پیش بایست ها، تسهیل کننده ها و موانع مشارکت فعال دانشگاهی دانشجویان در آموزش عالی کشاورزی ایران: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی مقطع دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

3 استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

10.22034/emes.2022.526164.2227

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیش­بایست­ها، تسهیل­کننده­ها و موانع مشارکت فعال دانشگاهی  دانشجویان در آموزش عالی کشاورزی ایران بود.
روش پژوهش: این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که به روش پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت­کنندگان در این مطالعه شامل 16 مدیر دانشگاهی و عضو هیئت علمی و 22 دانشجوی سال­های سوم و چهارم مقطع کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دانشکده کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه گنبدکاووس بودند که براساس نمونه­گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه­ساختاریافته­ بود و تحلیل داده­ها براساس راهبرد هفت­مرحله­ای کلایزی انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل یادداشت­های حاصل از مصاحبه به شناسایی 182 گزاره مفهومی منجر شد. یافته­ها مشتمل بر شش فرا­مضمون مربوط به پیش­بایست­های مشارکت فعال شامل خط­مشی­گذاری دانشجو­محور، امکانات فیزیکی، نظارت و مدیریت کارآمد، ویژگی­های فردی، شهروندی فعال و فرهنگ­سازی؛ شش فرا­مضمون مربوط به تسهیل­کننده­ها شامل سیستم مالی، سیستم اجرایی پویا، عوامل شناختی، نظام ارزیابی، نظام اطلاعات و ارتباطات؛ و پنج فرا­مضمون مربوط به موانع مشارکت فعال دانشجویان شامل موانع فردی، ساختاری/آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طبقه­بندی شدند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج، الگوی مبتنی بر پیش­بایست­ها، تسهیل­کننده­ها و موانع مشارکت فعال دانشجویان در دانشگاه می­تواند راهگشای برنامه­ریزان دانشگاه در جهت جلب مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت­های دانشگاهی باشد تا از این طریق در جهت فراهم­سازی پیش­بایست­ها، افزایش تسهیل­کننده­ها و رفع موانع موجود گام­های صحیح، سریع، نظام­مند و در عین حال بدون شتاب­زدگی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites, Facilitators and Barriers to Student Engagement in Iranian Universities of Agricultural Sciences: Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Zahra Teimuri Koohsar 1
  • Saeed Mohammadzadeh 2
  • Maghsud Ferasatkhah 3
1 Ph. D Graduate in Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Khuzestan, Iran
3 Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education. Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the prerequisites, facilitators and barriers to academic engagement of students in Iranian agricultural higher education.
Methods: This research has a qualitative approach that was carried out by phenomenological method. Participants in this study included 16 university administrators and faculty members and 22 third and fourth undergraduate students from the Campus of Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and the College of Agriculture and Natural Resources of Gonbad Kavous University which have been selected based on purposive sampling with maximum diversity. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview and the data analysis was performed based on Colaizzi’s seven-step method.
Results: By analyzing the interview notes, 182 conceptual propositions were identified. Findings include six main themes related to the prerequisites for student engagement, including student-centered policy-making equipments, efficient supervision and management, personal characteristics, active citizenship, and culture- promotion; Six main themes related to facilitators including financial system, dynamic executive system, cognitive factors, evaluation system, information system and communication; And five main themes related to barriers, including individual, structural / educational, cultural, social, and economic barriers, were categorized.
Conclusion: According to the results the model based on prerequisites, facilitators and barriers for student engagement in the university can pave the way for university planners to take the right, fast, systematic and also without haste steps to in order to provide prerequisites, increase of facilitators and remove existing obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural students
  • content analysis
  • qualitative study
  • student engagement
  • participatory learning
Abbasi, A., Saadvandi, M. & Farhadian, H. (2018). Learning Environment Characteristics in Competence-based Agricultural Higher Education. Agricultural education Administration research. 10, 109-122.
Abolghasemi, M., Zinlipour, H. Shikhi, A. & Assare, A. (2018). Design Teaching-Learning Strategies Based on Differential Instruction in the Schools for Gifted Students of Isfahan, a Mix Method Study. Curriculum Research. 16. 8(2), 145-171.
