طراحی و اجرای الگوی ارزیابی درونی درسطح گروه‌های مدیریت آموزش عالی و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه‌ چهارچوب مناسب برای ارزیابی بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/emes.2022.535724.2298

چکیده

پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع  پژوهش توصیفی- تحلیلی  است. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر ترکیبی است و از هر دو روش کمی و کیفی به صورت روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است.جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران گروه‌ها و اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و مسئولان کتابخانه‌ها و در بخش کیفی شامل صاحب نظران واعضای هیات علمی بودند. حجم نمونه مناسب‌ ازجامعه آماری بخش کمی 36 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی، 97 نفر اعضای هیات علمی گروه‌ها، 130 نفر دانشجو، 6 نفرازمسئولان کتابخانه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی؛ 120 نفراز جامعه دانش‌آموختگان به روش نمونه‌گیری در دسترس و در پژوهش کیفی66 عضو هیات‌‌ علمی خبره و متخصص به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی از نوع گلوله برفی بودند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌ محقق ساخته، مصاحبه و سیاهه وارسی بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها و ابزار پژوهش با نظرات متخصصان و پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ  97 % برآورد شد. پایایی سوالات مصاحبه با ضریب توافق مصاحبه شوندگان به دست آمد.در بخش کمّی از آمار توصیفی استنباطی و معادلات ساختاری و در بخش کیفی، کدگذاری داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد ارزیابی درونی در3 مرحله اصلی و12 گام  شامل 8  عامل و 42 ملاک و 214 نشانگر  و ارزیابی بیرونی در 8 مرحله قابل احصاء است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of Internal Evaluation Model at the Level of Higher Education Management and Educational Management Departments of Islamic Azad University and Provide a Suitable Framework for External Evaluation

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Eskandari 1
 • Reza Mohammadi 2
 • Parisa Irannejad 3
 • Mahtab Salimi 4
 • Ramazan Jahaniyan 5
1 PhD Student in Higher Education Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Faculty member of the National Education Evaluation Organization, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
5 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Based on the purpose, the present study is an applied research and in terms of data collection method is a descriptive-analytical research. The approach of the present study is a mix method and both quantitative and qualitative methods have been used. The statistical population in the quantitative research consisted of heads of departments and faculty members, students, graduates and library managers; and the statistical population in the qualitative research included experts and faculty members. Appropriate sample size of the statistical population of the quantitative research: 36 managers of educational departments, 97 faculty members of departments, 130 students, 6 library managers by stratified random sampling; 120 members of the graduate community were available by sampling method and in the qualitative research 66 faculty members were experts and specialists by non-random snowball sampling method. The research tools were researcher-made questionnaire, interview and checklist. The face validity and content validity of the research instrument was estimated by experts and the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha coefficient of 97%. The reliability of the interview questions was obtained by the agreement coefficient of the interviewees. In the quantitative research, inferential descriptive statistics and structural equations were used, and in the qualitative research, data coding was used. The results showed that internal evaluation in 3 main stages and 13 steps including 8 factors and 42 criteria and 214 indicators and external evaluation in 8 stages can be counted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Internal Evaluation
 • External Evaluation
 • Quality Assurance
 • Educational Management Department
 • Higher Education Management Department
 • Islamic Azad University
Abili Kh. Evaluation of monitoring nature and current assessment in Iran's higher education. Proceedings of the first seminar on higher education in Iran. Tehran: Allameh Tabataba'i Uni Press; 1997; (2). P. 331-345. [Persian].
Artés, J., Pedraja-Chaparro, F., & Del Mar Salinas-JiméneZ, M. (2017). Research performance and teaching quality in the Spanish higher education system: Evidence from a medium-sized university. Research policy, 46(1), 19-29.‏
Badran, A., Baydoun, E., & Hillman, J. R.(2019) Major Challenges Facing Higher Education in the Arab World.‏ Springer.
Bazargan, A.  (1995) internal evaluation of university and its application on the continuous improvement in higher education quality. J Res Plan Hig Edu. 5; 3(3&4):49-70. [Persian].
Crişan, Alina & Enache, Roxana (2011) Designing customer oriented courses and curricula in higher education. A possible model, Procedia Social and Behavioral Sciences,Vol. 11 , pp. 235–239
Delavar, Ali (2014). Educational and psychological Research. Tehran: Virayesh. [In Persian].
Dilshad, M., & Iqbal, H. M. (2010). Quality Indicators in Teacher Education Programmes. Pakistan Journal of Social Sciences, 30(2), 401-411
European Association for Quality Assurance in Higher Education (2009). Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. Helsinki: ENQA. Retrieved June 12, 2014 from http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf
Faraskhah, Maghsoud (2015) University and Higher Education: Global Perspectives and Iranian Issues. Tehran: Ney Publishing.
Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, MA
Freeman, R.E., Phillips, R. and Sisodia, R. (2020), “Tensions in stakeholder theory”, Business and Society, Vol. 59 No. 2, pp. 213-231.
Hou, A. Y. C., Zhang, J., Justiniano, D., Lu, G., & Jun, G. (2020). Internal and External Quality Assurance of Higher Education in the Asia-Pacific Region. In Global Trends in Higher Education Quality Assurance (pp. 168-224). Brill Sense.‏
INEP – National Institute of Educational Studies (2018), “Instrumento de avaliação institucional”, available at: http://inep.gov.br/instrumentos1
Kahsay, M. N. (2012). Quality and quality assurance in Ethiopian higher education: Critical issues and practical implications. Dissertation to obtain the degree of doctor at the University of Twente.
Kettunen, J. (2015), “Stakeholder relationships in higher education”, Tertiary Education and Management, Vol. 21 No. 1, pp. 56-65.
Mkuzangwe, A.S., & Mgutshini, T. (2019). Interactions between Internal and External Quality Assurance in Higher Education Institutions in South Africa –A Case Analysis of Developmental Challenges Facing Academics.
Mohammadi, Reza (2002) internal evaluation of mathematics departments of Amirkabir University of Technology. Master Thesis, University of Tehran. Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Mohammadi, Reza; Fathabadi, Jalil; Yadegarzadeh, Gholamreza; Mirza Mohammadi, Mohammad Hassan; Parand, kourosh. (2012) Quality evaluation in higher education. Tehran: National Education Evaluation Organization. [In Persian].
Murtadha M. Hamad & Hammadi T.Shumos (2011). Quality Assurance Evaluation for higher education institution using Statistical Models. International Journal of Database Management Systems ( IJDMS ), Vol.3, No.3, August 2011.p:3
Sabio, Ralph. A; Sabio, Celica Junio (2014). Concerns for quality assurance and excellence in higher education. International Journal of Information Technology and Business Management 29th March 2014. Vol.23 No.1, p. 35-51.
Stocker, F., Arruda, M.P., Mascena, K.M.C. and Boaventura, J.M.G. (2020), “Stakeholder engagement in sustainability reporting: a classification model”, Corporate Social Responsibility Environmental Management, Vol. 1, pp. 1-10.