شناسایی و وزن‌دهی عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

10.22034/emes.2019.35106

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی و تعیین وزن عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی بود.  از این‌رو از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. برای شناسایی عوامل و ملاک‌ها از دو پرسشنامه محقق‌ساخته دلفی (کیفی) و برای تعیین وزن آنها از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 92 گویه (کمی) بهره گرفته شد. ضریب روایی محتوای آن 87/0 و آلفای کرونباخ آن، 89/0 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، همه اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. حجم نمونه آماری در بخش کیفی 30 نفر و در بخش کمی 80 نفر تعیین شد. به‌منظور شناسایی و تعیین وزن عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های یاد شده از روش‌های آماری توصیفی محدوده میان چارکی، میانگین، انحراف معیار و میانگین وزن‌دار استفاده شد. از دیدگاه اعضای هیئت علمی، 8 عامل و 26 ملاک بومی، تعیین شد. عوامل «روش‌های یاددهی- یادگیری» و «محتوای برنامه درسی» و ملاک‌های «تناسب روش‌های یاددهی - یادگیری با ابعاد دیگر برنامه درسی» و «تناسب هدف‌های برنامه درسی، با نیازها و امکانات دانشگاه، دانشجو، جامعه و صنعت» دارای بیشترین وزن تأثیر بر اعتبار برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Weighting Factors and Criteria for Accreditation of Curriculum of Electrical and Computer Engineering Fields from the Viewpoints of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Omid Amrollah 1
  • Ebrahim Khodaie 2
  • Rezvan Hakimzadeh 2
  • Majid Nili ahmadabadi 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this paper was to identify and weight factors and criteria for accreditation of curriculum of Electrical and Computer Engineering fields from the viewpoints of faculty members. In this regard, researchers used the mixed research method. Regarding the identification and weighting of the concerned factors and criteria, two Delphi (qualitative) researcher-made questionnaires and a 92-item researcher-made questionnaire (quantitative) were used, respectively. Its content validity coefficient was determined as 0.87 and its Cronbach's Alpha Coefficient was calculated as 0.89. The statistical population of this study included all faculty members of Electrical and Computer Engineering Faculty of University of Tehran in 2017-2018 Academic Year. The sample size was 30 individuals in the qualitative section and 80 individuals in the quantitative section. Given the identification and determining the weight of the factors and criteria of accreditation of the concerned curriculum, it was decided to make use of such descriptive statistical methods as quartile range, mean, standard deviation and the weighted averages. The faculty members determined 8 indigenous factors and 26 criteria. Such factors as "teaching-learning methods" and "content of the curriculum" as well as such criteria as "appropriateness of the teaching-learning methods with other dimensions of the curriculum" and "proportionality of the objectives of the curriculum with the needs and facilities of the university, students, society and industry" had the most impact weight on the validity of curriculum of Electrical and Computer Engineering fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weight determination
  • factors
  • criteria
  • accreditation of curricula
  • Electrical and Computer Engineering
خدابخشی، حمیدرضا؛ امینی، محمد و رحیمی، حمید (1395). ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه کاشان.
سلیمی، جمال و محمدی، رضا (1387). ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش‌شناسی و کاربرد. نامه آموزش عالی، 1 (4)، 111-131.
عباسی، عفت و وقورکاشانی، مهدیه‌السادات (1394). تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17 (65)، 133-153.
علیاری، شهلا؛ ملکی، حسن؛ پازارگادی، مهرنوش و عباسپور، عباس (1390). تدوین و استانداردسازی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دور کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 2 (1)، 50-61.
کشاورززاده، علی و فرمهینی فراهانی، محسن (1393). طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی. پژوهش‌های کیفی در برنامه‌ریزی درسی، 1 (2)، 107-141.
محمدی، رضا و اسحاقی، فاخته (1392). بررسی کیفیت برنامه درسی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (مورد: گروه‌های آموزشی علوم انسانی). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3 (3)، 56-33.
مطهری‌نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود (1391). ابعاد و مؤلفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی. نامه آموزش عالی، 5 (20)، 35 – 60.
مطهری‌نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود (1391). استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: رویکردی جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (54)، 21 – 42.
مظلوم، سیدرضا؛ قربان‌زاده، مریم؛ ریحانی، طیبه؛ یاوری، مهری و بسکابادی، حسن (1395). تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 13 (1)، 10-19.
میرزاپور، مریم و گلدسته، اکبر (1396). بررسی تأثیر مؤلفه‌های ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی علم و فرهنگ و سوره. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران.
 
