آسیب‌شناسی استعدادیابی تحصیلی در ایران(مروری ساختارمند بر ادبیات انجام شده در سه دهه اخیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/emes.2022.547411.2346

چکیده

هدف: استعدادیابی تحصیلی، همواره به­عنوان یک چالش و دغدغه جدی برای کُنشگران آموزشی مطرح بوده و هست. گسترش و تخصصی­تر شدن مشاغل و خلق دانش­های جدید، ضرورت شناسایی استعدادهای تخصصی به­عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های اثرگذار در موفقیت تحصیلی و شغلی را دوچندان کرده است. به­رغم اهمیت موضوع و انجام پژوهش­های متعدد برای کمک به تشخیص و ارزیابی روا و معتبر از استعدادهای تحصیلی و شغلی، تاکنون یک مرور اسنادی یا بررسی آسیب‌شناسانه میدانی در مورد آن در کشور ایران شکل‌نگرفته است. در این مقاله، تلاش شد با مرور نظام­مند اسناد مرتبط با استعدادیابی تحصیلی در ایران از سال 1370 تا 1399، به­طور عمیق به آسیب‌شناسی مفهومی و اجرایی در حوزه استعدادیابی تحصیلی پرداخته شود.
روش پژوهش: با استفاده­ از مرور نظام­مند، کلمات کلیدی شامل استعدیابی، استعدادیابی تحصیلی، آسیب­شناسی استعدادیابی، روش­های استعدادیابی تحصیلی، نقاط قوت و ضعف استعدادیابی تحصیلی انتخاب گردید و بدون درنظرگرفتن محدودیت زمانی در پایگاه­های داده‌هایGoogle scholar ، SID، Magiran، Noormags، Civilica و Irandoc جستجو انجام‌شد، که در نتیجه آن، تعداد 817 سند بازیابی و سپس بااستفاده­از فهرست‌وارسی ارزیابی پریزما (PRISMA)، 32 سند برای بررسی و تحلیل انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها بااستفاده­از روش اولزاید (Altheide) انجام گردید.
یافته‌ها: کمتر از پنج درصد از مطالعات استعدادیابی در ایران به استعدادیابی تحصیلی پرداختند، و در این پژوهش­ها تعریفی از استعداد تحصیلی و یا استعدادیابی تحصیلی ارائه نشده­است. بیشتر مطالعات، استعداد تحصیلی را با مفاهیمی همچون هوش (18%)، خلاقیت (6%)، استعداد عمومی (5/5%)، پیشرفت تحصیلی (5/5%)، رغبت، نگرش و علاقه (12%) و یا استعداد برتر (12%)، مترادف یا یکسان درنظرگرفتند؛ ابزارهای به­کار رفته برای سنجش استعداد تحصیلی شامل پرسشنامه محقق­ساخته براساس طیف لیکرت (28%)، آزمون­های پیشرفت تحصیلی (5/10%)، هوش گاردنر (5/10%)، رغبت­سنج‌ هالند (5/10%)، آزمون­های استعداد عمومی (5%)، استفاده از نمرات دروس (5%)، آزمون وودکاک- جانسون (5%) و یا آزمون­های ترکیبی از چند آزمون روان­شناختی (5/10%)، بوده­است. مطالعات در این زمینه بیشتر با هدف بررسی عوامل موثر (عوامل مرتبط) بر استعداد تحصیلی (28%)، طراحی مرکز استعدادیابی کودکان (22%)، بررسی ویژگی­های روان­سنجی و هنجاریابی آزمون استعدادیابی (16%)، ساخت و هنجاریابی ابزار برای سنجش استعداد تحصیلی (9%)، استعدادیابی تحصیلی بااستفاده­از سیستم­های فازی (9%)، مقایسه استعداد تحصیلی گروه­های مختلف (7%) و یا شناسایی مولفه­ها و شاخص­های مهم در استعداد تحصیلی (9%)، انجام­شدند.