Afzalian Salami, M., Zamani-Moghadam, M. & Salehi, A. (2018). Investigating social participation and factors affecting it in Khaf city. Cultural-social studies of Khorasan. 13 (2), 7-46.
Akbarpourzanglani, M. B., Zare, H., Akrami, M. & Maleki, H. (2016). The Relationship between Educational Social Structures, Socio-Economic Status and Cultural Capital of Family with Academic Engagement and Academic Achievement of Traditional and Distance Education Students. Educational Psychology Quarterly. 12 (40), 69-104.
Ali Noroozi, R., Nosrati Hashi, K., Hatami, M. & Mottaghi, Z. (2015). Evaluating the relationship between university atmosphere and students'' educational motivation (Contact Quality, Cooperation Quality, Student-Centeredness, Emotional Relations) (case study, Isfahan University students). Iranian Journal of Culture in the Islamic University, 5(14), 77-100.
Alsharar, N.M. (2018). Internationalization of the higher education system, an interpretive analysis. International Journal of Educational Management, 32(3), 359-381, https,//doi.org/10.1108/IJEM-04-2017-0082.
Appleton, J., Christenson, S., & Kim, D. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement. Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44, 427–445.
Arasteh H., & Amiri E. (2012). The Role of Universities in Teaching Sustainable Development. Science Cultivation, Journal of Enculturation and policy making of science, innovation and technology, 2(2), 29-36.
Ashwin P. & McVitty D. (2015). The Meanings of Student Engagement, Implications for Policies and Practices. In, Curaj A., Matei L., Pricopie R., Salmi J., Scott P. (eds) The European Higher Education Area. Springer, Cham. https,//doi.org/10.1007/978-3-319-20877-0_23
Astin, A.W. (1984). Student Involvement, a Developmental Theory for Higher Education. Journal of College Student Development. 25, 297–308.
Balvardi, T. Balvardi, Z. (2012). Spirit of Partnership among University Students Studying the Influential Factors Case of, Islamic Azad University District Seven of the Country. Iranian Journal of sociology, 13(3), 57-82.
Barkaoui, K., Barrett, S. E., Samaroo, J., Dahya, N., Alidina, Sh. & E. James, C. (2015). Teachers’ Conceptions of Student Engagement in Learning, the Case of Three Urban Schools. Alberta Journal of Educational Research, 61(1), 80-99.
Beheshtirad R., Ardalan M. R. Farasatkhah, M. (2018). Identifying Factors Shaping Iranian Higher Education Quality Assurance, A Phenomenological Study. Educational Measurement and Evaluation Studies, 8(23), 153-199.
Boles, W. & Whelan, K. (2017). Barriers to student success in engineering education. European Journal of Engineering Education, 42(4), 368-381.
Brimani, A. Salehi, M. and Sadeghi, M.R. (2011). Investigating the effective factors on improving the quality of higher education in the course of supplementary education from the point of view of the students of this level. Education research, Islamic Azad University, 6 (26), 1-24.
Bryson, C., & L. Hand. 2007. The role of engagement in inspiring teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 44(4), 349-362.
Budi Astuti, F., Sumarwan, U. & Qayim, I. (2016). The Role of Student Engagement in the Success of Study of Scholarship Awardee Students of Bogor Agricultural University, Indonesia. Journal of Education and e-Learning Research, 3(3), 106-114
Chapman, C., Laird, J., Ifill, N., & KewalRamani, A. (2010). Trends in high schools dropout and completion rates in the United States, 1972-2009 (NCES 2012-006). Washington, DC, National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved May 4th 2015 from http,// nces.ed.gov/pub search.
Creswell, W. (2011). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Educational research, 4th ed. Boston, Pearson pub.
Dunbar, D. L. (2012).  Student Engagement, Views from Inside One Postsecondary Institution.  A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Theory and Policy Studies Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.
Faruzandeh, L. A., Darini, M. & Taab, M. and Saidi, F. (2011). Analysis of factors affecting the participation of Ilam University students in extracurricular activities. Journal of Research in educational science, 5(12), 53-69.
