واکاوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت آموزشی برای اشتغال در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموختة کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با روش ترکیبی اکتشافی و با هدف شناسایی و بررسی شایستگی‌های دانش‌آموختگان رشته مدیریت آموزشی برای اشتغال در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌های صنعتی اجرا شده است. در بخش کیفی با کاربست روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌ برفی، با دانش‌آموختگان و استادان رشته مدیریت آموزشی (شاغل در بخش صنعت) مصاحبه شد. با تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه‌ها، تعداد 13 بعد شناسایی شد. در مرحله‌ کمی با استفاده از شایستگی‌های شناسایی شده، پرسشنامه‌ای با روایی و پایایی مناسب تدوین شد و تعداد 126 نفر از دانش‌آموختگان آن را تکمیل کردند. در بخش کمی با استفاده از آزمون تی تک‌­نمونه‌ای، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس یک‌راهه، داده‌های پژوهش تجزیه ‌ و تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت شایستگی مدیریت منابع انسانی در حد متوسط و شایستگی‌ تجربی، مهارت انگلیسی و دانش عمومی در حد کمتر از میانگین بودند. شایستگی‌های دانش حرفه‌ای، اداری- اجرایی، توسعه حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای، سواد فاوا، نگرشی، شخصیتی، روابط انسانی و فکری بالاتر از میانگین بودند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از نظر وضعیت شایستگی‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Competencies of Educational Administration Graduates for Working in the Training Sector and Development of Human Resources in Industrial Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farzaneh 1
  • Hassanreza Zeinabadi 2
  • Fatemeh Darabi 3
1 Kharazmi University of Tehran
2
3
چکیده [English]

This research is done with the combine exploration approach with the aim of recognizing and analyzing the competencies of the graduates of educational administration to work in the fields of education and development of human resources in industrial organizations. In the qualitative part, with objective and snowball sampling, graduates and professors of educational management were interviewed. With the analysis of the content and coding the interviews, 13 aspects were assessed. In the qualitative phase, based on the assessed qualifications, a questionnaire with an appropriate level of validity and stability was prepared and filled in by 126 graduates. In the qualitative part, the data of  the research were analyzed using one sample T-test and ANOVA. The results show that the competencies in human resources management were at an average level, the experimental competencies and the degree of command of English were below the average, and the professional knowledge, administrative and executive, professional development, professional ethics, ICT literacy, perceptional, characteristic, communication and intellectual were above the hypothetical average of the research. Furthermore, the results of the Analysis of  Variance didn’t show a meaningful difference in terms of the competencies among graduates of state universities in the city of Tehran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • Graduate
  • Educational Administration
  • Training and Development of Human Resources
  • Industrial Organizations
اسمعیلی ماهانی، حانیه؛ مطهری‌نژاد، حسین و لسانی، مهدی (1395). شایستگی‌های عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی و حرفه‌ای. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6 (15)، 167-197.
جمیری، وحیده؛ حاتمی، جواد؛ فتحی‌آذر، اسکندر و کرامتی، محمدرضا (1389). بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی معماری با نیازهای بازار کار در ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1 (2)، 111 – 133.
درگاهی، حسین؛ علیپور فلاح‌پسند، محمدحسن و حیدری قره‌بلاغ، هادی (1389). ارائه مدل شایستگی‌ در توسعه منابع انسانی. نشریه راهبرد یاس، 23، 91-113.
شرفی، محمد و مقدم، مینا (1393). واکاوی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم تربیتی: یک مطالعه موردی. فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(2)، 167 - 192.
شکورزاده، رضا؛ ملکی، حسن و قصابی چورسی، مهدی (1393). کیفیت‌سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. فصلنامه روا‌‌ن‌شناسی تربیتی، 10 (34)، 67 – 93.
صالحی عمران، ابراهیم و رحمانی قهدریجانی، الهه (1391). بررسی شایستگی‌های کانونی در برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای: مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها. فصلنامه مهارت‌آموزی، 1 (1)، 7-31.
عارفی، محبوبه (1384). برنامه‌ریزی درسیراهبردیدرآموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
عبداللهی، بیژن و قدیمی، فرهاد (1395). ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و خوارزمی. فصلنامه آموزش علوم دریایی، 1 (1).
عبداللهی، بیژن؛ سعیدی، یاسین و عینی، مریم (1394). ارزشیابی کیفیت فرایندهای رشته مدیریت آموزشی. فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 4 (2)، 127 -  147.
عبداللهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ تقی‌پور ظهیر، علی و رحیمیان، حمید (1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (4)، 23 – 54.
