تحلیل چندسطحی تأثیر شایستگی‌های دانشجویان و جو سازمانی بر پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

10.22034/emes.2019.35101

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تبیین تأثیر شایستگی‌های دانشجویان و جوسازمانی بر پیشرفت تحصیلی آنها با رویکرد چندسطحی بود. شایستگی‌های دانشجویان در سطح اول و جوسازمانی در سطح دوم مورد تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را دانشجویان (13000=N) و اعضای هیئت ‌علمی در سمت مدیر گروه‌های مختلف آموزشی (57=N) دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل می‌دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 1140 دانشجو و 57 عضو هیئت علمی دانشگاه با روش تصادفی طبقه‌بندی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه شامل شایستگی‌های میان‌فردی، شایستگی‌های سیستماتیک و شایستگی‌های کاربردی اسمعیلی ‌ماهانی و همکاران (1395) و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) بود. همچنین برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان معدل کل آنها بررسی شد. دامنه نوسان ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از چهار مقیاس بین 55/. تا 84/0 قرار داشت. نتایج تحلیل چندسطحی تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از ابزار مربوط نشان‌دهنده آن بود که جو دانشگاه در سطح دوم تحلیل بر میزان تأثیر شایستگی‌های دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنها در سطح اول تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-level Analysis of the Impact of Students' Competencies and Organizational Climate on Their Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Javad poorkarimi 1
  • Haniahi esmaili mahani 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of students' competencies and organizational climate on their academic achievement using a multilevel approach. In this analysis, students’ competencies and the organizational climate were analyzed at the first and second levels, respectively. Given the purpose of study, this was an applied research that was categorized among descriptive correlational research in terms of data collection method. The research population was consisted of students (N = 13000) and faculty members as Heads of different academic departments (N = 57) at Shahid Bahonar University of Kerman. The research sample included 1140 students and 57 faculty members who were selected and analyzed using stratified random sampling method. The data collection tools included three questionnaires, including Interpersonal Competencies Questionnaire, Systemic and Applied Competencies (Ismaili, Mahani, et al., 2016) and Organizational Climate Questionnaire (Halpin and Kraft, 2000). Students’ total grade point averages were also evaluated for their overall academic achievement. The fluctuation range of Cranbach’s Alpha Coefficient for each of the four scales was between 0.55 and 0.84. The results indicated that academic climate at the second level affected the impact of students' competencies on their academic achievement at the first level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • students’ competencies
  • organizational climate
  • multilevel analysis
اسمعیلی ‌ماهانی، حانیه؛ مطهری‌نژاد، حسین و لسانی، مهدی (1395). ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی‌های عمومی دانشجویان جهت موفقیت در زندگی علمی و حرفه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
امیرکافی، مهدی (1385). اهمیت و منطق مدل‌های چندسطحی در تحقیقات اجتماعی. جامعه‌شناسی ایران، 7 (4)، 38-71.
بخشایش، علیرضا (1391). بررسی مقایسه‌ای رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی و آزاد یزد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 3 (4)، 91 -113.
تمنایی‌فر، محمدرضا و گندمی، زینب (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4 (1)، 15 -19.
حسین چاری، مسعود و خیر، محمد (1381). بررسی جو روانی و اجتماعی کلاس به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3 (9)، 25-40.
خدیوی، اسدالله و وکیلی‌مفاخری، افسانه (1390). رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج‌گانه تبریز. علوم تربیتی، 4 (13)، 45 -66.
درویش، حسن؛ موغلی، علیرضا؛ موسوی، محمد و پناهی، بلال (1393). تبیین شایستگی‎های منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران. پژوهش‏نامه  مدیریت تحول، 6 (11)، 92 -111.
رحمانی، حسین؛ شاه‌حسینی، محمدعلی و پورعزت، علی‌اصغر (1392). شناسایی شایستگی‌های مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت با تمرکز بر رویکرد اسلامی – ایرانی (مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3 (3)، 395 -412.
سرچمی، رامین و حسینی، سید مسعود (1383). رابطه سبک‌های یادگیری و با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، 8 (1)، 64 -67.
سهرابی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان و رسولی، هاتف (1389). ارزیابی شایستگی دانش‌محور در آموزش عالی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2، 57 – 78.
شیرازی، علی و اژدری، گلنار (1393). مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های شغلی دانش کاران: مورد کاوی مشاغل. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4 (2)، 65 -81.
شیرانی، ناهید؛ احمدی، غلامرضا و شعبانی، احمد (1388). جوسازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی 1388-1387. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی، 23، 123-128.
عاشوری، جمال (1392). ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک‌های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 22 (3)، 15 -23.
عریضی، حمیدرضا؛ خشوعی، مهدیه‌السادات و نوری، ابوالقاسم (1391). کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی. روان‌شناسی معاصر، 7 (1)، 85 – 95.
قشقایی‌زاده، نصرالله؛ علوی، سید حمیدرضا و جوادی، یدالله (1386). بررسی رابطه بین جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دبیرستان‌های شهر سمیرم. فصلنامه مدیریت آموزشی، 1 (2)، 143-155.
