دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

مقیاس کوتاه– الکترونیکی مشکلات سلامت‌روانی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی- نسخه معلم

صفحه 7-26

10.22034/emes.2021.247571

سعید اکبری زردخانه؛ زهره سلیمانی؛ علی‌محمد زنگانه؛ نادر منصور کیایی؛ محمد مصطفوی؛ عین‌الله طیموری؛ محسن جلالت دانش؛ سیامک طهماسبی


تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 140-183

10.22034/emes.2021.247581

طاهره ظفری‌پور؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضا محمدی