ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی زبان انگلیسی پراسپکت و ویژن 1 از منظر توانش ارتباطی بینافرهنگی و فرافرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

3 دانش‌آموخته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی تازه‌تألیف زبان انگلیسی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم موسوم به پراسپکت (Prospect 1,2,3) و پایه دهم موسوم به ویژن1 (Vision1) مدرسه‌های ایران از منظر توانش ارتباطی بین فرهنگی و فرافرهنگی است. چهارچوب نظری این پژوهش که به روش کیفی است بر اساس مدل‌های توانش فرافرهنگی لیدیکوت(2000) و توانش ارتباطی بین فرهنگی بایرام(1997 و 2009) (Intercultural and Metacultural Communicative Competence) بود. برای اجرای پژوهش، نخست این مجموعه کتاب‌های درسی از منظر توانش ارتباطی بین فرهنگی و فرافرهنگی، بررسی کیفی و ذهنی شد. سپس با 22 معلم زبان انگلیسی دارای تجربه در تدریس این کتاب‌ها، مصاحبه‌ای نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مصاحبه‌ها ضبط شده و سپس مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. یافته‌ها نشان‌دهنده آن بود که این کتاب‌ها، شامل برخی جنبه‌های فرهنگ بومی با تأکید بر دستور زبان و کارکردهای زبانی است ولی به توسعه توانش فرافرهنگی و بین فرهنگی توجه نشده است. همچنین، دو الگوی اصلی «گسستگی فرهنگ از زبان» و «ایرانیزه کردن گفتمان و محتوای کتاب» از داده‌های مصاحبه استخراج شد. نتیجه‌گیری می‌شود که علاوه بر توجه به فرهنگ بومی در نگارش مطالب این کتاب‌ها، وفاداری به «رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه» که شالوده این کتاب بومی بر آن است، ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Analysis of Prospect Series and Vision 1 from Intercultural and Metacultural Communicative Competence Perspectives

نویسندگان [English]

  • Hassan Soodmand Afshar 1
  • Nasser Ranjbar 2
  • Moslem yousefi 2
  • Nasrallah Afshar 3
1
2
3
چکیده [English]

 This article evaluates Prospect series (1, 2, 3) and Vision 1, the newly developed local textbooks used for teaching English as a foreign language in the Iranian junior and senior secondary schools. Liddicoat’s (2002) metacultural and Byram’s (1997, 2009) intercultural communicative competence models were adopted as the theoretical framework guiding the study. First, the textbooks were subjectively analyzed according to the above-mentioned models to see how metacultural and intercultural knowledge are included. Then, semi-structured interviews were conducted with 22 (male and female) teachers of the books to obtain a better understanding of the issue. The data were audio-recorded, transcribed, and subjected to content analysis. The accuracy and internal validity of the interviews were ensured using member checking (Bazeley, 2013; Flick, 2014b). The results revealed that some local aspects of the Iranian culture were incorporated in the books, but the major focus was still on grammar and teaching functions. The books, however, were found not to sufficiently deal with metacultural and intercultural knowledge development. Considering teachers’ accounts, two major themes were identified in the interview data: disassociation of culture from language and Iranianization of the discourse and contents of the textbooks. The article argues that these shortcomings can result in loss of allegiance to the principles of “active and self-reliant communicative approach” as the foundation of the textbook. The article concludes with some suggestions for revisions of the forthcoming editions of the textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prospect series
  • Vision 1
  • English language teaching
  • Intercultural communicative competence
  • Metacultural competence
احمدی صفا، محمد و فراهانی، مجتبی (1394). پرورش توانش بینافرهنگی در پراسپکت یک براساس دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 15 (3)، 1-24.
حسن‌زاده پلکویی، شهربانو و صالحی، کیوان (1396). تحلیل پدیدارشناسانه چالش‌های ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی توصیفی ـ کیفی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 7(20)، 155-191.
رضایی، سعید و لطیفی، اشکان (1394). بررسی و نقد مؤلفه‌های فرهنگی و هویت کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم). پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 (3)، 43-58.
سودمند افشار، حسن (1394). بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه با تکیه بر جنبه‌های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 (3)، 105-132. 
طاهرخانی، رضا؛ افضلی میر، سید امیر؛ مالمیر، افشین؛ مسلسل، آرش و منتظری، زهرا (1396). نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایه دهم بررسی در سطح ملی. پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17 (7)، 77-91.
عادل، سید محمدرضا و طالبیان، فاطمه (1394). تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم از منظر دانش‌آموزان ترک، فارس و کرد (کرمانج). پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 (3)، 133-158.
عبدالهی، ناهید و متقیان، محمد (1395). بررسی تحلیلی کتاب جدید التألیف زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان (Vision 1). مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، صص، 1-10.
محمودی، محمدهادی و مرادی، محمد (1394). نقد و ارزشیابی کیفی کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی. پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 (3)، 179-196
 