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم و حیدری، یونس (1391). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی. فرایند مدیریت و توسعه، 25 (1)، 69-92.
محمودی، غلامرضا؛ استکی، مهناز و دماوندی، شهرزاد (1392). رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان. فصلنامه علوم رفتاری، 3 (8)، 107 -123.
معتقد لاریجانی، زهرا؛ وکیلی، محمدمسعود؛ غفرانی‌پور، فضل‌الله و میرمحمدخانی، مجید (1393). بررسی تأثیر آموزشی بر ارتباط میان فردی میان فردی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، 16 (2)، 229 -238.
نقش، زهرا؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا و قاضی طباطبایی، محمود (1391). پیش‌بینی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس الگوی مدارس اثربخش کریمرز: تحلیل چندسطحی بر اساس داده‌های تیمز پایه هشتم 2011. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 1 (3)، 1 -28.
نوروزی، رضاعلی؛ نصرتی هشی، کمال؛ حاتمی، مصطفی و متقی، زهره (1394). بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان (ارتباطی، مشارکتی، دانشجومحوری، معنوی) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 14، 77-100.
یاسمی‌نژاد، پریسا؛ طاهری، مرضیه؛ گل‌محمدیان، محسن و احدی، حسن (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 20 (3)، 325 -338.
 
Abu Bakar, Kamariah; Rohani Ahmad Tarmizi; Rahil Mahyuddin;  Habibah Elias; Wong Su Luan & Ahmad Fauzi Mohd Ayub (2010). Relationships between university students’ achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Procedia Social & Behavioral Sciences, 2, 4906-4910.
Adam, J. M & Salles, L. M. (2013). School Organizational Climate and Violence in the School: Case Study of Two Brazilian Schools. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 106, 2323-2332.
Ahn, Benjamin; Cox, Monica; London, Jeremi; Cakic, Osman & Zhu, Jiabin (2014). Creating an Instrument to Measure Leadership, Change, and Synthesis in EngineeringUndergraduates. Journal of Engineering Education, 103 (1), 115-136.
Awan, Riffat-Un-Nisa; Noureen, Ghazala & Naz, Anjum (2011). A Study of Relationship between Achievement Motivation, Self-Concept and Achievement in English and Mathematics at Secondary Level. International Education Studies, 4 (3), 72-79.
Blair, E. H. (1999). Which competencies are most important for safety managers? Professional Safety, 44 (1), 28-32.
Chabrak, N. & Craig, R. (2013). Student imaginings, cognitive dissonance and critical thinking. Critical perspectives on accounting, 24 (2), 91-104.
Chong, E. (2008). Managerial competency appraisal: A cross-cultural study of American and East Asian managers. Journal of Business Research, 61 (3), 191-200.
Draganidis, F. Mentzas, G. (2006). Competency Based Management:  A Review of Systems and Approaches. Information Management & Computer Security, 14 (1), 51-64.
Edwards, R. J. A. (2010). Multilevel study of leadership, change oriented staff, and propensity for innovation.Adoption. Texas: Christian University.
Fang, Chung-Hsiung; Chang, Sue-Ting & Chen, Guan-Li (2010). Competency development among Taiwanese healthcaremiddle manager: A test of the AHP approach. African Journal of Business Management, 4 (13), 2845-2855.
Farrell, A. M. (2010). Insufficient discriminant validity: a comment on bove, Pervan, Beatty, and Shiu. Journal of Business Research, 63 (3), 324–327.
Goldestin, H. (2003). Multilevel Statistical Models. London: Edward Arnold.
Gion, R. M. (1973). A note on organizational learning. Organizational Behavior & Human Performance, 9, 120-125.
Genn, J. M. (2001). AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 1): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education a unifying perspective. Med Teach, 23, 337-344.
Hartel, G. D.; Walberg, H. J. & Hartel, F. H. (1981). Social Psychological Environments and Learning a Qualitative Synthesis. British Educational Research Journal, 7, 27 – 36.
Hellriegel, D. & Slocum, J. W. J. (1974). Organizational Climate: measures, research, and contingencies. Academy of Management Journal, 17, 255-280.
Hobgood, C. D.; Riviello, R. J.; Jouriles, N. & Hamilton, G. (2002). Assessment of communication and interpersonal skills competencies. Academic Emergency Medicine, 9 (11),1257- 1269.
Hoy, W. K.; Tarter, C. J. & Bliss, J. R. (1990). Organizational Climate, School Health, and Effectiveness: A Comparative Analysis. Educational Administration Quarterly, 3, 260-279.
Iyengar, S. S. & Lepper, M. K. (1999). Rethinking the value of choice: A cultural perspective on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 349-366. doi:10.1037/0022-3514.76.3.349
Jeffrey, lynn & Brunton, Margaret (2010). Identifying competencies for communication practice: A needs assessment for curriculum development and selection in New Zealand. Public Relations Review, 36 (2), 202-205.
Langram, C. M. (1997). Adolescent Voice – Who's Listening? Journal of Sceondary Gifted Education, 8 (4).