نتیجه‌گیری: عدم­توازن جدی در زمینه مطالعه انواع مختلف استعداد وجود دارد، به­طوری­که بیشتر مطالعات به موضوع استعدادیابی ورزشی پرداختند و استعداد تحصیلی مغفول مانده­است. ازجمله چالش­های مطرح در زمینه استعدادیابی تحصیلی در ایران می‌توان به نبود مرکز و مرجع رسمی معتبر به منظور الف) ارائه تعریف و رهیافت‌های روشن و واحد از استعداد تحصیلی و استعدادیابی تحصیلی، ب) هدایت فرایند آزمون‌سازی، استانداردسازی آزمون­های روان­شناختی و آموزشی؛ ج) هدایت و نظارت بر فرایند استعدادیابی تحصیلی، ج) بررسی اعتبار آزمون­های به­کار گرفته­شده در استعدادیابی تحصیلی در کشور، د) اعتبارسنجی مراکز فعال در حوزه استعدادیابی؛ بدفهمی‌ها و کژکارکردهایی نظیر الف) مترداف فرض‌نمودن استعداد، هوش، خلاقیت، رغبت، نگرش و پیشرفت تحصیلی با استعداد تحصیلی، ب) استفاده ­از آزمون­های هوش و خلاقیت به­جای آزمون­های استعداد تحصیلی، ج) استفاده نادرست و عدم‌هنجاریابی و استانداردسازی آزمون­های استعدادیابی تحصیلی ترجمه­شده، و نپرداختن به نیازهایی نظیر الف) تهیه و تدوین آزمون‌های بومی در حوزه استعدادیابی تحصیلی، ب) ارائه تعریف روشن و واحد از استعداد تحصیلی و استعدادیابی تحصیلی در متون تخصصی و دانشگاهی، هدایت آموزش رسمی ایران مبتنی بر استعدادیابی تحصیلی، تدوین پروتکل مشخص، عینی و قانونمند درباره ویژگی­های یک مرکز استعدادیابی تحصیلی و استعدادیابی کودک اشاره کرد. باتوجه به اهمیت راهبردی استعدادیابی تحصیلی و وجود خلاها، بدفهمی‌ها و کژکارکردی‌های فراوان و مخاطره‌آمیز در مسئله تشخیص و پرورش استعدادهای تحصیلی و نخبه‌پروری، پیچیده‌شدن مشاغل و فعالیت‌ها در عصر دیجیتال، توجه و اقدام فوری متولیان کلان در نظام آموزشی و تربیتی کشور و سرمایه‌گذاری وسیع در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر بوده و ادامه روند معیوب موجود، می‌تواند تبعات گسترده‌تری را به جامعه تحمیل نموده و زمینه‌ شکاف و گسست‌ راهبردی از توسعه جهانی و عقب‌گرد از اهداف کلان توسعه کشور را رقم زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Scholastic Aptitude Search in Iran (Systematic Review of Literature in the Last Three Decades)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Zivari Rahman 1
 • Keyvan Salehi 2
 • Ebrahim Khodaie 3
 • Ali Moghadamzadeh 2
 • Rezvan Hakimzadeh 3
1 Ph.D. student in Assessment and Measurment, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Aptitude search, especially Scholastic Aptitude (SA), has always been a serious challenge for parents, counselors, teachers and even students themselves. Due to the wider and more specialized jobs and the creation of new knowledge, the need to identify specialized aptitudes for greater academic and professional success increases? For this reason, numerous studies have addressed the issue of searching and evaluating scholastic and professional aptitudes. However, despite the undeniable importance of this issue, there is still no review on it in Iran. In this paper a systematic review of the literature related to Scholastic Aptitude Search (SAS) in Iran from 1991 to 2021 was conducted and related studies were thoroughly reviewed and analyzed.
Methods: Using systematic review, keywords include aptitude search, SAS, aptitude search pathology, methods of SAS, SAS strengths and weaknesses, regardless of time constraints in Google Scholar, SID, Magiran, Noormags, Civilica and Irandoc databases were searched, of which 817 documents were retrieved and then 32 articles were selected for review and analysis using the PRISMA evaluation checklist. Data analysis was performed using Altheide method.
