بررسی مقایسه‌ای میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم تربیتی پیام نور گیلان

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد استارا

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور اجرا شد. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه­‌ای و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور در سال تحصیلی 94-93 بود. داده‌های تحقیق از بین دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان‌های تهران، گیلان و اردبیل و دانشگاه‌های حضوری تهران، گیلان و محقق اردبیلی با روش نمونه­گیری در دسترس گرد­آوری شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی نظام آموزش از دور پایین‌­تر از دانشگاه‌های حضوری است و بین سرمایه روان‌شناختی در دو گروه، تفاوت معن‌ی­داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفه­‌های سرمایه اجتماعی، میانگین نمره‌های سه متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت علمی و شبکه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه­های سنتی و آموزش از راه دور تفاوت معنی‌­داری وجود دارد و این متغیرها توان پیش‌بینی عضویت افراد در دانشگاه‌های حضوری و آموزش از دور را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of social capital and psychological capital among the Students of Conventional and Distance Education Universities

نویسندگان [English]

  • behzad rasoulzadeh 1
  • Esa Jafari 2
  • ali Moghadamzadeh 3
1 Faculty of Education, University of Payam Noor Gilan
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the social capital of traditional and distance education students was psychological capital. This research was comparative and population of traditional and distance education students in the academic year 94-93. Data from students of Payam Noor University of Tehran, Gilan and Ardebil (395) and the traditional University, Tehran University, Gilan University and Mohaghegh Ardabili (384) with multi-stage cluster sampling distribution ratio were collected. To collect data, questionnaires and psychological capital was social capital. To analyze the data, multivariate analysis of variance and discriminant analysis were used. The results showed that the social capital of traditional distance education universities is lower and there is no significant difference between psychological capital. The results also showed that the dimensions of social capital, social trust scores three variables, scientific collaboration and social networking among students of traditional universities and distance learning there is a significant difference And these variables able to predict membership in traditional universities and their education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Psychological capital
  • Conventional education
  • Distance education
  • students
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج و باباپور خیرالدین، جلیل (1391). رابطهسرمایهروان‌شناختیباسرمایهاجتماعیدانشجویان دانشگاهتبریز. مجله پژوهش و سلامت، 1 (2)، 145-153.
سعید، نسیم؛ ضرابیان، فروزان؛ مهرابی، مانوش و علیپور، احمد (1390). بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضور و غیر حضور استان کرمان. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 2 (2)، 17-22.
فیضی، طاهره (1385) .طراحی و تبیین مدل سرمایه­ اجتماعی دانشگاه پیام نور. رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
قنادان، محمود و اندیشمند، ویدا (1388). نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه­ اجتماعی به منظور ارائه الگوی پیشنهادی برای­ ارتقای نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23 (1)، 23-44.
Avey, J. B.; Luthans, F. & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48 (5), 677-693.
Cole, K. (2002). Well-being, psychological capital and unemployment. Journal of Health psychology, 33 (3), 122-139.
Gaskell, A. (2009). Student satisfaction and retention: are they connected? Open Learning: The Journal of Open Distance & E-Learning, 24 (3), 193-196.
Goldsmith, A. H.; Veum, J. R. & Darity, W. (1997). Unemployment, joblessness, psychological well-being and self-esteem: Theory and evidence. The Journal of Socio-Economics, 26 (2), 133-158.
Huysman, M. & Wulf, V. (2006). IT to support knowledge sharing in communities, towards a social capital analysis. Journal of Information Technology, 21 (1), 40-51.
Jelfs, A.; Richardson, J. T. & Price, L. (2009). Student and tutor perceptions of effective tutoring in distance education. Distance Education, 30 (3), 419-441.
Keller, J., & Suzuki, K. (2004). Learner motivation and e-learning design: A multi-nationally validated process. Journal of Educational Media, 29 (3), 229-239.
Krasikova, D. V.; Lester, P. B. & Harms, P. D. (2015). Effects of Psychological Capital on Mental Health and Substance Abuse. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22 (3), 280-291.
Lapan, R. T.; Kardash, C. M. & Turner, S. (2002). Empowering students to become self-regulated learners. Professional School Counseling, 5, 257-265.
Littau, J. (2009). The virtual social capital of online communities: Media use and motivations as predictors of online and offline engagement via six measures of community strength. Doctoral dissertation, University of Missouri-Columbia.
Luthans, B. C.; Luthans, K. W. & Jensen, S. M. (2012). The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87 (5), 253-259.
Luthans, F.; Luthans, K. & Luthans, B. C. (2004). Positive Psychological Capital: Going Behind Human and Social Capital. Journal Business Horizons, 47 (1), 45-50.
Luthans, F.; Youssef, C. M. & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford University Press.
Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31 (2), 199-218.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, London: Simon Schuster.
Simpson, O. (2008). Motivation learning in open and distance learning: do we need a new theory of learning support? The Journal of Open and Distance Learning, 23 (3), 159-170.
Stevenson, K.; MacKeogh, K. & Sander, P. (2006). Working with student expectations of tutor support in distance education: testing an expectations led quality assurance model. Open Learning, 21 (2), 139-152.
Sweetman, D.; Luthans, F.; Avey, J. B. & Luthans, B. C. (2011). Relationship between positive psychological capital and creative performance. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28 (1), 4-13.
Tomai, M.; Rosa, V.; Mebane, M. E.; D’Acunti, A.; Benedetti, M. & Francescato, D. (2010). Virtual communities in schools as tools to promote social capital with high schools students. Computers & Education, 54 (1), 265-274.
Vanno, V.; Kaemkate, W. & Wongwanich, S. (2014). Relationships between academic performance, perceived group psychological capital, and positive psychological capital of Thai undergraduate students. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 116, 3226-3230.
Walker, M. (2009). An investigation into written comments on assignments: do students find them usable? Assessment & Evaluation in Higher Education, 34 (1), 67-78.
Zhao, S. (2006). Do internet users have more social ties? A call for differentiated analyses of Internet use. Journal of Computer-Mediated Communication, 11 (3), 844-862.