Lather, A. S., & Sharma, H. (2009). Role and importance of training climate for effective training programs. Enterprise Risk Management, 1 (1), 72-82.
Lee, Yu-Ting (2010). Exploring high-performers’ required competencies. Expert system with aplications, 37 (1), 434-439.
Macneil, J.; Angus, L.; Prater, Doris & Busch, Steve. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement, Int. J. Leadership in Education, 12 (1), 73–84.
Martin, M. O. (1996). Third International Mathematics and Science Study. In M.O. Martin, & D. L. Kelly (Eds.), TIMSS technical report, 1 (1), 1-19.
Martin, M. O.; Mullis, I. V. S.; Gonzalez, E. J.; Gregory, K. D.; Smith, T. A.; Chrostowski, S. J. et al (2000). TIMSS 1999 - International Science Report. The International Study center at Boston College: IEA.d
Mc Murray, A. J. (2003). The relationship between Organizational Climate and Organizational Culture. Journal of American Academy of Business Combridge, 13 (4), 323-332.
Motahhari-Nejad, H; Ghourchian, N. G; Jafari, P & Yaghoubi, M (2012). Global approach for reforming engineering education in Iran. International Journal of Engineering Education, 28 (53), 1243-1252.
Muller, R & Turner, R (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 28 (5), 437-448.
Mullis, I. V. S.; Martin, M. O.; Gonzalez, E. J.; Gregory, K. D.; Garden, R. A.; OoConnor, K. M. et al (2000). TIMSS 1999- International Mathematics Report. The International Study center at Boston College: IEA.cational.
Parker, J.; Laura, D. A.; Summerfeldt, J.; Marjorie, J. H. & Sarah, A. M. (2004). Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Personality & individual differences, 36 (1), 163-172.
Petrova, Egita; Jansone, Dace & Silkane, vineta (2014). The Development and Assessment of Competencies in Vidzeme University of Applied Sciences. Social & Behavioral Sciences, 140, 241- 245.
Rani, Rekha & Deswal, Y. S. (2015). Relationship of Frustration and Academic Achivment of Adolescents of Government and Non-Government Senior Secondary Schools. Bhartiyam international journal of education & research a quarterly peer reviewed International Journal of Research & Education, 4 (2), 21-28.
Raybould, Mike & Wilkins, Hugh (2005). Over qualified and under experienced: Turning graduates into hospitality managers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (3), 203 – 216.
Saemann, G. P.; Crooker, K. J., & Kreissl, L. J. (2007). Perceptions of the profession: Are we succeeding in casting a wider net? Advances in Accounting Education, 8, 167-195.
Seibert, K. W.; Hall, D. T. & Kram, K. E (1995). Strengthening the weak link in strategic executive development: integrating individual development and global business strategy. Human Resource Management, 34 (4), 549-567.
Sanchez, A. V. & Ruiz, M. P. (2008). Competence-Based Learning: A Proposal for the Assessment of Generic Competences. Spanish: University of Deusto.
Shaharuddin, A.; Khaidzir, I.; Azizan, A.; Kadir, A.; Zainul, Ariffin  A. A.; Khairil, A. & Wan Mazlina, W. (2014). The Social and Academic Skills and The Marketability of UKM’s Graduates. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 131, 18 – 123.
Singh, P.; Thambusamy, R. & Ramly, M. (2013). Fit or Unfit? Perspectives of Employers and University Instructors of Graduates’ Generic Skills. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 123 (23), 315-324.
Schneider, B.; Salvaggio, A. M., & Subriats, M. (2002). Climate strength: a new direction for climate research. Journal of Applied Psychology, 87, 220-229.
Tao, Vivienne Y. K. & Hong, Ying-yi (2013). When Academic Achievement Is an Obligation: Perspectives From Social-Oriented Achievement Motivation. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45 (1), 110-136.
Tett, R. P.; Guterman, H. A.; Bleier, A. & Murphy, P. J. (2000). Development and content validation of a hyperdimensional taxonomy of managerial competence. Human Relations, 13 (3), 205–251.
Tracey, J. B., & Tews, M. J. (2005). Construct validity of a general training climate Scale. Organizational Research Methods, 8 (4), 353-374.
Varma, R.; Tiyagi, E. & Gupta, J. K. (2005). Determining the quality of educational climate across multiple undergraduate teaching sites using the DREEM inventory. BMC Med Educ. 21, 8.
Wentzel, Kathryn R. (1991).  Social Competence at School: Relation between Social Responsibility and Academic Achievement. Review of Educational Research, First Published.
White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review66 (5), 297–333.
Wilde, Jerry (2012). The Relationship between Frustration Intolerance and Academic Achievement in College. International Journal of Higher Education, 1 (2), 1-8.
Wilson, B. G. (1996). Introduction: What is a Constructivist Learning Environment? In B. G. Wilson (Ed). Constructivist learning environments Englewood Cliffs, N. J: Educational Technology Publications, pp: 3 – 8.
Yang, H. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges. Int J Educe, 24, 283-301.