Results: Less than 5% of aptitude search studies in Iran were SAS, and these studies do not provide a definition of SA or SAS. Most studies have equated scholastic aptitude with concepts such as intelligence (18%), desire, attitude, and interest (12%), superior talent (12%), creativity (6%), talent (5.5%), or academic achievement (5.5%), The instruments used to measure SA included a researcher-made questionnaire based on the Likert scale (28%), tests of academic achievement (10.5%), Gardner intelligence (10.5%), Holland inclination (10.5%), General talent tests (5%), use of course scores (5%), Woodcock-Johnson test (5%), or a combination of several psychological tests (10.5%). Studies in this field are aimed at investigating the effective factors (related factors) on SA (28%), designing a children's talent search center (22%), examining the psychometric properties and standardization of the talent search test (16%), development and standardization of tools for measuring SA (9%), SAS using fuzzy systems (9%), comparing academic aptitude of different groups (7%), or identifying important components and indicators in SA (9%), done.
Conclusion: There is a serious imbalance in the study of different types of talent, so that most studies have addressed the issue of sports talent and SA has been neglected. Among the challenges in the field of SAS in Iran are: the lack of a clear and unified definition of SA and SAS in specialized and academic texts, the use of intelligence and creativity tests instead of SA tests, assuming talent, Intelligence, creativity, desire, attitude and academic achievement with SA, lack of a specific trustee for aptitude search, lack of a legal authority to approve the tests used for SAS, lack of standardization of translated SA search tests, lack of centers Standard and in accordance with scientific principles, lack of local tests in the field of SA, lack of monitoring of the activities of talent centers by legal authorities, lack of attention of the official Iranian education system to the issue of SA, lack of a valid official test center and test standardization Psychological problems in the country, the lack of a clear, objective and legal protocol on the characteristics of an SAS and child aptitude search center. Therefore, considering the importance of SAS and the issue of identifying and cultivating scholastic and elite aptitudes, this issue demands more attention from the educational and training authorities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Pathology
 • Aptitude
 • Scholastic Aptitude
 • Aptitude Search
 • Scholastic Aptitude Search
 • Systematic Literature Review
Abdolvand, N., & Farokhi, N. A., (2015). Predicting the Performance of First High School Students in Lorestan Province in the Academic Talent Test Based on Intelligence and Creativity. International Conference on New Research Findings in Psychology and Educational Sciences, Tehran.
 Abedi, A., Khademi, Z. S., Orizi Samani, S. H. R., & Yazdchi, S. (2003). Standardization of sub-tests of matching tools and the form of a set of general aptitude tests. Cognitive Science News, 17, 10-20.
Agha Alinejad, H. (2000). Talent Search in Sport. Paper Presented at the First International Congress of Physical Education and Sport Science for Female Students.
Ahmadi, S. M. (2017). Weakness in academic guidance. Hekmataneh, Second Year, 12, 49-59.
Ahmadinejad, Sh. & Sadeghi S. (2017). Investigating the Influence of Children from Space Using Architectural Principles for Talent Identification and Creativity Blossom. The First International Congress of Interdisciplinary Science Research in Urban Planning and Architecture, Tabriz, Kian Tareh Danesh Company.
Akpotor, J., & Egbule, E. (2020). Gender Difference in the Scholastic Achievement Test (SAT) among School Adolescents. World Journal of Education, 10(1), 97-101.
Aluja-Fabregat, A., & Blanch, A. (2004). Socialized Personality, Scholastic Aptitudes, Study Habits, and Academic Achievement: Exploring the Link. European Journal of Psychological Assessment, 20(3), 157-165.
Anazia, I. U. (2019). Quantitative and Verbal Aptitudes as Predictors of Senior Secondary School Students’ Performance in Economics. IAFOR Journal of Education, 7(1), 7–18.