Bazeley, P. (2013). Qualitative data analysis: Practical strategies. Thousand Oaks: Sage.
Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). White Plains: Addison-Wesley Longman.
Byram, M. (1989). Cultural studies in foreign language education. Philadelphia: Multilingual Matters.
Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.
Byram, M. (2009). Intercultural competence in foreign languages: The intercultural speaker and the pedagogy of foreign language education. In D. K. Deardorff (Ed.), The Sage handbook of intercultural competence (pp. 321-332). Thousand Oaks: Sage.
Byram, M., Golubeva, I. Han, H., & Wagner, M. (Eds.) (2017). From principles to practice in education for intercultural citizenship. Bristol: Multilingual Matters.
Byram, M., & Planet, M.T. (2000). Social identity and European dimension: Intercultural competence through foreign language learning. Graz: Council of Europe Publishing.
Chapelle, C. A. (2016). Teaching culture in introductory foreign language textbooks. London: Palgrave Macmillan.
Crawford, L.M., & McLaren, P. (2003). A critical perspective on culture in the second language classroom. In D. L. Lange & R.M. Paige (Eds.), Perspectives on culture in second language learning (pp. 127-157). Greenwich: Information Age Publishing.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.
Crozet, C. & Liddicoat, A. J. (2000). Teaching culture as an integrated part of language. In A. J. Liddicoat & C. Crozet (Eds.), Teaching languages, teaching cultures (pp. 1-18). Applied Linguistics Association of Australia: Language Australia.
Flick, U. (2014a). An introduction to qualitative research (5th ed.). Thousand Oaks: Sage.
Flick, U. (Ed.). (2014b). The Sage handbook of qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage.
Hammer, M. R. (2015). Intercultural competence development. In J. M. Bennett (Ed.), The Sage encyclopedia of intercultural competence (pp. pp 483-485). Thousand Oaks: Sage.
Hyland, K. (2006). English for academic purposes: An advanced resource book. London: Routledge. 
Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Kramsch, C. (1998). Language and culture. Oxford: Oxford University Press.
Kramsch, C. (2012). Teaching culture and intercultural competence. In Chapelle, C. A. (Ed.), The Encyclopedia of applied linguistics (pp. 5555-5560), London: Wiley-Blackwell.
Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. New York: Longman.
Liddicoat, A. J. (2002). Static and dynamic views of culture and intercultural language acquisition. Babel, 36(3), 4-11.
Liddicoat, A.J., Papademetre, L., Scarino, A., & Kohler, M. (2003). Report on intercultural language learning. Canberra ACT: Commonwealth of Australia.
McKay, S. L. (2002). Teaching English as an international language: Rethinking goals and perspectives. New York: Oxford University Press.
Merriam, S. B. (2002). Assessing and evaluating qualitative research: Examples for discussion and analysis. In S. B. Merriam & Associates (Eds.), Qualitative research in practice (pp. 18-33). San Francisco: Jossey-Bass.
Sharifian, F. (2003). On cultural conceptualizations. Journal of Cognition and Culture, 3 (3), 187-207.
Sharifian, F. (2008). Distributed, emergent cultural cognition, conceptualisation, and language. In Frank, R., Dirven, R., Zlatev, J., Ziemke, T. (Eds.), Body, language, and mind: Sociocultural situatedness (pp. 109-136). Vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter.
Sharifian, F. (2009). On collective cognition and language. In H Pishwa (Ed.), Language and social cognition: Expression of social mind (pp. 160-177). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sharifian, F. (2010). Cultural conceptualizations in intercultural communication: a study of Aboriginal and non-Aboriginal Australians. Journal of Pragmatics, 42, 3367-3376.
Sharifian, F. (2013). Globalisation and developing meta-cultural competence in learning English as an International Language. Multilingual Education, 3(7), 1-11.
Spitzberg, B. H., & Changnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. In In D. K. Deardorff (Ed.), The Sage handbook of intercultural competence (pp. 2-52). Thousand Oaks: Sage.
Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Hong Kong: Oxford University Press.
Tomlinson, B. (Ed.). (2013). Developing materials for language teaching (2nd ed.). London: Bloomsbury.
Tomlinson, B., & Musuhara, H. (2004). Developing cultural awareness. MET, 13(1), 1-7.
Weaver, G. (1993). Understanding and coping with cross-cultural adjustment stress. In R.M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience (pp. 137–168). Yarmouth: Intercultural Press.
Widdowson, H. (2017). The cultural and creative use of English as a Lingua Franca. Lingue e Linguaggi, 21, 275-281.
Xu Z. (2017) Developing meta-cultural competence in teaching English as an international language. In: Sharifian F. (ed.) Advances in Cultural Linguistics. (pp. 703-720). Singapore: Springer.
Xu, Z. (2018). Exploring English as an international language–Curriculum, materials and pedagogical strategies. RELC Journal, doi: 0033688217753848.