Ferasatkhah, M. 2016. Students Lived Experience and Perception of the University A Case Study of Iranian University. Iranian Higher Education journal (ihej). 7 (2), 25-70.
Fredricks, J. A. (2015). Academic engagement. In J. Wright (Ed.). The international encyclopedia of social and behavioral sciences, 2(2), 31-36. Oxford, Elsevier.
Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C. and Paris, A.H. (2004) School Engagement, Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research. 74 (1), 59–109.
Ganji, M., Niazi, M. and Heydarian, A. 2017. The study of social factors affecting cultural participation in the university environment. Applied sociology. 29 (3), 19-40.
Ghasemi, J., hoseini, S., Hedjazi, S. & Movahed Mohammadi, H. (2018). Elements of Experiential Learning in Agricultural Higher Education as Perceived by the Students. Journal of Agricultural Education Administration Research, 10(-), 76-91. Doi, 10.22092/jaear.2018.117902.
Haag, S. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ IT’S Adoption – Multidimensional Scale Development and Validation. Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
Hashemian, S. M., Poursalimi, M., Tabakhiyan L. & Barati Golkhandan, S. (2020). Identifying Evaluation Criteria of University Faculty Members’ Teaching Behaviors, a Qualitative Study. Educational Measurement and Evaluation Studies, 10 (30), 73-100.
Heydari, J., Moradi Makhlis, H. & Abolghasemi, A. (2019). The effect of designing educational activities based on Vygotsky''s dialectic theory on the development of practical thinking. Quarterly of Educatinal Psychology,Allameh Tabataba’i University, 15(51), 51-70.
Hossein Nejad, G. & Akash, S. (2012). Investigating the utilization of active teaching methods by university professors. Specialized scientific journal of capital police knowledge. Year 6, 2(17), 7-20.
Hosseinzadeh, K., Sarchami, R., Moradabadi, H. & Kazemzadeh Arbab, M. (2018). Faculties’ Perspective toward Students’ Participation in Teaching, a Qualitative Study. Journal of
Development Strategies in Medical Education
, 5(1), 42-53.
Huang, H.C, Lai, M.C, Lin, L.H & Chen, C.T. (2013). Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation, an open innovation perspective. Journal of organizational change management, 26 (6), 977-1002.
Jahanian. R. (2010). Students Participation Development in University. Journal of future studies management, 21(84), 177-187.
Kahu, E.R (2013). Framing student engagement in higher education. Studies in Higher Education, 38(5), 758-773, DOI, 10.1080/03075079.2011.598505
Karimi, H. & Sotoodeh, B. (2017). Mediating Role of Academic Self-efficacy in the Relationship between Basic Psychological Needs Satisfaction and Academic Engagement among Agricultural Students in the West Iran Universities. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(42), 136-151. Doi, 10.22092/jaear.2018.115717.1433.
Karimi, H., Zarei, R. & Valizadeh, N. (2020). The Effects of Information Literacy, Self-directed Learning, Critical Thinking, and Academic Self-efficacy on Academic Performance of Agricultural Students. Journal of Agricultural Education Administration Research, 12(52), 118-137. Doi, 10.22092/jaear.2020.342437.1711.
Karimi, p. and Nasr A. 2013. Interview data analysis methods. Humanities researches and cultural studies, 4 (1), 71-94.
Kaviani, H., Liuaghatdar, M., Zamani, B. & Abediini, Y. (2018). Representation of Students'' Experiences of Active Learning in flipped Classroom, Phenomenological Research. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4), 111-138.
Kelly,D and Amburgey, T.L.  1991. Organizational Inertia and Momentum, A Dynamic Model of Strategic Change. (2017).The Academy of Management Journal, 34(3), 591-612. https,//doi.org/10.2307/256407. https,//www.jstor.org/stable/256407.
Kettler, T. (2017).Advanced Academic Participation, A Longitudinal Analysis of Ethnicity Gaps in Suburban Schools. Journal for the education of the gifted, 40(1), 3-19. DOI, 10.1177/0162353216686217.