Azimi Rad, E., Javidi Kermani, M., & Movahed Ghodsinia, S. R., 1397, Academic talent identification using fuzzy expert systems, the Second International Conference on New Technologies in Science, Amol.
Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2017). Growth mindset is not associated with scholastic aptitude in a large sample of university applicants. Personality and Individual Differences, 117, 139-143.
Bahramipour, M., Abedi, A., Faramarzi, S., Malekpour, M., & Yarmohammadian, A. (2018). Mathematical aptitude prediction modeling based on variables of creativity and personality type in gifted elementary students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 19(73), 1-12.
Bloomfield, J., Akland, T. R., Elliot, B. (1994). Talent Identification‌ and Profiling in Sport. Applied Anatomy and Biomechanics in Sport, Human‌ Kinetics‌ .
Bokander, L., & Bylund, E. (2020). Probing the Internal Validity of the LLAMA Language Aptitude Tests. Language Learning, 70(1), 11-47.
Charejoo, F., & Tab, S. (2017). Designing a Talent Identification Center with the Approach of Individual Differences and Independence in Children. The Second National Conference on New Research and Educational Findings in Iranian Urban Architecture and Environment, Tehran.
Dehghan Tarzjani, M., & Banshi, A. R. (2017). Why we cannot find talent in Iran. the third international conference on talent management in the third millennium, Tehran, Sharif University of Technology Research Institute of Medical Engineering and Health Systems.
Document of fundamental transformation of education. (2011). Ministry of Education. http://sanadtahavol.ir/
Falahi Sersht, Sh. (2015). Assessing the Differential Function of Questions (DIF) Academic Talent of the Semi-Concentrated Doctoral Exam in 1993 Using Question-Answer Theory (IRT) and Logistic Regression. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Fan Craft, T., & Zamka, E. (2019). Discover talent and nurture (step by step with kids). Translated by Mohammad Taher Taher, Tehran: Pidayesh.
Fernández, E., García, T., Gómez, C., Areces, D., & Rodríguez, C. (2019). Creativity and Perceived Multiple Intelligences as Predictors of Scholastic Aptitude in Primary Education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17(49), 589-608.
Haghshenas, L., Alipour, N., & Abedi, M. R. (2019). Focal relations between job desire and academic aptitude. 4th International Conference on New Research in Educational Sciences, Psychology and Social Studies of Iran, Tehran.
Hinchcliff, E., Green, I., Destephano, C., Cox, M., Smink, D., Kumar, A., Hokenstad, E., Bengtson, J., & Cohen, S. L. (2018). Visuospatial Aptitude Testing Differentially Predicts Simulated Surgical Skill. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 25(6), 1044-1050.
Hosseinianfar, M. (2018). Interior design of the educational space of the Children's Intellectual Development Center with a child talent identification approach. Master Thesis, Soura University.
Jafari, J. (2017). Investigating the Impact of Talent Identification with Emphasis on Shahab Design in Students' Internal Factors from the Perspective of Elementary Teachers in District 2 of Tehran. Provincial Scientific Research Conference on Strategies and Strategies for Quality Improvement in Education, Minab.
Jalaei, M., Cheragh Mollai, L., & Khodabakhsh Pirklani, R. (2019). The effect of moral intelligence game on conscience, self-control and social responsibility of gifted primary school children. Educational Psychology (Psychology and Educational Sciences), 15(54), 59-89.
Kajbafnejad, H. (2013). Identify the main structures related to psychological talent identification in athletes through factor analysis. Sports Psychology Studies, 4, 39-46.
 Kamraei, A. R. (2020). Interview of the author (researcher) with the Deputy Minister of Secondary Education of the Ministry of Education on 2021/01/15.
Karamdoost, N. A. (2006). Designing appropriate models for academic guidance of high school students. Journal of Psychology and Educational Sciences, 72, 99-122.
Kheirandish, A. R. (2018). Talent identification and teaching methods in primary schools. the first national management conference with emphasis on supporting Iranian goods and services, Abadeh.
