کلیدواژه‌ها = ارزیابی کیفیت
تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 187-215

10.22034/emes.2020.44375

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی


ارزیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی (NADE-TDEC)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 89-107

حسن نجفی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رضا جعفری هرندی


ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 111-138

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 11-27

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی؛ میترا گلوی