Khosravipour, B., Taghibeygi, M., Rafee, M. & Zolali, N. 2016. Factors Affecting Teaching Quality from the Perspective of Ramin Agriculture University Khuzestan, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 35, 90-105.
Krause, K. & Coates, H. (2008) Students’ Engagement in First-Year University. Assessment and Evaluation in Higher Education. 33 (5), 493–505.
Krause, K. & Coates, H. (2008) Students’ Engagement in First-Year University. Assessment and Evaluation in Higher Education. 33 (5), 493–505.
Kuh, G. D. (2003). What we''re learning about student engagement from NSSE, Benchmarks for effective educational practices. Change: the magazine of higher learning, 35(2), 24-32.
Kuh, G.D. (2007). How to Help Students Achieve. The Chronicle of Higher Education. 53 (41), 1–13.
Lattuca, L.R. & Stark, J. (2009). Shaping the college curriculum, Academic plans in context, San Francisco, Jossey Bass. Second edition.
Lawrence, A. S. & Vimala, A. (2012). School Environment and Academic Achievement of Standard IX Students. Online Submission, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(3), 210-215.
Liao, S.H., Feib, W.C. & Liub, C.T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning, and organization innovation. Tech novation, 28(4), 183-194.
Mahdi, R. (2014). Quality of academic life of students (case study, public universities of Tehran). Quarterly Journal of Higher Education Association of Iran, 7(3), 1-25.
Malekinia, E., Malekinia, Z. and Feizi, S. (2017). Survey on Imperative Strategies for Iranian''s higher education system in the globalization age. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6, (24), 518-545.
Maniei, R., Ferastkhah, M. and Nurshahi, N. (2016). Investigating the extent and dimensions of student engagement in Iranian universities. The project implemented in the Research and Planning Institute of Higher Education.
Mann, S.J. (2001) Alternative Perspectives on the Student Experience, Alienation and Engagement. Studies in Higher Education, 26 (1), pp. 7–19.
Merghati-Khoei, E., Zareie, F., Bayat, A.R., Dastoorpour, M. & and Rimaz, Sh. (2013). Exploring The Teaching and Learning Approaches from the viewpoint of Postgraduate Students and their Lecturers. Iranian journal of health education and health promotion. 1(3), 67-82.
Mirzaee, N. & Alibaygi, A.H.  (2015). Experiential Learning Status from the Viewpoint of Agriculture Students at Razi University. Agricultural education Administration research, 7(32), 14-25.
Movahedi, R., Shirkhani, M. & Talebi, B. (2017). The Study of Effective Factors on Improving the Quality of Education, Case Study in College of Agriculture, Bu-Ali-Sina Universty. Higher Education Letter, 10(37), 79-110.
Nawaz, S., & Gilani, N. (2011). Relationship of parental and peer attachment bonds with career decision-making self-efficacy among adolescents and post-adolescents. Journal of Behavioral Sciences, 21, 33–47.
Nixon, S., & Williams, L. (2014). Increasing student engagement through curriculum redesign, deconstructing the “Apprentice” style of delivery. Innovations in Education and Teaching International, 51(1), 26–33.
O’Connor, E., & McCartney, K. (2007). Examining teacher–child relationships and achievement as part of an ecological model of development. American Educational Research Journal, 44, 340–369.
PetersenPerlman, D., O’Brien, M., Carlson, H., & Hilson, L. (1999). Choreographing partnership, modeling the improvement of teaching and learning. Teaching in Higher Education, 4 (2), 253-265.
Pike, G.R., Smart, J.C., Kuh, G.D. & Hayek, J.C. (2006) Educational Expenditures and Student Engagement, When Does Money Matter? Research in Higher Education, 47 (7), 847–872.
Rahimi, A., Ehsani, M., Saffari, M., & Norouzi Seyyed Hoseini, R. (2020). Role of Human Resource Management Practices and Knowledge Inertia in Academic Entrepreneurship Actions of Sport Science Students and Graduates. Journal of Human Resource Management in Sport, 7(2), 421-438.