Khunkrai, N., Sawangboon, T., & Ketchatturat, J. (2015). Multidimensional Computerized Adaptive Scholastic Aptitude Test Program Used for Grade 9 Students under Different Reviewing Test Conditions. Educational Research and Reviews, 10(16), 2379-2386.
Kleper, D., & Saka. N. (2017). General Ability or Distinct Scholastic Aptitudes? A Multidimensional Validity Analysis of a Psychometric Higher-Education Entrance Test. Journal of Applied Measurement, 18(2), 194-214
Kraskian, A. (2012). Psychological tools: General aptitude test. Journal of School Counselor Growth, 27, 58-59.
Krisna, I., Mardapi, D., & Azwar, S. (2016). Determining standard of academic potential based on the Indonesian Scholastic Aptitude Test (TBS) benchmark. Research and Evaluation in Education, 2(2), 165-180.
Lee, Y., & Seo, E. (2019). Trajectories of implicit theories and their relations to scholastic aptitude: A mediational role of achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 59, 101800. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101800
Mahdipour Maralani, F. (2018). Elementary Talent Identification for Elementary Students: Developing a Conceptual Framework and Classification. PhD Thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Mahmoudi, A., Hashemian, K., & Abu al-Ma'ali, Kh. (2014). Construction and standardization of a mathematical aptitude attitude questionnaire. A New Approach in Educational Management, 9(34), 104-77.
Mahmoudi, H. (2009). Development of computer tools for measuring the academic aptitude of high school students. Master Thesis, Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Literature and Humanities.
Mahmoudi, H., & Kord, B. (2019). Development and standardization of adaptive tools for measuring academic aptitude in computer in students. Educational Psychology Studies, 16(34), 155-184.
 Manani, R., Abedi, A., Dortaj, F., & Farrokhi, N. A. (2019). Mathematical aptitude identification pattern based on multiple criteria approach in gifted and gifted students. Empowerment of Exceptional Children, 10, 45-67.
 Marofi, Y., & Karami, V. (2015) Learning style as an approach for academic guidance of high school students. Journal of Educational Research, 30, 121-137.
Maskur, R., Sumarno, Rahmawati, Y., Pradana, K., Syazali, M., Septian, A., & Kinarya Palupi, E. (2020). The Effectiveness of Problem Based Learning and Aptitude Treatment Interaction in Improving Mathematical Creative Thinking Skills on Curriculum 2013. European Journal of Educational Research, 9(1), 375-383.
 Moghimi, M. (2013). Academic talent identification in the first grade of high school through fuzzy systems. the first national conference on the use of intelligent systems (soft computing) in science and industry, Quchan, Islamic Azad University, Quchan Branch.
 Moharremi, M. & Shahraki, J. (2017). The role of motivation, talent identification, teaching life skills in students' academic achievement and training of efficient staff in the educational system. the second national conference on new approaches in education and research, Mahmoudabad.
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., and PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097.
Navidi, A. (2008). Investigating the contribution of each of the angels of academic guidance in predicting the academic achievement of students. the new system of secondary education, education, number sixty, 97-134.
Niknam Barazandeh, Y. (2018). Design of Roshandel Children Education Center with a talent identification approach in Karaj. Master Thesis. Islamic Azad University, Safadasht Branch.
Nyatanga, P., & Mukorera, S. (2019). Effects of Lecture Attendance, Aptitude, Individual Heterogeneity and Pedagogic Intervention on Student Performance: A Probability Model Approach. Innovations in Education and Teaching International, 56(2), 195-205.
Oliveira Pereira, F. (2019). Cognitive Aptitude and Motivational Commitment in the Educational Success of Students with and without Learning Difficulties. Journal of Educational Psychology - Propositos y Representaciones, 7(2), 28-44.
Orazani, S. M. R. & Pahlavanpour, R. (2020).The effect of sensory perception on the components of children's talent identification in kindergartens. the second national conference on new research in engineering and applied sciences, Boroujerd.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. John Wiley and Sons.
Raeisi Bala Abbasabadi, F. (2018). Predicting students' academic aptitude using a Bayesian network-based approach. Master Thesis, Allameh Feyz Kashani Institute of Higher Education, Faculty of Engineering.
