طراحی و ارائه الگوی اعتبارسنجی در سطح گروه آموزشی(مورد مطالعه: گروه‌‌‌های آموزشی مدیریت آموزش‌عالی و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/emes.2021.248198

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی مناسب اعتبارسنجی در سطح گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی تبیینی و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران گروه‌ها و اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و در بخش کیفی شامل صاحب نظران و اعضای هیات‌علمی بودند. حجم نمونه بخش کمی 36 نفر از مدیران گروه های آموزشی و 97 نفر اعضای هیات‌علمی گروه‌ها  به روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی و در بخش کیفی 66 نفر اعضای هیات علمی خبره و متخصص حوزه مورد مطالعه به روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گلوله برفی تعیین شدند. از ابزارهای پرسشنامه‌ محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها و ابزار پژوهش با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید راهنما و مشاور تعیین گردید و پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ 0/97 برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‏های آمار توصیفی و استنباطی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه افراد نمونه، کیفیت ابعاد وفرایند اجرای طرح ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه بالاتر از حد متوسط می باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد پنج گام برای اعتبارسنجی در سطح گروه آموزشی ضروری است و تعداد 8 عامل، 42 ملاک و 214 نشانگر اعتبارسنجی مشخص گردید و الگوی اعتبارسنجی از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and presenting an accreditation model at the department level(Case study: Departments of Higher Education Management and Educational Management of Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Eskandari 1
  • Parisa Irannejad 2
  • Reza Mohammadi 3
  • Mahtab Salimi 2
  • Ramazan Jahaniyan 4
1 PhD Student in Higher Education Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Faculty member of the National Education Evaluation Organization, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.,
چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to design and present an appropriate validation model at the level of the Department of Islamic Azad University.
Methods: The research method is a combination of consecutive explanatory design and in terms of purpose is among the applied research. The statistical population in the quantitative part included the heads of departments and faculty members of the Islamic Azad University and in the qualitative part included experts and faculty members. Quantitative sample size of 36 department heads and 97 faculty members was determined by random stratified sampling method and in qualitative section 66 expert faculty members and field specialists were determined by non-random snowball sampling method. Researcher-made questionnaire, interview and checklist were used. The face and content validity of the questionnaires and research tools were determined using the opinions of experts, supervisors and consultants and the reliability of the questionnaires was estimated with Cronbach's alpha coefficient of 0.97. Descriptive and inferential statistical methods and structural equation modeling were used to analyze the data
Results: Findings showed that from the perspective of the sample, the quality of the dimensions and the process of implementing the internal and external evaluation plan of the university is above average.
Conclusion: The results showed that five steps are necessary for validation at the departmental level and the number of 8 factors, 42 criteria and 214 validation indicators were identified and the validation model has a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Internal Evaluation
  • External Evaluation
  • Islamic Azad University
Bani Asadi, Nazanin; Ishaqi, Fakhteh; Mohammadi, Reza (2019) internal quality evaluation in the Department of Business Management (Faculty of Management, North Tehran Branch of Islamic Azad University). 13th Conference on Quality Evaluation in University Systems
Center for Monitoring, Evaluation and Quality Assurance of Science, Research and Technology (2016) Introducing Internal Evaluation and Development of Quality Improvement Programs for Educational Departments. Tehran: Ministry of Science, Research and Technology
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.‏
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). An expanded typology for classifying mixed methods research into designs. A. Tashakkori y C. Teddlie, Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240
Delavar, Ali (2014) Educational and psychological Research. TEHRAN: Virayesh
Faraskhah, Maghsoud (2009) Iranian University and the issue of quality. Tehran: Agah
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge
Hou, A. Y. C., Zhang, J., Justiniano, D., Lu, G., & Jun, G. (2020). Internal and External Quality Assurance of Higher Education in the Asia-Pacific Region. In Global Trends in Higher Education Quality Assurance (pp. 168-224). Brill Sense
Kemenade, E. (2021). Capacity Development for Internal and External Auditors in the Complex Adaptive System of Higher Education in Vietnam. Vietnam Journal of Education5(1), 1-10
Martin, M., & Stella, A. (2007). External Quality Assurance in Higher Education: Making Choices. Fundamentals of Educational Planning 85. International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO. [ Translated by: Reza Mohammadi Tehran:  Publications of National Organization for Educational Testing
Mkuzangwe, A.S., & Mgutshini, T. (2019). Interactions between Internal and External Quality Assurance in Higher Education Institutions in South Africa –A Case Analysis of Developmental Challenges Facing Academics
Mohamadi, R., Eshaghi, F. (2019). Emphasis on Quality Evaluation and Accreditation in the Iranian Higher Education System In line of Superior Documents (Actions, Challenges and Strategies. Rahyaft, 29(73), 14-27
Mohammadi, Reza (2015) Applied guidebook for inplemeting of internal evalution in Iran's Higher Education System: National and International Experiences. Tehran: Publications of the National Assessment and Education Organization
Mohammadi, Reza; Fathabadi, Jalil; Yadegarzadeh, Gholamreza; Mirza Mohammadi, Mohammad Hassan; Parand, Kourosh (2012) Quality Evaluation in Higher Education: Concepts, Principles, Methods, Criteria. Tehran: Publications of the National Assessment and Education Organization
Mojtaba Zadeh, Mohammad (2017) Design and validation of accreditation and quality assurance model for Iran's higher education system. Allameh Tabatabaei University. PhD Thesis in Higher Education Management
Mosleh Amirdehi, Hadi; Neyestani, Mohammad Reza; Jahanian, Iman (2016) the role of external evaluation on improving the quality of the higher education system; Case: Babol University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 22 (4): 99-111
Nguyen, P. & Robinson, A. (2015). Continuous improvement in Vietnam: unique approaches for a unique culture. Journal of Asia Business Studies, 9(2), 195-211. https://doi.org/10.1108/JABS-11-2014-0093
Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (Vol. 46). Sage‏
UNESCO‐CEPES (2007). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Compiled by Lazăr VLĂSCEANU, Laura GRÜNBERG and Dan PÂRLEA, Bucharest. Editors: Melanie Seto, Peter J. Wells Editing Assistant: Viorica Popa. Revised and updated edition
Van Kemenade, E. A. & Hardjono, T. W. (2019). Twenty first century total quality management: the emergence paradigm. TQM Journal, 31(2), 150-166.