Razinkina, E. Pankova, L. Trostinskaya, I.  Pozdeeva, E. Evseeva, L & Tanova, A. (2018). Student satisfaction as an element of education quality monitoring in innovative higher education institution. E3S Web of Conferences 33, 03043. https,//doi.org/10.1051/e3sconf/20183303043Published online 06 March.
Reschly, A. L., & Christenson, S. L. (2012). Jingle, jangle, and conceptual haziness, Evolution and future directions of the engagement construct. In S. J. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.). Handbook of research on student engagement. New York, NY, Springer, 3-19.
Rubin, H.G & Rubin.I. (2005). Qualitive interviewing, the art of hearing data (2nd.ED), Thousand Oaks, CA, Sage Pubhications.
Russell, B & R L Slater, G. 2011. Factors that Encourage Student Engagement, Insights from a Case Study of ‘First Time’ Students in a New Zealand University. Journal of University Teaching & Learning Practice.
Sadati, L., Pazouki, A., Golchin, E., Mehdizadehkashi, A., Pishgahroudsari, M. & Tamannaie, Z. (2013). The Effect of Cooperative Teaching Based on Students’ Active Participation on Learning Level in the Paramedical Faculty of Alborz University of Medical Sciences. Mededj, 1 (2), 46-52
URL, http,//mededj.ir/article-1-37-fa.html
Sepahvand, R. Selgi, Z. and Akbari Pesham, F. (2018). Evaluation of factors affecting the formation of academic inertia using the combined approach of interpretive-fuzzy structural modeling. Higher Education Quarterly, 12 (47), 53-78.
Sharifian, F., Mirshah Jafari, S.M., Sharif, S. M. & Musapour, N. A. (2013). View of curriculum experts and postgraduate students regarding the quality of students'' participation in curriculum development. New educational approaches. 8(1), 47-88.
Snell, S.A. & Dean. J.W. (2017). Strategic Compensation for Integrated Manufacturing, The Moderating Effects of Jobs and Organizational Inertia. Academy of Management Journal, 37(5). Published Online, 30 Nov, https,//doi.org/10.5465/256668.
Soleimani Motlaq, Kh. (2014). Investigating educational factors affecting the quality of university education from the perspective of faculty members and students of Lorestan University. Master''s thesis, Shahid Beheshti University, Tehran.
Steele, J. P., & Fullagar, C. J. (2009). Facilitators and outcomes of student engagement in a college setting. The Journal of Psychology, 143(1), 5-27.
Talaei, A. Hekmatpo, D. (2012). Exploration of Arak Medical Students’ Experiences on Effective Factors in Active Learning, a Qualitative Research. Iranian Journal of Medical Education, 12(2), 131-142.
Taylor, L., & Parsons, J. (2011). Improving Student Engagement. Current Issues in Education, 14, 1-32. http,//cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/viewFile/745/162.
Teoha, H., Abdullah, M., Roslan, S., & Daud, S. (2013). An Investigation of Student Engagement in a Malaysian Public University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 142 – 151.
Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The Higher Education Academy, 11. 1-15
Vygotsky, L, S. (1981).Thought and language. (Translated by Habibullah Qasemzadeh). Fifth Edition. Tehran, Arjamand, (2013).
Wang, M. T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development, findings from Finish adolescents. Learning and Instruction, 36.
Zahirnia, M., Nikkhah, H. A., Falahi Shahabad, A., Sadeghi, S. & Azizzadeh, A. (2016). Social trust and its impact on social participation of Hormozgan University students. Journal of Hormozgan cultural research Review. 11(6), 86-106.
Zepke, N. & Leach, L. (2010). Improving student engagement, Ten proposals for action. Active learning in higher education, 11(3), 167-177.
Zepke, N. (2014). Student engagement research in higher education, questioning an academic orthodoxy. Teaching in Higher Education, 19(6), 697–708.
Zhen, R., Liu, R. D., Ding, Y., Wang, J., Liu, Y., & Xu, L. (2017). The mediating roles of academic self-efficiency and academic emotions in the relation between basic psychological needs satisfaction and learning engagement among Chinese adolescent students. Learning and Individual Differences, 54, 210-216.