Rashidi Watan, H. (2018). Designing a training center for child talent identification psychology with an environment-child-centered approach. Master Thesis. Mazandaran Institute of Higher Industrial Education, Faculty of Civil Engineering and Architecture.
Régnier, G., Salmela, J. H. & Russell, S. J. (2018). Talent detection and development in sport. In R.N. Singer, M. Murphey & I.K. Tennant (Eds.), Handbook of research in sport psychology (290-313). New York: Macmillan.
 Rezaei, A. (2012). Adaptation, standardization, and psychometric properties of the Multidimensional Talent Test (MAB). Quarterly Journal of Educational Measurement, 3(7), 35-62.
 Rezvani, A. (2020). Investigating the effect of virtual education and online talent identification on students in promoting creativity "Case Study of Isfahan Schools". National Conference on Improvement and Reconstruction of Organization and Business, Tehran.
Roehrs, A., da Costa, C. A., Righi, R. da R., & de Oliveira, K. S. F. (2017). Personal Health Records: A Systematic Literature Review. Journal of Medical Internet Research, 19(1).
Saadat Haghighi, A. & Pahlavanpour, R. (2018). Explaining the patterns of artistic talent identification complex in children aged 3 to 7 in District 5 of Tehran with the approach of increasing creativity. the 6th Scientific-Research Congress on the Development and Promotion of Architectural and Urban Sciences of Iran, Tehran.
Sadeghi Mal Amiri, M. (2013). Pattern of what talent analysis is. Human Resource Management Research, 14, 53-80.
Sadeghi Mal Amiri, M. (2014). Pattern of analysis of variables affecting talent. Human Resource Management Research, 18, 67-92.
Sadeghi, H., & Nouri, M. H. (2013). Designing talent identification software based on fuzzy logic in basketball. Sports Medicine Studies, 13, 2-38.
Safi, A. (2017). Secondary education in Iran. Quarterly Journal of Education, second year.
Sepehrian Azar, F., & Ketabi, A. (2013). The effect of music, noise and silence on the performance of introverted and extroverted students in the academic aptitude test. Contemporary Psychology, 8(16), 69-80.
Sharifi Daramadi, P., Padrvand, H., Rezaeifard, A., &Afifi, H. (2011). A Study and Comparison of Gardner Multiple Talents in Blind and Visually Impaired Male High School Students in Tehran in the Academic Year 90-91. Psychology of Exceptional People, 1(4), 91-108.
Skandari, P. (2017). Challenges of modern academic guidance and passing through these challenges. Psychological Studies and Educational Sciences, 19, 49-63.
Szabó, J. (2019). How Can Academic Talent Be Measured during Higher Education Studies? -- An Exploratory Study. Higher Education Studies, 9(4), 200-213.
Vosoughi Klentari, A., Kamkari, K., & Azadikta, M. (2018). Standardization of the third version of Woodcock-Johnson Academic Talent Scales in primary school students in Islamshahr. Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, 7(27), 23-43.
Wainer, H., & Steinberg, L. S. (1992). Sex differences in performance on the mathematics section of the Scholastic Aptitude Test: A bidirectional validity study. Harvard Educational Review, 62(3), 323-336.
Wedman, I. (1994). The Swedish Scholastic Aptitude Test: Development, use, and research. Educational Measurement: Issues and Practice, 13(2), 5-11.
Wolstencroft; E. (2002‌) Talent‌ Identification and‌ Development an Academic Review: A Report for Sport Scotland; Edinburgh Publishing, 33-5.
Zandvanian Naini, A. (2006). Comparative comparison of the academic performance of the graduates of the theoretical branch of the new system: the need to guide and direct academic talents to the field of humanities. National Congress of Humanities, Tehran.
Zhao, W. (2020). China’s Making and Governing of Educational Subjects as “Talent”: A Dialogue with Michel Foucault. Educational Philosophy and Theory, 52(3), 300-311.