 
Aguado, M. D.; Lorenzo, M. V.; Ruíz, A. S.; Vega, A. A.; Porras, I. C. & Díaz, T. M. (2017). PS-053 Prescription quality indicators of the antihypertensive treatment of elderly people in the socio-sanitary sector. Conference Paper inEuropean Journal of Hospital Pharmacy, 24 (Suppl 1):A250.2-A250·
Aoudia, M. & Abu-Alqahsi, D. A. D. (2015). Curriculum Redesign Process for an Industrial Engineering Program Seeking ABET Accreditation. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 5 (3), 45-52.
Azasu, S. & Gibler, K. M. (2016). The CDIO Model for Real Estate Curriculum Development. Journal of Real Estate Literature24 (2), 287-308.
Botma, Y. (2014). Implications of accreditation criteria when transforming a traditional nursing curriculum to a competency-based curriculum. International Journal of Africa Nursing Sciences, 1, 23-28.
Bradley, C. (2014). Information use skills in the engineering programme accreditation criteria of four countries. European Journal of Engineering Education, 39 (1), 97-111.
Broucker, B. & De Wit, K. (2016). What Europe Wanted and What Flanders Achieved: Intentions vs Results after 15 Years of Bologna. Higher Education Policy29 (3), 315-334.
Chuchalin, A. Malmqvist, J. & Tayurskaya, M. (2016). Professional development of Russian HEIs' management and faculty in CDIO standards application. European Journal of Engineering Education41 (4), 426-437.
Fridley, K. J.; Back, W. E. & Williamson, D. G. (2016). The ASCE BOK, ABET Accreditation Criteria, and NCEES FE Exam-Are They Appropriately Aligned? In 2016 ASEE Annual Conference & Exposition, New Orleans Louisiana (p. 26089).
Green, T. L. (2017). From positivism to critical theory: school-community relations toward community equity literacy. International Journal of Qualitative Studies in Education, 30 (4), 370-387.
Guo, Y.  (2017). Curriculum Reform in Secondary Vocational Education Based on Constructivism Curriculum Theory.Overseas English, 22, 122.
Hutchinson, N. (2017). 2010: Australian curriculum, standards, futures and philosophies. Geographical Education (Online), 30 (Supplement), 39.
Jerez, O.; Orsini, C.; Hasbún, B.; Lobos, E. & Muñoz, M. (2017). Is Undergraduate Programme Accreditation Influenced by Educational Public Policy Quality Indicators? An Exploratory Study of the Chilean Higher Education Quality Assurance System. Higher Education Policy, 31 (1), 121-138.
Kishawy, H. A.; Sidhu, T.; Pop-Iliev, R.; Rosen, M. A.; Zhang, D. & Mahmoud, Q. H. (2015). Meeting the Outcome-based CEAB Accreditation Criteria: Engineering Programs at UOIT. Proceedings of the Canadian Engineering Education Association.
Mac Kinnon, R.; Elder, K. L. & Dyer, J. N. (2016). ABET Accreditation of IS and IT Programs in 2013. Journal of Higher Education Theory & Practice, 16 (1), 17.
Ozdemir, D. & Stebbins, C. (2017). A framework for the evaluation of competency-based curriculum. In Handbook of Research on Competency-Based Education in University Settings (pp. 250-267). IGI Global.
Parrish, A. S. & Thomas, S. (2016). Updates to the ABET Computing Accreditation Criteria. In Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education (pp. 701-701). ACM.
Parrish, A. & Sobiesk, E. (2016). Developing ABET criteria for undergraduate cybersecurity programs. In Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE (pp. 1-2). IEEE.
Pool, R. (2016). Forum on Proposed Revisions to ABET Engineering Accreditation Commission General Criteria on Student Outcomes and Curriculum (Criteria 3 and 5): A Workshop Summary. National Academies Press. 500 Fifth Street NW, Washington, DC 20001.
Psenka, C. E.; Kim, K. Y.; Okudan Kremer, G. E.; Haapala, K. R. & Jackson, K. L. (2017). Translating Constructionist Learning to Engineering Design Education. Journal of Integrated Design & Process Science, 21 (2), 3-20.
Richter, J. P. & Beauvais, B. (2018). Quality Indicators Associated With the Level of NCQA Accreditation. American Journal of Medical Quality, 33 (1), 43 – 49.
Sharma, S. & Bansal, D. (2017). Constructivism as paradigm for teaching and learning. International Journal of Physical Education, Sports & Health, 4 (5), 209-212.
Milligan, M. K. J.; Sussman, J. L.; Brackin, P., & Rajala, S. A. (2016). ABET Update Proposed Revisions to EAC General Criteria 3 and 5 Paper presented at 2016 EDI, San Francisco, CA. https://peer.asee.org/27370
Tan, C. (2017). Constructivism and pedagogical reform in China: Issues and challenges. Globalisation, Societies and Education, 15 (2), 238-247.
Wijayanti, Y. R. (2017). An Evaluation Model of Problem-Based Learner Assessment in Curriculum 2013. Indonesian Journal of English Language Studies (IJELS), 1 (2), 12.
Yeung, S. M. C. (2017). Linking ISO 9000 (QMS), ISO 26000 (CSR) with accreditation requirements for quality indicators in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 29 (13-14), 1594-1611. Published online.