین و عوامل اجتماعی- فرهنگی مربوط می‌شد. این موانع به دو دسته موانع اختصاصی و موانع عمومی دسته‌بندی شدند که عوامل فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان مبنا و ریشه بر هر دو دسته تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Parents’ involvements in Qualitative Evaluation: A Qualitative research

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraje 1
  • Neghar Shakouri 2
1
2
چکیده [English]

The study was aimed at identifying parent involvement (PI) barriers in qualitative evaluation (QE) and applied phenomenological qualitative research. For this purpose, semi- structured interview with 35 parents of 6th grade students was conducted, and sample was selected by extreme (opposition) and intensify (proponents) sampling methods. Data analysis revealed 89 base, 15 organizers and 6 comprehensive themes, which are the lake of parental awareness of the basics and characteristics of qualitative evaluation (QE), improper understanding of teachers from parents’ participation in qualitative evaluation (QE), lack of parents’ knowledge from their responsibility, governing quantitative evaluation methods and structure on formal and informal education system, parents’ experiences from education system and socio- cultural factors. According to the findings, suggestions are presented for future researches and Practical solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative evaluation
  • Parent involvement
  • Curriculum
  • Public barriers
  • Specific barriers
بیرامی، مجتبی؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا؛ و کاووسیان، جواد (1395). شیوه‌ها و موانع ارائه بازخورد معلمان به دانش‌آموزان در برنامه ارزشیابی توصیفی(مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان البرز). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(16)، 7-42.
حسن‌زاده پلکویی، شهربانو؛ و صالحی، کیوان (1396). تحلیل پدیدارشناسانه چالش‌های ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی کیفی- توصیفی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 7(4)، 155- 190.
خصالی، آزاده؛ صالحی، کیوان؛ و بهرامی، مسعود (1394). تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی- کیفی: مطالعه پدیدارشناسانه. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(4)، 121-152.
خوش‌خلق، ایرج؛ و پاشاشریفی، حسن (1386). ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در برخی از مناطق کشور. فصلنامه تعلیم و تربیت، 22(4)، 120-133.
سراجی، فرهاد؛ و موسوی خدارحمی، فاطمه‌السادات (1393). بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 9(33)، 129-150.
صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ و شکوهی‌یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(1)، 59-99.
کشتی‌آرای، نرگس؛ کریمی علویجه، اکرم؛ و فروغی ابری، احمدعلی (1392). شناسایی موانع و چالش‌های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 10(39)، 53- 68.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس (1389). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛ ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت.
مریام، شرون بی. (1394). تحقیق کیفی: راهنمایی برای طراحی و اجرا؛ ترجمه نورالله پاشا. تهران: جامعه معاصر.
وزارت آموزش‌وپرورش (1391). سند برنامه درسی ملی ایران. تهران: انتشارات مدرسه.
 
Birbili. M., & Tzioga. K. (2014). Involving parents in children’s assessment: lessons from the Greek context. Early Years, 34(2), 161-174. doi: 10.1080/09575146.2014.894498
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–83. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
Epstein, J. L. (2005). Attainable goals? The spirit and letter of the No Child Left Behind Act on parental involvement. Sociology of Education78(2), 179-182.
Epstein, J. L., & Salinas, K. C. (2004). Partnering with families and communities. Educational Leadership, 61, 12–18.
Fan, W., Li, N., & Sandoval, J. R. (2018). A reformulated model of barriers to parental involvement in education: comment on Hornby and Lafaele (2011). Educational Review70(1), 120-127. doi: 10.1080/00131911.2018.1388614.
Jeynes, W. H. (2018). A practical model for school leaders to encourage parental involvement and parental engagement. School Leadership & Management38(2), 147-163. doi:10.1080/13632434.2018.1434767.
Jeynes, W. (2016). A Meta-Analysis: The Relationship Between Parental Involvement and African American School Outcomes. Journal of Black Studies, 47(3), 195–216.
Harris, A., & Goodall, J. (2008). Do parents know they matter? Engaging all parents in learning. Educational Research50(3), 277-289.
Harris, L. R., & Brown, G. T. L. (2013). Opportunities and obstacles to consider when using peer- and self-assessment to improve student learning: Case studies into teachers'' implementation. Teaching & Teacher Education, 36(0), 101-111. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.07.008
Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children’s educa­tion: Why does it make a difference? Teachers College Record, 97, 310–331.
Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. The Elementary School Journal106(2), 105-130.
Hornby, G., & Witte, C. (2010). Parental involvement in secondary schools in New Zealand: Implications for school psychologists. School Psychology International31(5), 495-508.
Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review63(1), 37-52.
Hornby, G., & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: an update. Educational Review70(1), 109-119.
Mills, C., & Gale, T. (2004). Parent participation in disadvantaged schools: Moving beyond attributions of blame. Australian Journal of Education48(3), 268-281.
Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). Parent involvement in homework: A research synthesis. Review of Educational Research78(4), 1039-1101.
Şad, S. N. (2012). Investigation of Parental Involvement Tasks as Predictors of Primary Students'' Turkish, Math, and Science & Technology Achievement. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 49, 173-196.
Walker, J. M. T., Shenker, S. S., & Hoover-Dempsey, K. V. (2010). Why do parents become in­volved in their children’s education? Implications for school counselors. Professional School Counseling, 14, 27–41.
Wong. A. K.-Y., Chan. K.-W., & Lai. P.-Y. (2009). Revisiting the relationships of epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning of pre-service teachers in Hong Kong. The Asia-Pacific Education Researcher, 18(1), 1-19.