عزیزی، نعمت‌اله (1383). آموزش‌وپرورش و بازار کار: آماده‌سازی جوانان با صلاحیت‌ها و مهارت‌های اساسی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 20 (1)، 54 – 70.
مؤمنی مهموئی، حسین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت‌الله (1387) برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 5 (17)، 129 – 156.
مؤمنی مهموئی، حسین؛ کاظم پور، اسماعیل و تفرشی، محمد (1390). برنامه‌­ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی‌های اساسی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۴ (۳)، 143 – 149.
نیستانی، محمدرضا (1391). برنامه‌ریزی آموزشی: راهبردهای بهبود کیفیت در سطح یک واحد آموزشی (مدرسه، دانشگاه، آموزش مجازی). اصفهان: انتشارات آموخته.
یارمحمدیان، محمدحسین و سلمانی‌زاده، مریم (1385). ارزشیابی نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان درباره برنامه‌های درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)، 3 (9)، 77-86.
یداللهی فارسی، جهانگیر و میرعرب رضی، رضا (1388). بررسی ارائه‌ برنامه‌ درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ علوم تربیتی. نشریه توسعه کارآفرینی، 2 (3)، 61-80.
ASTD Model. (2013). Available at: http://astdalaska.org/styled-3/.
Boahin, P. & Hofman, W. A. (2014). Perceived effects of competency-based training on the acquisition of professional skills. International Journal of Educational Development, 36, 81-89.‏
Boyatzis, R. E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence. Journal of Management Development, 28 (9), 749-770.
Čižiūnienė, K.; Vaičiūtė, K. & Batarlienė, N. (2016). Research on Competencies of Human Resources in Transport Sector: Lithuanian Case Study. Procedia Engineering134, 336-343.‏
Cornford, I. R. (1999). Rediscovering the importance of learning and curriculum in vocational education and training in Australia. Journal of Vocational Education and Training51 (1), 93-116.‏
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design, choosing among five approaches (2nd edition). California: Sage publication.
Daniel, J. & Sugar, D. E. (2001). The Graduate Quality of University Experience (G-QUE), Report Based on the Research, Discussions, and Findings of the G-QUE Committee, A Joint Project of the Council of Graduate Students and the Graduate School at The Ohio State University.
Densten, L. L. & Gray J. H. (2001). Leadership development and reflection: What is the connection? International Conference of Educational Management, 15 (3), 119-124.
Durette, B.; Fournier, M. & Lafon, M. (2016). The core competencies of PhDs. Studies in Higher Education, 41 (8), 1355-1370.‏
Herby, Marcella (2000). From vocational education to work: Representations from two occupational areas. Journal of Vocational Education Research, 25 (1), 37-50.
Hernández-Pina, F. & Monroy, F. (2015). A preliminary study of teachers’ perception of core competencies for undergraduate students. Psicología Educativa21 (1), 11-16.‏
Jiang, L. & Alexakis, G. (2017). Comparing students' and managers' perceptions of essential entry-level management competencies in the hospitality industry: An empirical study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 20, 32-46.‏
Lee, K. H. & Yoon, D. P. (2011). Factors Influencing the General Well-Being of Low-Income Korean Immigrant Elders. Social Work. 56 (3), 269-279.
McMahon, W. W. (2000). The impact of human capital on non-market outcomes and feedbacks on economic development. The contribution of human and social capital to sustained economic growth and well-being, 4-37.‏
Milstein, B. & Wetterhall, S. (2000). A Framework Featuring Steps and Standards for Program Evaluation, Health Promotion Practice, 1 (3), 221-228.
Pillai, S.; Khan, M. H.; Ibrahim, I. S. & Raphael, S. (2012). Enhancing employability through industrial training in the Malaysian context. Higher Education, 63 (2), 187-204.‏
Sharpe, R. (2012). Agile University: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. In Higher Education SEMINAR. Thursday 15th. www.elementaleadership.co.uk.
Sienkiewicz, L. (2014). Competency-based Human Resources Management: The Lifelong Learning Perspective. Warszawa: Educational Research Institute.
Singla, P. K.; Rastogi, K. M. & Jain, M. S. R. (2005). Developing competency-based curriculum for technical programmes. India; National Symposium on Engineering Education.
UNESCO and ILO Recommendations. (2002). Technical and vocational education and training for the twenty-first century.‏ http://unevoc.unesco.org
Walter, O. & Craig, I. (2008). Preparing the engineering technology graduate foe the global marketplace. Proceeding of The 2008 IAJC-IJME International Conference.
Wong, S. C. & Lee, P. C. (2017). Competencies of training professionals in the Hong Kong hotel industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 16 (4), 1-17.‏
Young C. (2012). Losing a Job: The Nonpecuniary Cost of Unemployment in the United States. Social Forces, 9 (2)609-634.