تعداد مقالات: 218
151. نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 143-167

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد


154. مؤلفه‌ها و نشانگرهای همکاری‌های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی

دوره 6، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 143-186

سمانه غلباش قره‌بلاغی اینالو؛ حسین کارشکی؛ محمد رضا آهنچیان


158. شناسایی عوامل شکل‌دهنده تضمین کیفیت آموزش عالی ایران (مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 153-199

رقیه بهشتی راد؛ محمدرضا اردلان؛ مقصود فراستخواه


160. بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 155-179

مهدی ربیعی؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمدرضا آهنچیان


161. شناسایی و وزن‌دهی عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 159-198

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضوان حکیم زاده؛ مجید نیلی احمدآبادی


162. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 161-186

محمد آزاد عبدالله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی


163. ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا اجباری؟

دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 165-201

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


164. شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 165-206

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف


165. دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 169-202

سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا کرامتی؛ محبوبه عارفی؛ فرانک مختاریان


166. ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 171-187

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی


167. طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 175-205

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی


168. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-144

زهرا انجم شعاع؛ سیدرضا سید جوادین؛ حمیدرضا یزدانی


169. طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-174

جواد حاتمی؛ رضا محمدی


170. نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی‌گری هویت سازمانی

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 153-174

محمود تعجبی؛ میرمحمد عباس زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی


171. بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی ایران با چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 155-184

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان


172. تحلیل پدیدارشناسانه چالش‌های ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی توصیفی ـ کیفی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 155-191

شهربانو حسن‌زاده پلکویی؛ کیوان صالحی


173. اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل

دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 157-185

محمدعلی فطرت؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


174. نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 157-179

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ الهام سلیمانی


175. ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها)

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 159-190

زهرا معارف‌وند؛ غلامرضا شمس؛ زهرا صباغیان